Kategoriarkiv: 2016

Är ramadan en hälso-, arbetsmiljö- och samhällsfara?

Ramadan

 

Följande text är mailad till ett antal fackförbund, de listas sist.

 

Arbetssäkerhets- och arbetsmiljöfrågor.

Övergripande fråga:

Vad avser fackförbundet och dess lokala fackombud samt skyddsombud göra åt det faktum att under en sommarmånad kan arbetstagare vara en arbetsmiljörisk p.g.a. undermåligt närings- och vätskeintag samt sömnbist?

 

Bakgrund:

Den 6 juni 2016 är den första dagen på ramadan, en sed som varje år pågår en månad. Under ramadan är det förbjudet att under de ljusa tiderna på dygnet:

äta

dricka någon som helst form av vätska

röka eller

idka sexuellt umgänge.

Då mörkret infaller ska törst, hunger, rökbegär och andra behov som åsidosatts under nära ett dygn stillas.

 

Konsekvens:

Eftersom vi har ljust länge i Sverige under sommartid (i delar av Norrland är det ju t.o.m. ljust dygnet runt) har det istället bestämts klockslag mellan vilka förbudet att inmundiga något gäller, i år är klockslagen bestämda till omkring 2.30 på natten till 21.50 på kvällen (se bifogad länk nr. 1 för mer exakta klockslag). Det innebär att under ramadan får de som underkastar sig regeln om avhållsamhet vare sig inta föda, vätska eller nikotin under drygt nitton av dygnets timmar, mellan c.a kl. 02.30 – 21.50.

Konsekvensen är att mellan 21.50 på kvällen fram till 02.30 på natten ska dygnets hela behov av vätska, föda och stimuli tillgodoses., från kl. 21.50 kan det frossas i vatten, coca-cola, kaffe, te, mat och sötsaker.

 

Följdverkning:

Vi vet att ett stort intag av vätska, mat och socker strax innan sänggåendet påverkar sömnen negativt, att sedan gå upp på morgonen och arbeta utan att äta frukost, dricka kaffe eller röka (vilket för rökare är humörnedsättande) är rimligtvis med tiden en nedsättande faktor vad gäller uppmärksamhet och reaktionsförmåga.

De med tiden alltmer utmattade och lättirriterade personerna ska sedan utföra sitt jobb som buss- och taxichaufförer, inom vården, industri eller på andra platser där uppmärksamhet och reaktionsförmåga är viktig ur arbetssäkerhetssynpunkt.

Det är inget nytt att en rubbning av kroppens sömn-eller matintag genererar problem som i sin tur genererar ökat antal olycksfall, enligt en av många artiklar visar studier t.ex. att trafikolyckorna ökar med drygt tio procent efter övergången till sommartid Se länk nr. 2). I samma artikel står att internationella studier visar att arbetsplatsolyckorna blir fler efter övergången till sommartid.

 

Frågor:

1/ Jag ställer frågan till fackförbundet vad ni som förbund samt vad era huvudskyddsombud, lokala fackordföranden och skyddsombud avser göra för att påvisa faran med effekterna av ramadan.

2/ Jag ställer frågan om fackförbundet har för avsikt att med regelverk och vetenskap som grund arbeta för att eventuella olycksfall som kan orsakas av bristande uppmärksamhet och reaktionsförmåga på grund av ramadans regelverk undviks.

3/ Jag ställer frågan om fackförbundet har för avsikt att verka för att de som påtagligt har nedsatt arbetsfunktion på grund av ramadan avhåller sig från ramadan.

4/ Jag ställer frågan om fackförbundet har för avsikt att verka för att om så erfordras läkare ska göra bedömningen huruvida en medarbetare ska fortsätta underkasta sig ramadan eller av arbetssäkerhetsskäl och hälsoskäl avbryta ramadan.

Med vänlig hälsning

Mikael Carlsson

 

 

1/

http://hamariweb.com/islam/malm%C3%B6_ramadan-timing156650.aspx

2/

http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/somn/7-anledningar-att-hata-sommartid/

 

 

Unionen, Byggnadsarbetarförbundet, Elektrikerförbundet, IF Metall, Hotell- & Restaurangfacket, Kommunal, LO, Målareförbundet, Pappersindustriarbetarförbundet, Polisförbundet, Transportarbetarförbundet och Vårdförbundet.

 

kontakt@unionen.se

forbundet@byggnads.se

postbox.fk@sef.se

postbox.fk@ifmetall.se

therese.guovelin@hrf.net

forbundet@kommunal.se

mailbox@lo.se

post@malareforbundet.se

info@pappers.se

emma.cronberg[at]polisforbundet.se

transport@transport.se

Slutet på Sahlinskandalen: Makten vill inte granskas.

Sahlin.jpg

26 april, 2016

 

Sista januari skrev Mona Sahlin en skandalös och lögnaktig artikel om Folkets demonstration. Efter drygt två månaders arbete med att undersöka vad som ligger till grund för och hur medier och makten varit delaktiga i skandalen kan två saker konstateras:

 1. Sahlin har överträtt de regeringsdirektiv hon som myndighetschef ska följa.
 2. Makten eller medierna är inte intresserade av att granska eller åtgärda Sahlins övertramp.

Mona Sahlin är myndighetschef, som sådan har hon ett ansvar gentemot sin uppdragsgivare vilken är regeringen och i slutänden svenska folket. Myndighetens uppdrag är enbart att samordna organisationer mot våldsbejakande extremismen, vilket beskrivs i regeringens direktiv 2014:103.

Enligt regeringens hemsida ska myndigheter se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs.

Myndigheterna lyder under regeringen och är sorterade under olika departement, i Sahlins fall under Kulturdepartementet med demokrati- och kulturminister Alice Bah Kuhnke som ansvarigt statsråd. I Sverige är myndigheterna självständiga och ministrarna får inte gå in och detaljstyra myndigheternas arbete, vilket departementen kan gömma sig bakom till exempel då en myndighetschef begått grova tjänstefel och/eller överträtt sina befogenheter.

Mona Sahlin gjorde det i januari.

 

I en debattartikel framförde Sahlin sina personliga åsikter som om de vore myndighetens faktabaserade informationer.

Den grovt retoriska artikeln innehöll felaktigheter och rena lögner, för att få klarhet i varifrån Sahlin fått sina informationer och vilka fakta hon hade kontaktade jag hennes myndighet. Det visade sig vara Sahlins egna åsikter och uppfattningar Expressen publicerat.

Expressen har samarbetat med den kriminella Researchgruppen vilken har band till Expo och Mona Sahlin, vilket jag berört i en artikel.

Det kan finnas fog för tanken att Sahlins forna kollegor i den vänsterextrema organisationen Expo har författat eller medverkat till den text Sahlin sägs stå bakom. Det kan även misstänkas att de täta banden är anledningen till Expressens underlåtenhet att källkontrollera och kritiskt granska texten.

Jag kontaktade Expressen för att få veta om de källkontrollerat artikeln och vem som beslutat att publicera den. De vägrar besvara frågorna.

 

Jag kontaktade även Kulturdepartementet. 17 februari ställde jag via mejl fyra frågor till Alice Bah Kuhnke:

 1. Ingår det i Sahlins uppdrag att skriva debattartiklar som utpekar oroliga medborgare som våldsbejakande extremister?

 2. Är det förenligt med Sahlins officiella uppgift att misstänkliggöra vanliga oroliga skattebetalare för att vara våldsamma nazister?

 3. Är det förenligt med Sahlins officiella uppgift att sprida rykten och/eller lögner?

 4. Om Sahlins uppdrag inte innefattar att uttala sig som hon gjort i debattartikeln är min fråga om departementet avser vidtaga någon form av åtgärd mot Mona Sahlin på grund av det officiella och sannolikt faktamässigt ogrundade och därmed felaktiga uttalande hon gjorde?

Kulturdepartementet svarade med ett ”goddag yxskaft”: ”Tack för att du kontaktar Kulturdepartementet. Eftersom Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Dir. 2014:103) är självständig från regeringen kan ministern eller Regeringskansliet inte kommentera deras debattartikel i Expressen den 31 januari”.

 

Det var ett svar som inte besvarade frågorna, varför jag mejlade igen och förtydligade att jag inte begärt att kulturministern eller regeringskansliet ska kommentera innehållet i debattartikeln, men att departementets politiska chef eller annan ansvarig på departementet ska kunna svara på frågor rörande Sahlins verksamhet och ageranden.

Jag upprepade mina frågor, sedan hamnade vi i en kommunikationens ”twilight zone”: Jag fick inga svar alls på mina frågor, något som varit genomgående i Sahlinaffären. I stället blev mina frågor fler, en av dem var frågan om Sahlin har som uppgift att skapa opinion (vilket hennes medarbetare påstod, men som är en lögn).

Under samtal 22/2 med myndigheten Nationell samordnare mot våldsbejakande extremismen sades att myndigheten enligt regeringsdirektiv har som uppgift att vara opinionsbildare.

Mina frågor till Kulturdepartementet blev:

 • Således ingår det inte officiellt i myndighetens uppdrag att vara opinionsbildare?

 • Är det förenligt med de regeringsdirektiv som officiellt förklarar myndighetens roll och uppdrag att Sahlin använder sin myndighetsställning för att bilda opinion?

 • Är det förenligt med Sahlins tjänsteställning att hon godtyckligt och offentligt utpekar dem hon utifrån sin åsikt anser vara dem hon ska bilda opinion mot?

 • Vilka grupper ska Sahlin enligt sin självpåtagna roll som opinionsbildare skapa opinion mot?

 • Har myndigheten på något annat sätt fått andra direktiv än de som är officiella enligt regeringsdirektiven?

 

Ett antal påminnelser samt uppringningar senare avslutade Kulturdepartementet konversationen 4 mars med följande svar:

”Jag vill hänvisa tillbaka till de svar som jag tidigare har skickat till dig, samt till Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Kontaktuppgifter finner du här

Svenska myndigheter är självständiga från regeringen, Regeringskansliet och riksdagen. Därför kan Kulturdepartementet inte kommentera eller besvara frågor som rör en självständig myndighets beslut eller kommunikation. Det gör myndigheten i fråga bäst själv.

Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism har heller inte fått andra direktiv eller uppdrag än de som du har tagit del av.

I övrigt har Kulturdepartementet ingenting mer att tillägga.

Härmed sänder jag slutgiltigt svar i detta ärende.”

Efter ett antal mail har jag ett konkret svar: Mona Sahlin har inte fått andra direktiv eller uppdrag än dem som står i regeringsdirektivet. Mona Sahlin har alltså inte som uppgift att vara opinionsbildare, vilket hon påstod. Jag tolkar svaret från Kulturdepartementet som att Sahlin överträtt sina befogenheter, agerat självsvåldigt och begått tjänstefel, att Kulturdepartementet vet det och att de inte vill bli inblandade i Sahlins agerande.

 

Ett antal anmälningar gällande Sahlins sannolikt begångna tjänstefel och maktöverträdelse har av mig och andra sänts till JO och KU, jag har även anmält Expressen till Pressombudsmannen. Alla anmälningar har givit samma resultat: Ingen åtgärd. Efter veckors mejlande och ringande har vare sig Sahlin, Expressen eller det ansvariga departementet lyckats prestera annat än floskler och tomt prat.

1974 reviderades tjäntemannaansvaret, vilket uppenbart urholkat kvaliteten på såväl tjänstemäns agerande som kontroll och åtgärd mot begångna fel. Det verkar vara uppenbart att elitisterna inom makten och medierna gör vad som krävs för att skydda varandra, men folket har de inget intresse av att tjäna.

 

För att låna Henrik Arnstads ord: Det var så det började på trettiotalet.

Hur många fler lik döljs i regeringens garderober?

politiker_mehmet_kaplan_mp_bostadsminister_islam_muslim_islamist_2_-1440x564_c

19 april, 2016.

Om Kaplanskandalen och smygnazisterna i miljöpartiet.

Måndagen 18 april tvingades Miljöpartiets Mehmet Kaplan avgå, orsaken är att Kaplan umgåtts med judehatare och diktaturers förespråkare. Under presskonferensen där statsminister Löfven informerade om Kaplans avgång höll Kaplan sitt försvarstal, ett försvarstal som bör analyseras innan det faller i glömska.

Kaplan, som är anhängare av islam, började sitt försvarstal med att han under hela sitt vuxna liv arbetat för demokrati, mänskliga rättigheter och dialog. Vad svenska folket borde fått veta är att islam inte alls erkänner FNs deklaration om mänskliga rättigheter, att islams ideologi strävar efter diktatur i stället för demokrati och att Kaplan sannolikt menade att han kämpat just för islams värderingar, värdegrund och människosyn.

Han sa sig alltid ha motverkat rasism, antisemitism och islamofobi, men nämnde inget motstånd mot islam vars ideologi innefattar just antisemitism (judehat).

Han sa sig ta avstånd från all extremismen, vilket inte innebär att ta avstånd från handlingar utförda i Allahs namn. Islam är i sig extremt med skrifter som uppmanar till våld likt det vi sett Islamiska staten använda.

 

Mehmet Kaplan har ifrågasatts ett antal gånger. Bland andra har socialdemokraten Nalin Pekgul varit starkt kritisk till Kaplan, strax efter hans utnämning till bostadsminister skrev hon:

”I söndags uppmärksammade flera turkiska tidningar ett uttalande av den nytillträdde bostadsministern Mehmet Kaplan (MP) där han säger att ett av de viktigaste skälen till att ungdomar ansluter sig till IS, är att islamofobin är så utbredd i Europa. Mehmet Kaplans lösning på problemet är att moskéerna i Europa måste få pengar från staten.”

Pekgul sammanfattade utnämningen av Kaplan bra: ”Med Mehmet Kaplan i regeringen har Gustav Fridolin och Åsa Romson sänt en tydlig signal till Sveriges muslimer om att islamisterna nu har det svenska etablissemangets stöd.”

 

Hösten 2014 kom det fram att Kaplan var involverad då nära 1,5 miljoner kronor togs från Husbymoskéns konto. Det ifrågasätts om pengarna bland annat gått till islamistisk terrorism.

Kaplan startade sitt uppdrag som svensk bostadsminister med att resa runt i världen, inte minst till Turkiet. Rebecca Weidmo Uvell (bloggare, debattör, och tidigare krönikör för Aftonbladet) undersökte saken. I sin blogg redogjorde hon för det som mer liknar privata resor och skumraskaffärer än regeringsarbete. Bland annat redogjorde Uvell för Kaplans uttalanden om svensk utrikespolitik:

★ Sverige kommer att erkänna Palestina.

★ Om gud vill (Allah får vi förmoda, min anm.) kommer de ”ockuperade” territorierna att befrias.

★ Östra Jerusalem blir Palestinas huvudstad.

Uvell sammanfattade Kaplans första tid som bostadsminister: ”Så redan efter 6 dagar som minister har Kaplan alltså i internationell press kommenterat svensk utrikespolitik. Sammanfattningsvis kan man säga att Mehmet Kaplan alltså lagt ner en massa tid på politikområden som inte är hans. Och hunnit resa en hel del faktiskt.”

Det verkar som att ingen har funderat över ett eventuellt samband mellan Kaplans många resor till Turkiet i slutet av 2014 och den stora mängden ”flyktingar” från Turkiet ett år senare.

 

Redan före valet 2014 och Kaplans utnämning till statsråd figurerade han i antisemitiska och islamistiska sammanhang.

★ Sommaren 2014 deltog Kaplan i en manifestation där stod han och skrek ”Befria Jerusalem”.

★ Samma sommar jämförde han svenska muslimer som reste till Syrien för att mörda ”otrogna”, med svenskar som slogs mot Sovjetunionens diktatur under Finska vinterkriget.

★ Hösten 2012 hölls en presskonferens med aktivister från Ship to Gaza, Kaplan sa där att Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet står bakom en begäran om riksdagsdebatt gällande Ship to Gaza. Ship to Gaza samarbetar med den turkiska antisemitiska hjälporganisationen IHH.

★ 2010 var Kaplan med på ett av Ship to Gaza-fartygen.

★ Kaplan utnyttjade vår demokrati till att redan 2011 bjuda in antisemiten Yvonne Ridley till Sveriges riksdag!

★ Kaplan har innan dess varit ordförande för Sveriges unga muslimer, 2008 var han med och grundade den islamiska organisationen Svenska muslimer för fred och rättvisa och han satt under några år i styrelsen för den muslimska rättighetsföreningen Charta 2008 som via andra medlemmar hade kopplingar till muslimsk extremism.

Mehmet Kaplans handlingar, uttalanden samt engagemang i islamistiska kontaktnät reser fler frågor om Kaplans motiv.

 

Var står socialdemokraterna i frågan om islam i Sverige och antisemitism? Statsminister Löfven fick under presskonferensen frågan om han inte undersökt Kaplans tidigare förehavanden före utnämningen 2014. Svaret blev: ”Det här kom fram i torsdags.” Kaplan har alltså erbjudits plats som statsråd i Sveriges regering av en statsminister som inte vet vilka han han erbjuder jobben. Det bör få oss att undra vilka fler som inte är lämpliga att ingå i Sveriges regering.

Mehmet Kaplan är inte okänd, han har varit med i Miljöpartiet sedan mitten av 1990-talet och har sedan dess figurerat i flera offentliga sammanhang. En normalt begåvad person kan med hjälp av en dator och Google snabbt ta reda på vad Kaplan gjort, sagt och står för, vilket Stefan Löfven tycks ha missat.

Frågan är varför Stefan Löfven vill prata bort den missen? Den mest sannolika förklaringen är att han mycket väl känt till Kaplans kontakter och uttalanden, men nu är tvingad att agera som han gör. Det ger oss anledning att fundera över Löfvens och regeringens värdegrund.

 

Var står Miljöpartiet i frågan om islam i Sverige och antisemitism? Miljöpartiets språkrör gick under måndagen ut med ett skriftligt uttalande där det bland annat står:

”Vi har aldrig tvivlat på vem Mehmet är som person eller vilka hans drivkrafter är. Inte i går, inte i dag, och inte i morgon. Han är en av alla oss som varje dag kämpar mot rasism, antisemitism, islamofobi och alla former av extremism.”

Miljöpartiet tycks inte ha något emot Kaplans värdegrund och människosyn. Det är ett rimligt antagande att Miljöpartiet mycket väl känt till Kaplans aktiviteter, vi kan till och med göra antagandet att partiet stöttat dem. Att regeringen inte längre litar på Kaplan verkar vara uppenbart, frågan är om Miljöpartiet gör en annan bedömning. Om de inte avpolletterar Kaplan har de visat var de står ideologiskt.

 

Frågorna är fler än svaren: Är Miljöpartiet ett smygnazistiskt judehatande parti? Är Miljöpartiet ett islamistiskt smygparti? Är det sådana partier vi ska ha i Sveriges riksdag?

Hur många fler lik har regeringen i sin garderob?

Vi bör för demokratins skull hålla ett vakande öga på Sveriges regering i allmänhet men Miljöpartiet i synnerhet.

16 april frågade jag retoriskt i en text om Kaplan ska vända kaplan efter vinden. Han gjorde det, men det var inte den vind han ville blåsa. När glöms denna skandal bort?
https://mickecarlssonsblog.wordpress.com/2016/04/16/ska-kaplan-vanda-kaplan-efter-vinden/

 

 

Expressen och lögnerna

expressen o

7 april, 2016

I januari publicerade Expressen en debattartikel av Mona Sahlin. Artikeln som innehåller grova lögner hamnade i tidningen utan minsta lilla källkontroll eller kritiska granskning.

Det var med stigande förvåning och en allt kraftigare känsla av obehag jag läste Sahlins artikel i Expressen. Myndighetschefen Mona Sahlin hade alltså satt sitt namn under en artikel som enbart bestod av hätska angrepp på människor som demonstrerat mot regeringens politik.
Rubriken löd: ”Ideologiskt drivna extremister – inget annat”.

I texten pekades ett hundratal demonstrerande människor ut som högerextrema, våldsbejakande nazister. Den som inte var på plats men läste artikeln fick uppfattningen att här hade nazister samlats för att hetsa mot invandrare. Sanningen är att helt vanliga män och kvinnor var på plats för att demonstrera mot regeringen. Det är alltså grova lögner Mona Sahlin fått publicerade i Expressen och det är uppenbart att tidningen brustit i ansvar, etik och moral då de inte tog reda på fakta och kontrollerade Sahlins källor innan publicering.
Om Expressen hade följt de pressetiska reglerna hade artikeln sannolikt inte publicerats.

 

På Pressombudsmannens hemsida står:

”Ge korrekta nyheter. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.”

Jag gjorde vad Expressen underlät att göra, jag kontrollerade med Mona Sahlins kansli var hon fått sin information ifrån och vilka fakta hon baserade artikeln på. Det tog tre veckor och krävde ett antal mejl och telefonsamtal med Sahlins huvudsekreterare för att få fram sanningen, jag har beskrivit det förloppet i en annan krönika.

Sanningen är som hämtad ur ett diktatoriskt Sovjetunionen: Rena lögner och ideologisk retorik. Expressen lät privatpersonen Mona Sahlin torgföra sina personliga åsikter så att de framstod som myndighetschefen Sahlins fakta. Tidningen spred dessa grova lögner utan att kontrollera sanningshalten i dem.
Läsaren gavs ingen möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och Sahlins egna åsikter.

 

På pressombudsmannens hemsida står även:
”Var generös med bemötanden. Felaktig sakuppgift ska rättas när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelser och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna.”

En av de två demonstrationsarrangörerna sände omedelbart en debattartikel till Expressen för att bemöta Sahlins lögner – den publicerade inte. Tidningens vilja att låta dem som gör anspråk på att bemöta ett påstående är uppenbart liten.
Enligt uppgift från demonstrationsarrangörerna har Expressen inte ens kontaktat dem för källkontroll eller erbjudit en replik på Sahlins artikel.

 

På förslag från Sahlins närmaste medarbetare skrev jag en debattartikel med frågor till Sahlin.
Jag skickade den till Expressen men som väntat publicerades den inte, varför jag ringde debattredaktionen för att fråga om de avsåg att publicera den. Det samtalet liksom de två följande kan höras här:

Samma dag kom svaret från Expressen:
”Vi tackar nej till denna. Dels är den för sent inkommen (såg att vi inte haft slutreplik från Mona Sahlin, men det var alldeles för länge sedan vi publicerade den ordinarie debattartikeln). Dessutom har vi redan tagit in en replik. Så hon har inte fått stå oemotsagd. Inför nästa gång ni skickar in en replik bör ni tänka på att svara inom ett par dagar från det att debattartikeln publiceras, när debatten fortfarande är i gång.”
De var inte intresserade av att ta in arrangörernas debattartikel, däremot tog de in en svag replik som inte ifrågasatte Sahlins lögner eller varför Expressen publicerade dem.

 

16 februari ringde jag Expressen igen men fick besked att de inte ville tala med mig över telefon. De ville inte diskutera saken, de ville ha frågorna via mejl, vilket de fick samma kväll:

”Jag har i dag ringt Expressens debattredaktion för att få klarhet i några frågor gällande Mona Sahlins debattartikel, publicerad av er 31 januari. Redaktionsrepresentanten avböjde att tala i telefon och hänvisade mig att i stället sända frågorna via mejl.

I bifogade dokument finns de konkreta frågor som jag ber om likaledes konkreta svar:

1. Känner ni ens till vad nationella samordnarens uppdrag är?
2. Har ni överhuvudtaget källkontrollerat det Mona Sahlin påstår och som ni publicerat i nämnda debattartikel?
3. Om ni har källkontrollerat det, hos vem eller vilka har ni gjort det?
4. Om ni inte har gjort det undrar jag varför ni underlåtit att göra det?”

19 februari kom svaret:
”Vi svarar inte tredje part på frågor som rör våra skribenter och deras texter. Som vi påtalat i telefon är du däremot välkommen att skicka in repliker på våra debattartiklar. Vi gör alltid en redaktionell bedömning kring vad vi väljer att publicera och inte publicera och detta arbetssätt får du precis som alla andra respektera.”

 

Expressens debattredaktion verkar ha missat vad mina frågor sakligt handlade om, vilket jag påpekade i ett mejl:
”Mina frågor till er rör inte skribentens textinnehåll. Utifrån innehållet i det svar du sänt mig kan jag bara tolka det som att det måste föreligga ett missförstånd i kommunikationen. Jag har sänt er dessa fyra konkreta frågor som jag bett om svar på.
Den av er publicerade debattartikeln innehöll en kombination av lögner och grova felaktigheter (se bilaga där jag förklarar vad), därför är mina frågor riktade till er eftersom ni uppenbart gjort den redaktionella bedömning som medfört att artikeln publicerades. Det föranleder mig att lägga till ytterligare en fråga: Vem fattade beslutet att publicera artikeln? ”
Därefter blev de tyst från Expressens sida, trots mejl med begäran om svar på de fem frågorna.

24 februari ringde jag Expressens debattchef.
Hon gjorde fullkomligt klart att de inte är intresserade av att besvara mina fem frågor, något förefaller vara känsligt.

Det finns kopplingar mellan Sahlin, vänsterextrema Expo och den kriminellt belastade Researchgruppen. Expressen har samarbetat med Researchgruppen, vilket jag redogjort för i en krönika.

 

Det kan finnas anledning att fundera över om detta är orsaken till Expressens vilja att publicera Sahlins lögner och ovilja att besvara frågor om det.
Medierna ska granska makten. Det gör inte Expressen.
Frågan är vilken extremism Expressen samverkar med.
Frågan är vilka lögner Expressen sprider.
Frågan är hur många fler lögner Expressen kommer att publicera.

Mona Sahlins lögner och maktmissbruk.

Sahlinljuger 1

4 april, 2016.

Ytterligare en Sahlin-skandal riskerar att falla i glömska. Det är tämligen uppenbart att medierna och makten inte vill granskas eller granska det som borde granskas. Mona Sahlins debattartikel från 31 januari är ett praktexempel.

Mona Sahlin blev i mitten av 1990-talet ertappad med fingrarna i syltburken och skandalen var ett faktum. Märkligt nog har denna politiska överlevnadskonstnär tagit sig tillbaka in i maktens skattefinansierade finrum, sannolikt gäller ”once in, never out” för politikens höjdare.

Sedan knappt två år tillbaka är Mona Sahlin myndighetschef och ”Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism”, tjänsten är på 70 procent med en månadslön på 62 300 kronor. Mona Sahlin har synbarligen inte åstadkommit något av värde i sin funktion, vilket uppmärksammats efter hennes uttalanden då islamistiska terrordåd skördat mängder med människoliv i Europa.

Sahlins förordnande upphör i juni 2016 så vi kommer sannolikt inte få se vare sig medier eller myndigheter granska Sahlins göranden, låtanden och fadäser.

Det är beklagligt, inte minst med tanke på Sahlins offentligt publicerade grova lögner i slutet av januari.

 

Bakgrund: Sedan september i fjol har en demonstration hållits i Stockholm varje månad (undantaget december) mot sittande regering och dess politik. Intresset från medierna och myndigheterna har varit litet, i varje fall har det inte rapporterats om demonstrationerna eller dess mål: Att regeringen ska avgå och ett extraval utlysas. Demonstrationerna har fått namnet Folkets demonstration (FD) och man kan läsa om deras mål, värderingar och vilka de vänder sig till i deras Facebook-grupp och på hemsidan.

Inför demonstrationen 30 januari hade något förändrats.  Dels hade den våldsbejakande och skräniga extremvänstern aviserat att de avsåg att ”störa” demonstrationen (som alltså enbart är riktad mot regeringen), dels hade SVT rapporterat om hur illegalt invandrade marockanska unga män terroriserade resenärer, personal och vakter vid och omkring Stockholms central.

Dagen före demonstrationen befann sig en grupp män i Stockholm city för att, enligt egen utsago, skydda människor mot de marockanska, illegala invandrarna. Enligt svenska medier ägnade de sig åt en ”jakt på invandrarbarn”.

Det allmänna läget var därför uppskruvat när demonstrationen (som alltså enbart är riktad mot den sittande regeringen) hölls 30 januari.

 

Dagen efter demonstrationen publicerade Expressen en debattartikel undertecknad Mona Sahlin i hennes roll som myndighetschef för Nationell samordnare mot våldsbejakande extremismen (hädanefter kallad myndigheten).

Artikeln var osaklig, utan stringens och mer av en hätsk politisk pamflett än debattartikel. I texten kan man bland annat läsa: ”Det vi ser just nu är ingen invandringskritisk opinion. Det är inga regeringskritiska grupper. Det är inte män som vill försvara kvinnor. Det är ideologiskt drivna extremister. Det är nazister. Det är män som hatar kvinnor och invandrare. Det är de som gillar våld och hatar demokrati. De är fega uslingar.”

Demonstrationen hölls alltså mot den sittande regeringen, men Sahlin påstod att demonstrationen inte är kritisk mot regeringen. Mona Sahlin bör ha mycket bra fakta för att skriva en sådan artikel. Varför Sahlin ens skrev att det vi såg inte var en invandringskritisk opinion står skrivet i stjärnorna.

 

Efterföljd och reaktioner på Sahlins märkliga artikel.

Frågor till myndigheten:

★ En av demonstrationens två arrangörer sände en debattartikel till Expressen för att bemöta Sahlins märkliga text, den infördes inte. Däremot infördes en svarsartikel från Jan Sjunnesson (en av demonstrationens talare), en artikel som i sak är korrekt men svag som svar på Sahlins grova lögner.

★ Måndagen 1 februari ringde Nina Drakfors till myndigheten och fick tala tala med huvudsekreterare Daniel Norlander. Norlander ville inte besvara frågor per telefon, men sa att han ville ha ett mejl med frågorna som de sedan kunde besvara. Drakfors sände mejl med frågor, hon har ännu inte fått svar på dem.

★ Jag sände ett mejl med ett antal konkreta frågor till Daniel Norlander 1 februari. Samma kväll informerade jag om det i FDs Facebookgrupp, med resultat att ett antal personer mejlade myndigheten i samma syfte: Få svar på var Sahlin hämtat sina uppgifter från och om hon kunde styrka dem.

Många av dem som deltog i demonstrationen var upprörda över vad de ansåg vara lögner och förtal av Mona Sahlin.

 

Alla som mejlat myndigheten fick samma standardsvar:

”Hej!

Tack för ditt brev och dina reflektioner.

Den Nationella samordnaren arbetar mot olika former av våldsbejakande extremism: våldsbejakande högerextremism, våldsbejakande vänsterextremism och våldsbejakande islamistisk extremism. Bakgrunden till det är att oavsett ideologi så anser dessa grupper sig ha rätt att främja och utöva våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Händelserna i Stockholm under föregående helg är ett tecken på detta. Demonstrationen den 30 januari tillät flera främlingsfientliga talare som uttryckte rasistiska, främlingsfientliga och hatiska budskap.

Gå gärna in på vår hemsida, där finner du mer djupgående svar på dina frågor.

I stället för att besvara konkreta frågor skapade detta fler frågor. Jag läste myndighetens hemsida och konstaterade att den inte besvarade mina frågor djupgående, inte ens grundläggande.

 

Förmodligen trodde myndigheten att vi skulle nöja oss med svaret, men 4 februari mejlade jag och andra till myndigheten:

”Tack för ert svar gällande min skrivelse till den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Jag måste emellertid fråga er om ni överhuvudtaget läst mitt mejl och de frågor jag ställer den nationella samordnaren. Är så fallet, eller har ni författat ett standardsvar som sänds till alla? Orsaken till min fråga är att mina frågor är obesvarade, jag kommer dock återkomma till dem senare i detta brev.”

Jag bifogade samma frågor till dem igen, men fick inte heller den gången svar i det mejl som kom tillbaka:

”Hej!

Vid ytterligare frågor får du gärna kontakta samordnarens huvudsekreterare, Daniel Norlander med telefonnummer 08-405 18 70.”

Värt att notera är att jag hittills inte fått ett enda konkret svar på mina frågor men de talar om ytterligarefrågor!

 

Mitt svar blev därför:

”Tack för ert svar gällande min skrivelse nummer två till den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Ni har haft vänligheten att ge mig namn och telefonnummer till huvudsekreterare Daniel Norlander för att få svar på ytterligare frågor. Jag har emellertid inte fått svar på mina tidigare ställda frågor än (trots två sända mejl till er) och framställer därför om svar nu.”

Vid det här laget hade ett antal personer mejlat myndigheten med samma frågor och fått samma svar som jag fått. En person ringde Daniel Norlander som inte besvarade några frågor, men i stället föreslog att frågorna skulle sändas in som en debattartikel till Expressen. Där kunde Sahlin svara på dem i form av ytterligare en debattartikel.

Jag mejlade en debattartikel till Expressen 10 februari. Expressens agerande, bristfälliga källkontroll av Sahlins material samt bristande förmåga eller vilja att besvara mina få frågor beskriver jag i en kommande artikel.

 

Efter en tids mejlande fram och tillbaka, med i stort sett samma konkreta frågor från min sida och samma nonsenssvar från myndighetens sida, ringde jag fredagen 12 februari huvudsekreterare Daniel Norlander. Jag ville få svar på varifrån Sahlin fått sina informationer och vilka fakta hon baserat debattartikeln på.

Samtalet blev kort, men Norlander sa sig känna till att jag inte fått svar på mina mejlade frågor. Strax efteråt sa han att:

★ De svarar på frågor som har med myndighetens uppdrag att göra

★ De har besvarat de flesta av mina frågor (vilket är en ren lögn och motsägelse mot vad han först sagt)

★ Det finns många svar på deras hemsida. Deras hemsida innehåller information, men inga svar på mina frågor.

Norlander satt lite dumt till och ville ringa tillbaka ”kanske under kommande vecka”, vilket jag ansåg vara i senaste laget med tanke på att det redan gått nästan två veckor efter publiceringen av Sahlins debattartikel. Norlander erbjöd sig att ringa mig under helgen varvid jag genast ville boka en tid då jag kunde ringa honom. Det var Norlander inte intresserad av. Samtalet kan höras här:

Det blev inget samtal under helgen. Därför ringde jag Norlander på måndag morgon 15 februari. Inte heller under det samtalet besvarades mina frågor, i stället sköts det fram ytterligare en vecka till ett bokat telefonmöte. Samtalet kan höras här:

 

Myndighetschef Mona Sahlin har ljugit offentligt. Inför telefonmötet sände jag ett mejl med 26 konkreta frågor. Vid det bokade telefonmötet borde mina frågor naturligtvis ha besvarats. Samtalets längd är 36 minuter, det kan höras här:

Av mina 26 frågor fick jag konkreta svar på två: Kunde Sahlin presentera en namnlista på samtliga människor som stod på Norrmalmstorg under demonstrationen och kunde hon ange den politiska hemvisten för samtliga dessa människor? Svaret blev ett klart nej.

Eftersom Sahlin generellt utpekade de närvarande som ”ideologiskt drivna extremister, nazister, män som hatar kvinnor och invandrare, män som gillar våld och hatar demokrati” men inte kunde bevisa något detta kan hela artikeln utan tvekan sägas vara ett falsarium, ett påhitt utan grund och relevans i sak. Att Sahlin utpekar de närvarande kvinnorna som män förstärker bara det uppenbara: Mona Sahlins debattartikel är en ren lögn.

 

Under samtalets gång kom det fram att det handlade om Mona Sahlins egna personliga åsikter och ståndpunkter. Det visade sig vara en artikel utan faktaunderlag, utan belägg och utan bevis för något av det som Sahlin sa sig ha författat.

 

 1. Jag efterfrågade vilka fakta Sahlin hade som underlag för sin debattartikel och var hon fått sin information ifrån. Svaret är under all kritik: Sahlin har sinståndpunkt och hon upplever att hon har grund för sina påståenden. Norlander sa slutligen att de passade på frågorna, de hade inga svar.

 2. Då jag frågade vad myndigheten menade med att demonstrationens anordnare tillät flera ”främlingsfientliga talare uttrycka rasistiska, främlingsfientliga och hatiska budskap” och om de kunde belägga detta blev svaret: ”Sahlin står fast vid det hon uttrycker, hon har den åsikten och hon grundar sina uttalanden på de fakta hon har.” Det vill säga de fakta hon inte har, enligt tidigare svar.

 3. Mellan 500 och 1 000 personer närvarade under demonstrationen, en majoritet av dem ”icke våldsbejakande” vanliga människor som är mycket oroliga för den framtid vi går till mötes. Norlander omnämner dem som ”svansen” och att svansen inte var så liten. Sahlin ansåg alltså att de flesta på Norrmalmstorg var våldsbejakande högerextremistiska nazister. Det visade sig att hon inte hade några belägg alls för sin åsikt.

 4. Mona Sahlin anser inte att det är rasistiskt att kräva regeringens avgång, ändå skrev hon att de som gjorde just det är högerextremistiska våldsbejakande nazister som hatar invandrare.

 5. Utifrån den stora skillnad som finns mellan Mona Sahlins debattartikel och demonstrationens syfte och arrangörer, har Sahlin antingen varit felinformerad från något håll eller så ljög hon. På frågan vilket alternativ som gäller blev Norlander tyst. Norlander säger att Sahlin är korrekt informerad (men de vägrar tala om var de fått informationen från) och upprepar att det är Sahlins åsikt som framförts.

 6. Norlander påstod att myndigheten, enligt regeringens direktiv, har en roll att vara opinionsbildande. Jag har läst regeringens direktiv samt tilläggsdirektiv och konstaterar att Norlander hade fel.

 

Därför kontaktade jag kulturdepartementet (som myndigheten sorterar under) för att få svar på hur det missförståndet kunnat uppstå, om regeringen muntligt givit Sahlin den rollen samt ett antal andra frågor. Kulturdepartementet har ännu inte svarat på mina frågor, jag återkommer till den processen i en artikel.

 

Sammanfattning:

★ Mona Sahlin satte sitt namn under en artikel som bestod av påhitt, lögner och förtal. Mona Sahlins ”fakta” visade sig vara hennes egna åsikter.

★ Trots det skrev Sahlin artikeln i egenskap av myndighetschef.

★ Ett antal personer har ringt eller mejlat Sahlin och frågat vilka fakta och informationer hon som myndighetschef baserar artikeln på, en myndighet är skyldig att svara på medborgares frågor. Alla har fått svarsmejl, men ingen har fått konkreta svar från Sahlin eller myndigheten.

★ Enligt vad som sades under samtalet med Norlander är det enligt regeringsdirektivet myndighetens uppdrag att vara opinionsbildare.

★ Enligt direktiv 2014:103 ingår det inte alls i myndighetens uppdrag att vara opinionsbildare. Myndighetens uppgift är att samordna organisationers och kommuners arbete mot våldsbejakande extremism.

Det verkar som om Mona Sahlin inte vet vad hennes myndighet har för uppdrag och befogenheter.

 

Ur regeringens direktiv. På sidan 2 står att läsa: ”I en demokrati har alla rätt att uttrycka sina politiska åsikter, även sådana som kan uppfattas som obekväma. Politiska handlingar som står i strid med demokratins grundläggande spelregler kan dock aldrig accepteras. Det kan t.ex. röra sig om att hindra andras demonstrations- och åsiktsfrihet, hot och våld mot meningsmotståndare eller hets mot folkgrupp.”

Från sidan 9: ”Arbetet måste bedrivas med respekt för grundläggande demokratiska principer, såsom yttrande- och åsiktsfriheten samt förenings- och religionsfriheten. Enskilda personer som upplever att deras grundläggande rättigheter kränks och som känner sig utpekade på grund av sina politiska åsikter, sin religiösa övertygelse eller sin etniska tillhörighet kan förlora tilltron till demokratin.”

Frågan är om Mona Sahlin satt sig över de regeringsdirektiv hon har att rätta sig efter. Har Mona Sahlin utövat maktmissbruk? I Sveriges riksdags ordbok står:

”Maktmissbruk: Att använda sin makt på fel sätt. Särskilt av myndighet mot någon som är maktlös.”

 

Har Mona Sahlin utövat maktmissbruk? Skyddas Sahlin av medierna, JO, JK (som fått ett antal anmälningar mot Sahlin om det inträffade, jag återkommer även om det i en artikel) och Kulturdepartementet? Jag kan inte finna annat än att så är fallet. Att Sahlins artikel inte granskats källkritiskt av Expressen (om så skett hade den förmodligen inte publicerats) och att den politiska ledningen inte vill besvara frågor om Sahlins agerande tyder på att en demokratisk skandal har begravts.

Medierna och makten skyddar sig själva och de sina så länge medborgarna eller lagen inte dömt dem. När demokratins tjänare inte tjänar demokratin längre, är folket i fara.

Mona Sahlin borde, för Sveriges bästa, avsättas omedelbart. Allt annat är skandal.

Medan islams terrorism maler sönder demokratin maler Löfven sina grodor.

terr

23 mars, 2016.

 

Den 22 mars slog islams terrorister till i Europa igen, denna gång i Belgien. Statsminister Stefan Löfven äntrade riksdagens talarstol och uttalade allvarligt de vanliga men menlösa flosklerna ”vidrigt, fegt, ynkligt”. Sedan kom han in på Sveriges arbete med att förebygga terrordåd i landet: ”Vi stärker det offentliga Sveriges förebyggande arbete mot radikalisering”.

 

Kan det vara Mona Sahlin, den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism han menar? Sahlin är tjänstemannen som verkar tro att äldre kvinnor är våldsbejakande högerextremister. Att vi ligger illa till i Sverige råder det ingen tvekan om, Mona Sahlins inkompetens överträffas bara av självmordsbombaren i Stockholm julhelgen 2010.

Jag förutspådde (liksom många andra) att vi skulle få se svenska medier slå knut på sig själva i försöken att tala om vilka som utfört terrordåden utan att säga att det var islams anhängare som låg bakom. Det verkar som att svenska medier inte får använda orden “islam” eller “muslimer” när muslimer begår terrordåd i islams namn.

 

I vanlig ordning försöker medierna lura i oss att det är en liten fanatisk grupp som egentligen inte alls är muslimer och som i islams namn mördar ett stort antal människor. En sorts ickenorsk Breivik, men flera. Breivik är ett av Sahlins favoritobjekt, för han är norsk ickemuslim. En annan av Sahlins favoriter är diffusa högerextrema som har begått fler mord. I går mördade islams terrorister över 30 människor i Bryssel, ochMona Sahlin väljer att tala om högerextremism!

Den just nu vanligaste bortförklaringen till muslimska terrordåd är att de utförs av muslimer som inte är muslimer på riktigt, dessa oriktiga muslimer kallas Islamiska staten.

Fakta är att oavsett vad de kallar sig, gör de gör exakt samma sak som islams anhängare gjort allt sedan islam skapades för 1 400 år sedan. Islams mål är att alla på jorden ska underkasta sig islam, alla ska leva i kalifatet.

Trots att islam funnits i 1 400 år och kan studeras av alla läskunniga och tänkande människor (då menar jag verkligen studera islam, inte läsa en halvtaskig översättning av Koranen), finns det många som envist hävdar att det inte är islam som ligger bakom islams handlingar.

 

Det är populärt att skylla islams terrordåd på en hård gren inom sunni-islam, salafismen. Salafismen är en relativt ny muslimsk gren, men islam har långt före salafismens tid gjort vad islams profet Muhammed startade: Erövrat landområden.

De som skyller islams terrordåd på salafismen har inte vetskap om (eller låtsas inte om) att även shia-islam har:

★  samma gud (Allah),

★  samma profet (Muhammed),

★  samma skrifter (bland annat Koranen) och

★  samma rättssystem (sharia) som sunni.

Det är som moderaternas Abdirisak Waberi sa i en intervju: islam har bara en tolkning.

 

 

Det är lätt att skylla på “en liten grupp fanatiker” (Islamiska staten) för att folk ska tro att samma sorts handlingar som utförts under århundraden av islams anhängare numera är en temporär tillfällighet.

★ I Iran är shiaislam i majoritet. Iran var ett bildat och mer fritt land innan islam tog makten genom islamiska “revolutionen” 1979. De som tror att Islamiska republiken Iran inte har med islam att göra, är förmodligen samma människor som tror att “någon annan betalar” vår nota för den skattebekostade invandringen från Mena-länderna.

Islamiska staten fanns inte 1979.

★ 1993 exploderade en lastbil fylld med sprängmedel i det underjordiska garaget under World Trade Centers (WTC) norra torn, utplacerad av muslimska terrorister.  Sex människor dödades och tusentals skadades i detta attentat.

Islamiska staten fanns inte 1993.

★ 2001 flögs två trafikplan in i WTC, omkring 3 000 människor dödades. Det var muslimska terrorister som utförde dåden.

Islamiska staten fanns inte 2001.

“Tillfälligheterna” blir dessutom allt fler.

 

2005 skrev Aftonbladet att världens mest brutala nätverk styrdes från Stockholm:

“De är ansvariga för massmord, bombattacker och kidnappningar. Aftonbladet kan nu avslöja hur två internationella terroristnätverk styrs från Sverige. De opererar från en lägenhet i en Stockholmsförort.”

Islamiska staten fanns inte 2005.

★ 2010 sprängde sig en muslimsk självmordsbombare i Stockholm.

Islamiska staten fanns inte 2010.

Men islam fanns. Islam har funnits i 1 400 år, och islam har inte ändrats under den tiden. Det verkar inte vara temporära tillfälligheter som styr då det begås illdåd i islams namn.

 

Det är förmodligen ingen tillfällighet att muslimska terrorister nu slagit till i Bryssel: EUs parlament ligger där. Muslimska terrorister har slagit slagit till i Belgien tidigare, för ett år sedan kunde vi läsa:

“De misstänkta terroristerna öppnade eld med automatvapen mot polisens insatsstyrka. Skottlossningen ska ha pågått i flera minuter. Två av de misstänkta dödades och en tredje greps i samband med tillslaget.”

★ I tisdags gjordes ytterligare ett tillslag mot muslimska terrorister i Belgien:

“Fyra poliser skadades efter skottlossning i samband med ett tillslag mot misstänkta terrorister i Bryssel. En gärningsman dödades.”

★ I fredags greps ytterligare en terrorist i Belgien:

“Abdeslam greps i fredags i Belgien under en massiv polisinsats i Brysselstadsdelen Molenbeek misstänkt för att ligga bakom de dödliga terrorattackerna i Paris i november i fjol.”

Men vi ska minnas att det har inte med islam att göra, det handlar om bara om några stollar i Islamiska staten …

 

I Frankrike (som drabbades hårt av islams terrorism förra året) är de oroliga för att islam infekterar den franska polisen och militären:

“En del poliser har öppet vägrat att beskydda synagogor eller hålla en tyst minut i åminnelse av offer för terrorattacker. I juli 2015 togs fyra män, varav en veteran i marinen, in till  förhör. De hade planerat att ta sig in på en flottbas i Sydfrankrike,  kidnappa en hög officer, hugga huvudet av honom och sedan sprida bilder  av halshuggningen på sociala medier.”

I Sverige har vi knappt polis och militär kvar som kan skydda oss om det värsta inträffar. Det är redan huvudlöst i de organisationerna.

 

Det är oroväckande att gårdagens terroristdåd hyllas öppet i sociala medier:

“På Twitter har flera konton valt att hylla attackerna som skett på Bryssels flygplats och på tunnelbanestationer under morgonen.”

Den polarisering som bland andra Löfven talat om verkar öka: Islam mot demokratin. Demokratins företrädare verkar vara de dummare:

★ Efter de muslimska terroristdåden i Paris sades det att de inte hade med islam att göra.

★ Efter de muslimska morden i Köpenhamn sades det vara radikalisering i  fängelser som var orsaken, men det hade inte med islam att göra.

Nu är det muslimska terrorister som mördat människor i Bryssel. Är det fortfarande inte islam om så är fallet?

 

Ordspråket säger: Om det går som en anka, låter som en anka och ser ut som en anka, är det sannolikt en anka.

Märkligt att folk blivit så indoktrinerade att de inte kan se en anka som går framför dem och kvackar. Om vi inte ser upp kan det vara en sprängd anka vi snart har här.

Vems ärenden springer Mona Sahlin?

Mona-Sahlin-bild-1440x564_c.jpg

18 februari, 2016.

 

2014 tillsattes Mona Sahlin som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Frågan är vilken extremism hon samordnar mot och vilken extremism hon samverkar med.

Mona Sahlin med stab är en statlig utredning utan uppdrag att skriva ett betänkande, en så kallad genomförandekommitté. Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism är även enligt regeringsformen och sin egen hemsida en liten myndighet. Därför benämner jag dem som myndigheten i den fortsatta texten.

Myndighetens uppgift är enligt Justitiedepartementets direktiv 2014:103:

“En särskild utredare ska i rollen som nationell samordnare förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå när det gäller arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Samordnaren ska även verka för att kunskapen om våldsbejakande extremism ökar och att förebyggande metoder utvecklas.”

 

Mona Sahlin med stab har alltså tre uppgifter:

 1. Förbättra samverkan mellan kommuner, existerande myndigheter och organisationer i deras arbete att skydda vår demokrati mot våldsbejakande extremism.
 2. Verka för att kunskapen om våldsbejakande extremism ökar.
 3. Verka för att förebyggande metoder utvecklas.

Enligt myndighetens hemsida är våldsbejakande extremism ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. De definierade rörelserna är:

★ Den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön (det minsta hotet mot vår demokrati, enligt Säkerhetspolisen).

★ Den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön (de som samarbetar med Sahlin & Co, min anm).

★ Den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön som enligt Säkerhetspolisens årsrapport från 2014 utgördet största hotet mot Sveriges säkerhet.

 

Av dessa tre våldsbejakande extremrörelser väljer Sahlin att omdömeslöst sätta ljuset på den minsta och förmodligen minst hotfulla mot vår demokrati. I en debattartikel som publicerades okritiskt av Expressenuttalar Sahlin till och med lögnaktigt att de äldre kvinnor som kunde ses på bilder från demonstrationen i själva verket är:

★ ”Ideologiskt drivna extremister”

★ ”Nazister”

★ ”Män som hatar kvinnor och invandrare”

★ ”Folk som gillar våld och hatar demokrati” och är

★ ”Fega uslingar.”

Debattartikeln är alltså ett officiellt uttalande av en svensk statstjänsteman. Källkritik och källkontroll verkar inte finnas hos vare sig Sahlin eller Expressen.

 

Många har höjt ett ögonbryn och undrat om det ingår i Sahlins uppdrag att skriva debattartiklar som utpekar oroliga medborgare som våldsbejakande extremister. Det reses frågor om det är Sahlins officiella uppgift att misstänkliggöra vanliga oroliga skattebetalare för att vara våldsamma nazister. Jag och fler med mig har avkrävt Mona Sahlin ett svar på frågan: ”Varifrån har hon fått informationen, vilka fakta lutar hon sitt påstående på?” Efter snart två veckors tröskande med mejl och telefonsamtal har jag inte fått ett enda konkret svar.

Sahlins myndighet sorterar under Kulturdepartementet som borde reagerat på Sahlins artikel, men inget har hörts från Alice Bah Kuhnke eller departementet.

På myndighetens hemsida står att det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism är beroende av en ökad kunskapsnivå hos delaktiga myndigheter. Om kunskapsnivån om våldsbejakande extremism är så låg som den uppenbart är hos den nationella samordnaren och den politiska makt myndigheten sorterar under, kan man undra hur andra ska få kunskap.

 

 

Frågan är varifrån Sahlin får sin åsikt och sina informationer, men med tanke på att hon varit styrelsemedlem i vänsterextrema Expo, kan vi börja nysta där.

Expo

I Expos styrelse finns numera bland andra:

★ Daniel Poohl, VD, chefredaktör och ansvarig utgivare, styrelseledamot

★ Robert Aschberg, styrelseledamot

★ Kerstin Brunnberg, styrelseledamot

En intressant detalj är kritiken mot Brunnberg som, i egenskap av styrelseordförande för Statens Kulturråd, gav 400 000 kronor till tidningen Expo där hon själv är styrelseledamot. Det klias många ryggar i maktens korridorer, det finns mycket svågerpolitiskt klipulver i den politiska kulturen. Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet (det var alltså våra skattepengar Kerstin Brunnberg gav till sin egen organisation vars syfte är att få oss att hata kommunismens/vänsterns opposition: Sverigedemokraterna).

Mona Sahlin utnämndes före valet 2014 av tidigare demokratiminister Birgitta Ohlsson (L), förmodligen för att Sahlin skulle ha en “reträttpost” eftersom Socialdemokraterna sannolikt inte ville ha henne i regeringen vid en eventuell valseger.

Sahlin har som nämnts suttit i Expos styrelse och känner naturligtvis de övriga på Expo väl. Att de har samma ideologiska värdegrund torde vara uppenbart, det är samma socialistiska värdegrund som fackförbunden har. Det borde undersökas hur många miljoner kronor de fackförbunden demokratiskt “donerar” till Expo.

 

Piscatus

Den tidigare Expomedarbetaren Mikael Ekman och Robert Aschberg (som är styrelsemedlem i Expo) startade 2011 företaget Piscatus, ett research- och konsultbolag med affärsidén “Storebror ser dig”.

★ Mikael Ekman (som kommer från Expo) är VD och styrelsemedlem i Piscatus.

★ Robert Aschberg (som fortfarande är styrelsemedlem i Expo) är styrelseordförande

★ Martin Fredriksson är styrelseledamot.

 

Researchgruppen/AFA

Martin Fredriksson är, förutom att vara våldsam och styrelsemedlem i Piscatus, en av dem som grundade den kriminella vänsterextrema Researchgruppen.

Researchgruppen kommer ur AFA Dokumentation, som var AFAs underrättelsetjänst.

★ AFA står för Antifascistisk aktion – vänsterhuliganer vars verksamhet är störande av allmän ordning och våld.

★ AFA Dokumentation skrev AFAs handbok där det bland annat gavs instruktioner om hur AFA ska misshandla människor.

★ Inom AFA gillar äldre manliga medlemmar att våldta unga flickor. Våren 2006 gjorde Front i P3 ett radioinslag där det framkom att det inte är ovanligt med våldtäkter inom gruppen. Dessa händelser “utreds internt” i stället för att polisanmälas.

AFAs medgrundare Martin Fredriksson bjuds numera in som “expertföreläsare” till universitet, på Göteborgs universitet 2013 var Robert Aschberg seminarieledare för ett sådant föredrag.

Fredrikssons väg från våldtäktsorganist till researchperfektionist gick via Robert Aschberg, Expo och Piscatus. De “goda” verkar inte vara så goda.

 

Researchgruppen /Seppuku media

Researchgruppen har gjort intrång i databaser och letat fram anonyma personers verkliga namn och adresser, de sålde informationen till Expressen som publicerade den. Drevet orsakade personliga tragedier.

★ Bakom Researchgruppen står den ekonomiska föreningen Seppuku Media som grundats av Martin Fredriksson, Mathias Wåg och Ayman Osman.

★ Seppuku Media begärde och fick kreditupplysningar på 400 privatpersoner, kreditupplysningsföretaget Bisnode polisanmäldes av ett antal personer för att i strid mot lagen ha lämnat ut uppgifterna.

Bisnode arrangerade av en händelse senare samma vår kurser i “personresearch”, det var Expo (som har direkta kopplingar med Researchgruppen vilka genom Seppuku media via Bisnode i strid mot lagen tog kreditupplysningar) som höll kurserna.

Det klias rygg bland de “goda” så att ryggraden hade kommit fram om de haft någon ryggrad.

 

Den tidigare Seppukuledamoten Ayman Osman har samma förakt för människor som Researchgruppen visar, enligt uppgift har han uttryckt på Twitter:

★ Svenskar är ”inavlade bönder”

★ ”Hade jag kunnat hade jag sagt ‘ta ert jävla skitland och skitfolk och stoppa upp det där det är som mörkast’ och lämnat den här skiten.”

★”Sv är ett jävla rövhål fyllt m inavlade efterblivna rasistiska bönder. Italien är rena rama antifakonventet i jämförelse. Ta mig härifrån!”.

Även Ayman Osmans syn på poliser twittrades ut: ”Det finns ganska många bra poliser. Alla de är döda”.

Man kan undra om Osman, Fredriksson och Wåg letade speciellt efter polismäns namn och adresser då de grävde i databaserna och begärde kreditupplysningar. Man kan i sådana fall undra varför de “goda” gjort det.

 

Inom dessa “goda” vänsterextrema polishatande, flick- och kvinnofientliga miljöer agerar Mathias Våg. Han är en av grundarna av AFA, och var verksam inom Researchgruppen tillsammans med bland andra Martin Fredriksson (som ju även är styrelsemedlem i Piscatus, vars VD kommer från Expo där Piscatus styrelseordförande är styrelsemedlem).

Wåg var tillsammans med Tobias Hübinette aktiv inom Socialistiska Partiets frontorganisation “Stoppa Rasismen” på 1990-talet. Den bortgångne författaren Stieg Larsson var den som kläckte idéen till Expo, men Tobias Hübinette var den som i praktiken startade organet. Hübinette, som var misstänkt för det så kallade Fryshusmordet och är dömd för ett antal våldsbrott, anlitades av Erik Ullenhag som utredare vilket ifrågasattes av en del stridbara personer.

Det börjar lukta riktigt illa om de “goda”, våldsbenägna, ljugande och brölade vänsterextremisterna i Expo, Researchgruppen och Piscatus. I de kretsarna finns Mona Sahlin.

 

I tidningen för kommun- och landstingspolitiker, Dagens samhälle, skrevs en artikel om den våldsbejakande vänstersörjan:

“Granskare som inte tål en granskning. Vilka kretsar tillhör Researchgruppen själv? Här är reportaget som Fokus stoppade.”

Fredriksson anmälde Dagens samhälle till Pressombudmannen, de som vill förtrycka folket tycker inte om att granskas.

Mona Sahlin har suttit i Expos styrelse, varifrån det går en röd tråd genom ett klart sammansvetsat gäng direkt till den våldsbejakande vänsterextremistiska miljön.

Mona Sahlin är nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

Mona Sahlin borde se de två största hoten mot svensk demokrati (islam och vänstern), i stället kallar hon äldre oroliga kvinnor som demonstrerar mot regeringen för våldsamma högerextremistiska nazistiska män.

 

Frågan är om kulturdepartementet känner till Mona Sahlins täta band med den våldsbejakande vänsterextremismen.

Frågan är om Mona Sahlin är att betrakta som jävig i sitt uppdrag.

Frågan är om vi kan lita på Mona Sahlin.

Frågan är vilken extremism Mona Sahlin samordnar mot, och vilken extremismen hon samverkar med.

Vem granskar Mona Sahlin?

Folket kontra socialismen.

demokrati

14 februari, 2016.

 

De senaste veckorna har ett massivt mediedrev gått mot Sverigedemokraterna. Verktyget som använts är Folkets demonstration, som under månaderna fram till drevet verkar ha iakttagits avvaktande av såväl medierna som av dem som kallar sig socialister.

Vid den senaste demonstrationen ändrades detta dramatiskt, orsakerna är två:

★ I takt med att opinionssiffrorna för de rödgröna sjunkit har deras oro ökat.

★ Då moderaterna flaggade för att de vill fälla regeringens vårbudget var de rödgröna tvungna att ”trolla bort” faran genom att i vanlig ordning skapa en ”folkets fiende”.

De valde Folkets demonstration.

Vi har förenklat uttryckt två stora grupper i Sverige numera:

 1. De som vill ha makt över folket (socialismen, vilket inkluderar medierna).
 2. De som vill ha demokrati (folket)

Demokratin i Sverige är numera ett spel för gallerierna, demokratin är kapad av socialismen och om folket påpekar det tystas de av makten. Det var så det började före förra sekelskiftet i det som blev diktaturen Sovjetunionen. Det var så det började under trettiotalet i Tyskland vilket ledde till ett världskrig.

Det är så de började redan i slutet av sextiotalet i Sverige.

 

 

 

Socialism förknippas numera med socialdemokrati, vilket är fiffigt eftersom socialdemokratin bland medelålders och äldre anses vara:

★ folkhemsbyggarna,

★ fackförbunden,

★ arbetarnas trygga och rättvisa parti och

★ lite mysig Tage Erlander-stämning i tv-showen Hylands hörna.

 

Sanningen är att socialdemokratin började avlida i Sverige då Erlander slutade som partiledare, socialdemokratin är varken social eller demokratisk längre.

Socialismen uppstod under 1800-talet, från början en vacker teori men i praktiken en diktatorisk ideologi. Ur familjen socialismen utvecklades olika idéer (ideologier), kommunismen är en av dem och den är förtryckande och teoretisk. Kommunisternas drömsamhälle är klasslöst och all egendom ägs gemensamt, det ska fördelas åt var och en efter behov. Staten behövs inte längre.

Kommunismen har glömt människan. Kommunismen har glömt folket. Folket är staten. Kommunismen vill ersätta folket med sig själv, folket ska underkasta sig eller dö.

 

Kommunismen har genom tiderna på olika vis låtit avliva omkring 100 miljoner människor. Redan 2004 skrev Carl Hamilton i Aftonbladet att kommunister är bra på en sak: Att döda. I artikeln står: “Så fungerade kommunismen överallt. Varhelst den exporterades, gav den med en förbluffande effektivitet upphov till samma resultat: Döda kroppar.”

Det är en otäck utveckling att allt fler i vårt tidigare välupplysta och kunniga land inte vet vad kommunism är. De tror att kommunism är socialism och att socialism är socialdemokrati. Unga människor tror att diktatorisk kommunism är demokrati! Det är bland annat dessa unga människorna som

★ maskerade stör andras torgmöten,

★ nattetid kastar in stenar genom andras bostadsfönster,

★ kastar sten på poliser och misshandlar folk.

En del av dem tror faktiskt att de är socialdemokrater. En del av dem kallar sig unga socialdemokrater (SSU).

 

År 2007 publicerades en artikel i Svenska Dagbladet som enligt en Demoskopundersökning visade att:

★ 90 procent av svenska ungdomar känner inte till Sovjetkommunismens dödsläger.

★ Knappt tjugo år efter Berlinmurens och Sovjetväldets fall vet svenska ungdomar förskräckande lite om kommunismen.

★ 43 procent tror att det totala antalet offer för kommunismen under nittonhundratalet är en miljon eller färre. En femtedel tror att det är inga alls eller färre än tio tusen.

I den tidigare nämnda artikel där Carl Hamilton skrev om kommunismen står om Sovjetkommunismens dödsoffer: “Siffran har passerat 60 miljoner lik och fortsätter att stiga i takt med att arkiven öppnas och mätmetoderna förfinas.”

De svenska socialisterna vill naturligtvis inte att folket ska veta att de stöder en diktatorisk ideologi som orsakat minst 60 miljoner människors död. Därför kallar de sig socialdemokrater och döljer socialismens många mord.

 

I teorin är kommunisternas drömsamhälle klasslöst och all egendom ägs gemensamt, det ska fördelas åt var och en efter behov.

I praktiken är det annorlunda:

★ Om staten (som enligt kommunismen inte finns) anser att människans behov eller åsikter står mot statens intressen, sätter de henne i läger eller skjuter henne.

★ Säger människan emot den stat som enligt kommunismen inte finns, fängslar eller skjuter de henne.

★ Socialismens verktyg är hot, våld och propaganda.

De som vill ha makten har skapat ett ”demokratimonopol” (vilket betyder diktatur eller början på diktatur), de som inte håller med demokratimonopolet ska på alla sätt tystas.

I socialismens demokratimonopol kommer alla som vill ha verklig demokrati att “gå direkt i fängelse utan att passera gå”.

 

Socialismen totalt (inklusive Kina) har med olika metoder låtit avliva omkring 100 miljoner människor de senaste hundra åren. Det är i snitt 80 000 människor som varje månad fått sätta livet till för att socialismen skulle ha makten. Socialismens verktyg är hot, våld och propaganda. I Sverige mördas eller interneras inte folk ännu, men redan nu finns verktygen på medieredaktionerna eller som maskerade människor på gator och torg.

Propagandan användes skamlöst då en del av folket i slutet av januari sa ifrån på Norrmalmstorg. Den socialistiska makten gillade inte att folket fanns på Norrmalmstorg och sa ifrån mot makten, de vill spela demokratins monopolspel efter socialismen regler.

 

Socialdemokraterna är den lyckade utvecklingen i familjen socialismen, men socialdemokratin är på väg att dö i Sverige, den socialistiska makten har kapat demokratin. Dessvärre har folket kuvats till att inte resa sig – av just dem som gjort demokratin till sitt eget monopolspel. Det gemensamma för alla diktatoriska ideologier är att de inte vill låta någon annan än sina egna tala inför folket, om det ändå händer används hot, våld eller propaganda för att tysta dem. Vi har sett flera exempel på det under hela förra veckan.

Förr sägs man ha ropat ”Konungen är död, länge leve konungen!” då en kung avlidit, den andra frasen syftade på den nya tronarvingen som skulle bli kung. Vi alla i Sverige bör fundera på vilken “kung” som under årtionden ersatte demokratin, och vilka som ingår i nya “kungens” hov.

Vi bör fundera en stund på om den nya “kungen” och “kungens” hov gjort landet bättre eller sämre.

 

 

Dröm om demokrati/UR
Dröm om demokrati/UR

demokrati

1.jpgSedan september 2015 har Folkets demonstration manifesterat mot den sittande regeringen utan att vare sig regering eller medierna synbart reagerat, men plötsligt blev manifestationen farlig för makten. Orsakerna är fler, men främst:

★ Den nya ”kungen” (medierna och makten) är på väg att tappa folkets förtroende.

★ Samtidigt vinner maktens enda politiska opposition, SD, folkets förtroende alltmer.

★ Opinionsiffrorna för socialdemokraterna är lägre än vad de någonsin varit.

★ Opinionsiffrorna för Sverigedemokraterna är högre än vad de någonsin varit.

 

Socialdemokraternas tidigare väljare, äldre kvinnor och män från alla delar av landet, ställde sig på ett torg och visade öppet sitt missnöje med regeringen, de är den snöboll som kan utlösa lavinen som sveper bort makten. Därför startade den nya ”kungen” sin propagandamaskin för att skrämma folket till lydnad, i socialismens demokratimonopol finns ingen demokrati.

Medierna och makten slåss för att behålla sin makt, nu är det kanske deras sista chans att kväsa folket. För att sammanfatta läget passar strofen ur socialisternas kampsång Internationalen bra: Sista striden det är.

Kampen står mellan demokrati (folket) eller diktatur (socialism och islam).

Må kraften vara med folket!

force-1440x564_c.jpg

11 januari, 2016.

 

Söndagen 10 januari startade den årliga konferensen “Folk och Försvar” på Sälens Högfjällshotell. Konferensen är enligt hemsidan “Sveriges viktigaste forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap”.

För två år sedan skrev jag en krönika om detta “viktigaste forum”, ur texten:

“12 januari 2014 inleddes årets försvarskonferens Folk och försvar i Sälen. Det kallar jag den mest onödiga konferensen i Sverige. Vi har ju inget försvar längre, varje år de träffas på denna konferens medför en försämring för våra tappra gossar och kvinnor under flaggan.”

Sanningen är att Sveriges försvar är ett operettförsvar, försvaret är ett ställe där soldater och kockar paraderar och marinerar, allt medan kaptener kollar att genuspedagogiken och sopsorteringen fungerar.

 

 

I en artikel i DN kan vi läsa:

“Det svenska försvarets största problem är brist på trovärdighet. Svenskarna har inte förtroende för att försvaret klarar att skydda gränserna mot intrång och kränkningar. Än värre är att omvärlden kanske inte har det.”

Dessvärre är det nog så att omvärlden har helt klart för sig att de svenska politikerna i stort sett lagt ner vårt försvar, omvärlden skrattar åt oss. Redan oktober 2014 publicerades en artikel i ämnet:

”Tidigare hade ryssarna stor respekt för det svenska försvaret – nu skrattar de åt Sverige och säger att Stockholms skärgård är som att ta sig in i ingenmansland”, säger Vera Efron till Expressen.

Med ett parti i regeringen som inte ens vill ha id-kontroller vid gränsen i fredstid, kan man ju fundera på hur mycket svängdörr det blir om de hitkommande under krigstid mest är män som traskar in i landet, gruppvåldtar kvinnor och har tillgång till vapen.

Men vänta nu: Det är fredstid och det är ju så det redan är!

 

 

Svenska FOLKET tror fortfarande att makten, myndigheten och försvaret klarar skivan i evighet. Amen.

Faktum är att vårt militära försvar inte klarar skivan, det är i stort sett nerlagt. En del stollar vill med dårens envishet försvara minskningen av försvaret genom att till exempel hävda att vi inte har så många flygplan längre, men de är bättre. Saken är att en eventuell angripare också har bättre flygplan, men fler.

För ingen tror väl att om vi blir anfallna är det av världens minsta land, Sealand.

Samhällets krisberedskap är sedan länge också i stort sett nedlagt,  det är bara det att samhället vet inte om det. Det är som med mycket annat i samhället: en del av samhället har “glömt” att informera resten av samhället om vad som sker i samhället (som till exempel att småtjejer av invandrade män utsätts för sexuella trakasserier under en ungdomsfestival i Stockholm).

 

Under Almedalsveckan 2015 höll föreningen Civilförsvarsförbundet ett seminarium om vår sårbarhet, de talade bland annat om att:

 

★ Sverige saknar försörjningsberedskap för mat, drivmedel och insatsmedel för jordbruket.

★ Politisk målsättning saknas för livsmedelsproduktion.

★ Ingen statlig myndighet har ett samlat försörjningsansvar.

★ Civilt försvar och beredskapslager saknas.

★ Om transporterna kollapsar blir det matbrist.

Vi borde ställa oss frågan om det är Fridolins och Romsons morots-, svamp- och diverse andra skumma odlingar som ska rädda Sverige i händelse av katastrof. Vi borde ställa oss frågan om det rentav är så att det ärMiljöpartiet som är vår katastrof.

Som jag skrev vid ett tillfälle: Sovjetunionen hade sitt Tjernobyl, vi har miljöpartiet.

 

För två år sedan talade Miljöpartiets Åsa Romson på Folk och försvar, hon talade om ”fredskår” och ”dialogpolis”. Nu är hon vice statminister och har sagt i medierna:”Vi [MP] har uppfattats som verklighetsfrånvända.”

Att tro att en anfallande beväpnad makt ska skrämmas iväg av en fredskår är inte att bara att vara verklighetsfrånvänd, det är snarare galenskap eller naivitet i nivå med en femårings. Att tro att en högmotiverad, välbeväpnad och välutbildad armé kan skrämmas på flykt av kastade morötter och traskande miljöfötter är galet.

Om Miljöpartiet tar med sig vänsterstollarna kan de stå vid gränsen och rassla med nycklarna medan de vänder ryggen mot de invaderande. Det är ju så de verkar göra redan i fredstid.

 

En av talarna på konferensen är rasslande Romsons regeringskollega, den försvarsobenägne försvarsministern Peter Hultqvist. Då han utnämndes till försvarsminister kom frågan upp varför han inte gjort vapentjänst och ministern ljög och sa att han blev osams med befälen. Enligt Svenska Dagbladets granskning var bråk med befäl ingen grund för att inte behöva göra vapentjänst, i artikeln stod:

“Britt-Lis Widberg vid nämndens kansli minns reglerna som tuffa: ’Ja, det var att du aldrig i någon situation skulle använda vapen,  till exempel om du befann dig i en hotfull situation där du hade dina nära anhöriga, barn och fru och sådär, så skulle du inte ens vid ett  sådant tillfälle använda vapen för att försvara dem’.”

Jag har inte lämpliga ord för att beskriva försvarsministerns ovilja att försvara fru och barn. Undrar om han ska “fly” till Mellanöstern om vi blir anfallna?

 

Hur skulle den försvarslöse försvarsobenägne försvarsministern reagera om en dotter blev våldtagen av främmande lands män under en ungdomsfestival i Kungsträdgården i Stockholm?

Det har ju hänt ett antal unga tjejer (vilket mörklagts av polischefer och medera), men det är kanske “mina barn och andras ungar”-principen som råder inom makten och medierna.

Försvarsministern kanske skulle hålla ett försvarstal och i det förklara varför han inte ville försvara sin familj. Det blir en dåres försvarstal, men sannolikt inte i klass med Strindbergs verk med samma namn.

 

En som inte bortförklarar vår skrala försvarsituation är Jan Leijonhielm, före detta chef för Rysslandsstudierna vid FOI, som skriver i en debattartikel:

“Sverige är nu i sämsta tänkbara försvarsläge. Det är ett  kraftfullt underbetyg till de regeringar som av ointresse, önsketänkande eller partitaktiska skäl eftersatt landets säkerhet.”

I det läget vill utrikesminister Margot Wallström införa en ”modern” värnplikt i Sverige som även kan innebära civila samhällsinsatser, till exempel att ta emot flyktingar.

Om en anfallande makt anfaller Sverige kan vi ju kalla dem som anfaller oss för “flyktingar” och kasta nallebjörnar på dem.

 

Wallström anser att Sverige behöver en ”modern” värnplikt som gäller både för män och kvinnor.

★ Ska kvinnorna koka morotssoppa till “flyktingarna” då?

★ Och ska scoutflickor dela ut kramnallar på Stockholms centralstation och bli våldtagna i Kungsträdgården medan försvarsministern, rikspolischefen och medierna döljer det?

Med den regering vi har nu blir allt bara värre, de kommer med det ena stolliga förslaget efter det andra. Jag undrar om de har startat en så kallad jobb-rotations-rörelse inom regeringen, de kladdar lite som de vill i andra ministrars ansvarsområden.

 

Wallström har angett vad det viktiga är för vårt försvar: ”Det bör vara jämställt.” Själv skulle hon kunna tänka sig att göra miljöinsatser som värnpliktig, till exempel att sanera stränder från oljespill. Jag tror inte att någon vettig människa anser att de rödgröna har några stjärnor i sina led.

De rödgröna är som Imperiets trupper i filmen Stjärnornas krig, de vill ha makt och de förstör ett helt land för att få ha den makten.

Vi alla som på olika sätt arbetar mot stollarna och dumheten är som rebellerna i filmerna: Vi är modiga och vi är för frihet, demokrati och flickors rätt att slippa invandrat tafsande och rödgrönt kladd.

May the force be with us.