Kategoriarkiv: Islam

Ska islams seder och regler få stå över våra lagar och bruk?

 

Fatwa

Den 6 juni i år startade ramadan, den kallas slarvigt för en muslimsk fasta. Men är det en fasta enligt vår definition, och är ramadans kostregler bra?

Under drygt nitton av dygnets vakna timmar fick muslimer inte äta eller dricka någon vätska under årets ramadan, från cirka halvtre på morgonen till halvtio på kvällen. Efter 21.30 får de ”fastande” äta och dricka hur mycket som helst fram till 02.30 på morgonen, därefter är det åter förbjudet att äta, dricka någon sorts vätska, röka eller ha sex fram till följande kväll klockan 21.30. Att kalla den kosthållningen för fasta är inte helt korrekt.

 

Ramadan pågår under en månads tid.

Ur vetenskaplig synpunkt sett är det inte en bra metod att undvika vätska och energiintag under de timmar man ska var aktiv, för att istället ersätta bristen av vätska och mat under de timmar då kroppen ska vila. En av effekterna är generellt att det blir svårt att somna och ger en orolig sömn med ökande trötthet som resultat, en annan effekt är att långvarig sömn-, vätske- och näringsbrist påverkar omdömes-, prestations- och reaktionsförmågan negativt. Är det t.ex. bra att köra buss eller arbeta som kirurg under sådana förhållanden? Är det lämpligt för de som har ett mycket fysiskt tungt och ibland farligt jobb som exempelvis inom brandförsvaret att underkasta sig ramadans kostregler?

 

Frågor till dietister.

För att få en indikation på vad vetenskapligt kunniga personer anser om ramadans kostregler mailade jag frågor till ett antal dietister i Sverige, jag utgav mig för att ha rekommenderats en fastemetod (ramadans kostregler) som jag beskrev utan att nämna ramadan eller islam. Tre svar har kommit:

1/

I ett av dem bad de mig boka tid för enskild konsultation.

2/

Från primärvården i Skåne besvarades inte mina frågor, istället meddelade de att periodisk fasta och framförallt 5-2 metoden har uppmärksammats stort, att det finns de som i perioder fastar av religiösa skäl men att studieunderlaget kring periodisk fasta är bristfälligt i nuläget så innan det publicerats ytterligare forskning inom området kan de inte svara på mina frågor. De verkar dock ha förväxlat fasta (t.ex. 5-2) med ramadans kostregler.

3/

Från en privatpraktiserande dietist kom ett konkret svar:

Vid vanlig fasta så trappar man ner under några dagar och sedan dricker man juicer, förutom vanligt vatten, som ger ca 600 kcal för dagen så att man får ett stabilare blodsocker och orkar genomföra sitt arbete. Att äta nattetid är en dålig idé, kroppen ska vila och inte ägna sig åt att förbränna mat. förbränna mat gör kroppen dagtid. Att inte dricka vatten under dagen, och speciellt när det är så här varmt, då utsätter man sig själv (uttorkning) och andra för stor fara”.

Att döma av svar två och tre är ur vetenskaplig synpunkt sett ramadans kost- och sömnhållning inte positiva,vätskebristen kan till och med utsätta omgivande människor för stor fara men det saknas studier om ramadans effekter. Det finns således fog för att i en vetenskaplig studie utreda de effekterna.

 

Frågor till fackförbund och skyddsombud.

Jag ville även veta hur fackförbund och skyddsombud ämnar agera i frågan om effekterna av ramadans kostregler, därför mailade jag fyra konkreta frågor till ett antal förbund:

1/

Vad förbundet samt huvudskyddsombud, lokala fackordföranden och skyddsombud avser göra för att påvisa faran med effekterna av ramadan.

2/

Om de har för avsikt att med regelverk och vetenskap som grund arbeta för att eventuella olycksfall som kan orsakas av bristande uppmärksamhet och reaktionsförmåga på grund av ramadans regelverk undviks.

3/

Om fackförbunden har för avsikt att verka för att de som påtagligt har nedsatt arbetsfunktion på grund av ramadan avhåller sig från ramadan.

4/

Om fackförbunden har för avsikt att verka för att om så erfordras läkare ska göra bedömningen huruvida en medarbetare ska fortsätta underkasta sig ramadan eller av arbetssäkerhetsskäl och hälsoskäl avbryta ramadan.

En del sände mina frågor vidare till andra, en del skyddsombud hänvisade till fackförbundens centralorganisationer varav Kommunal och Vårdförbundet refererade till vår lag om religionsfrihet. Vårdförbundet svarade:

Rent generellt kan man väl säga att du som arbetstagare ska vara anställningsbar och i detta ingår så klart att man inte är för trött eller utmattad för att kunna utföra ett kvalificerat arbete. Samtidigt har vi religionsfrihet i landet och rätten att tillämpa sin tro på det sätt som den säger. Det är också en mänsklig rättighet.”

Det reser fler frågor än vad det besvarar, t.ex. vad som ska anses vara kvalificerat arbete och vad ett skyddsombud ska göra om en arbetstagare är för utmattad för att utföra ett kvalificerat arbete. Kommunal- och Hotell och restaurangfacket var de som undandrar sig ansvaret, de anser det är arbetsgivarens ansvar att agera (vilket i sak är rätt, men skyddsombuden har som ansvar att påtala sådant som kan vara en arbetsmiljöfara).

Ingen av de som svarat verkar ha läst mina frågor, i varje fall har de inte besvarat dem.

 

Frågan om huruvida lagen om religionsfrihet ska stå över andra lagar.

Vår lag om religionsfrihet säger i korthet dels att vi inte ska förföljas på grund av vår tro och dels att vi ska slippa religionen i det offentliga rummen, men den ger oss inte, som Vårdförbundet svarade, per automatik rätt att tillämpa vår tro på det sätt tron säger. Exempel på tillämpningar som strider mot svensk lag är de så kallade hedersbrotten, barnäktenskap, polygami och könstympning. Att religionsfriheten tas upp som argument då frågor om arbetsmiljö- och samhällssäkerhet diskuteras är märkligt, det är lika märkligt att i det sammanhanget använda de mänskliga rättigheterna som argument, det kan tolkas som att Vårdförbundet anser religioners seder och lagar stå över människors hälsa och säkerhet.

 

Fler fall av religiöst baserad särbehandling.

Nyligen uttalade sig Ann Silbersky-Isaksson, HR-chef på polisen i Region Syd, i ett fall där en passkontrollant av religiösa skäl vägrade ta kvinnliga kollegor i hand, i en intervju sade hon, citat:

–”Självklart är jämställdheten väldigt viktig för oss, men religionsfriheten är enormt stark. Den blir tyngre i detta fallet”.

En personalchef i en svensk myndighet vill alltså låta en religion stå över jämställdhet, svenska uppförandekoder och samhällskulturella beteendemönster. Om vi hypotetiskt vänder på steken och utifrån lagen om religionsfrihet (att slippa religionen i offentliga rum) resonerar som Silbersky-Isaksson är det ett lagbrott att i någon form utsätta någon för religiösa symboler eller handlingar på vissa arbetsplatser, exempelvis:

Att arbetstid ruckas eller ändras på grund av bönetider eller ramadans kosthållning.

Att kvinnliga kollegor inte får deltaga i julfester på grund av religionen.

Att religiösa klädesplagg (hijab/slöja) tillåts på arbetsplatser.

Om sådant förekommer innebär det att lagen om religionsfrihet sätts åt sidan för att en annan lag (islams sharia) och en annan religion ska få råda. I förlängningen blir frågan om det är svensk lag eller islams lag sharia som ska råda i Sverige.


Islam verkar ha fått en form av religiös diplomatisk immunitet.

Jag mailade folkhälsominister Gabriel Wikström och frågat vad departementet avser göra åt det faktum att människor under en sommarmånad kan vara en arbetsmiljörisk, trafikfara och på andra sätt en fara för andra och sig själva på grund av ramadans regler. Svaret blev i korthet ett antal länkar till hemsidor:

”Hej Mikael

Tack för ditt brev till regeringen. För svar på dina frågor hänvisar jag till den information som finns på t.ex. 1177 Vårdguiden tex http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Tips-och-rad-i-sommar/ när det gäller vätskeintag, sol, värme, näring etc”.

Jag mailade även kulturdepartementet med ungefär samma frågeställning till demokratiministern, svaret blev som väntat ett ”Goddag yxskaft”:

Hej Mikael,

Tack för ditt brev till Kulturdepartementet.

Regeringen avser inte att initiera en informationssatsning eller dylikt om islam eller någon religion eller trossamfund. Däremot bedrivs religionsundervisning på både grund-, gymnasie- och högskolenivå.

Om du har frågor om religionsundervisningen kan du kontakta Skolverket eller Universitets- och högskolerådet”.

Det är ironiskt med tanke på att skolminister Fridolin är partiledare i det parti som av personal på Försvarshögskolan sagts vara islamiserat.

Frågor rörande islam verkar vara en för het potatis att ta i för fackförbund, media och politiker.

 

Ska svenska lagar, regler, uppförandekoder, beteendemönster och naturvetenskap råda över en religions handlingar eller tvärtom?

Av rent samhällstrygghets-, arbetssäkerhets- och folkhälsomässiga skäl borde konsekvenserna av ramadan utredas på ett vetenskapligt sätt.

Under den tid utredningen pågår bör ramadan i dess nuvarande form (kosthållningen) förmodligen inskränkas eller förbjudas av omtanke om människor och deras säkerhet.

Ramadan 2016: Mail till ett antal landsting/regioner f.v.b. till skyddsombud.

Förberedelse inför ramadan

 

Inför den muslimska seden ramadan sände jag ett antal mail till några regioner och landsting där jag bad dem vidarebefordra ett antal frågor till skyddsombuden. Brevets text finns nedan, resultaten av alla de mail jag sänt i frågan om ramadan kommer sammanställas och presenteras inom kort.

 

 

Arbetssäkerhets- och arbetsmiljöfrågor.

Till skyddsombudet.

Uppdraget som skyddsombud är reglerat i lag och ger skyddsombud en betydande oll i det lokala arbetsmiljöarbetet, arbetsmiljölagstiftningen ger en rad befogenheter och rättigheter ör att skyddsombud ska kunna genomföra sina uppdrag.

Skyddsombud har som uppgift att:

Företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor.

Verka för en tillfredsställande aerbetsmiljö.

Vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall.

Bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

 

Övergripande fråga:

Vad avser skyddsombudet göra åt det faktum att under en sommarmånad kan kollegor vara en arbetsmiljörisk och fara för kollegor, patienter eller andra p.g.a. undermåligt närings- och vätskeintag samt sömnbist?

Bakgrund:

Den 6 juni 2016 är den första dagen på ramadan, en sed som varje år pågår en månad. Under ramadan är det förbjudet att under de ljusa tiderna på dygnet:

äta

dricka någon som helst form av vätska

röka eller

idka sexuellt umgänge.

Då mörkret infaller ska törst, hunger, rökbegär och andra behov som åsidosatts under nära ett dygn stillas.

Konsekvens:

Eftersom vi har ljust länge i Sverige under sommartid (i delar av Norrland är det ju t.o.m. ljust dygnet runt) har det istället bestämts klockslag mellan vilka förbudet att inmundiga något gäller, i år är klockslagen bestämda till omkring från 2.30 på natten till 21.50 på kvällen (se bifogad länk nr. 1 för mer exakta klockslag). Det innebär att under ramadan får de som underkastar sig regeln om avhållsamhet vare sig inta föda, vätska eller nikotin under drygt nitton av dygnets timmar.

Konsekvensen är att mellan 21.50 på kvällen fram till 02.30 på natten ska dygnets hela behov av vätska, föda och stimuli tillgodoses., från kl. 21.50 kan det frossas i vatten, coca-cola, kaffe, te, mat och sötsaker.

Följdverkning:

Vi vet att ett stort intag av vätska, mat och socker strax innan sänggåendet påverkar sömnen negativt, att sedan gå upp på morgonen och arbeta utan att äta frukost, dricka kaffe eller annan vätska är såväl humörnedsättande som prestationssänkande. Tar vi i beaktande att det under hela dagen samt kvällen är förbjudet att äta och dricka är det rimligtvis med tiden en nedsättande faktor vad gäller uppmärksamhet och reaktionsförmåga. De med tiden alltmer utmattade och lättirriterade personerna ska sedan utföra sitt jobb som buss- och taxichaufförer, inom vården, industri eller på andra platser där uppmärksamhet och reaktionsförmåga är viktig ur arbetssäkerhetssynpunkt.

Det är inget nytt att en rubbning av kroppens sömn-eller matintag genererar problem som i sin tur genererar ökat antal olycksfall, enligt en av många artiklar visar studier t.ex. att trafikolyckorna ökar med drygt tio procent efter övergången till sommartid (se länk nr. 2).

I samma artikel står att internationella studier visar att arbetspltsolyckorna blir fler efter övergången till sommartid.

1/ Jag ställer frågan till skyddsombudet: vad avser ni göra för att påvisa faran med effekterna av ramadan.

2/ Jag ställer frågan om skyddsombudet har för avsikt att med regelverk och vetenskap som grund arbeta för att eventuella olycksfall som kan orsakas av bristande uppmärksamhet och reaktionsförmåga på grund av ramadans regelverk undviks.

3/ Jag ställer frågan om skyddsombudet har för avsikt att verka för att de som påtagligt har nedsatt arbetsfunktion på grund av ramadan avhåller sig från ramadan.

4/ Jag ställer frågan om skyddsombudet har för avsikt att verka för att om så erfordras läkare ska göra bedömningen huruvida en medarbetare ska fortsätta underkasta sig ramadan eller av arbetssäkerhetsskäl och hälsoskäl avbryta ramadan.

Med vänlig hälsning

Mikael Carlsson

1/ http://hamariweb.com/islam/malm%C3%B6_ramadan-timing156650.aspx

2/ http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/somn/7-anledningar-att-hata-sommartid/

Är ramadan en hälso-, arbetsmiljö- och samhällsfara?

Ramadan

 

Följande text är mailad till ett antal fackförbund, de listas sist.

 

Arbetssäkerhets- och arbetsmiljöfrågor.

Övergripande fråga:

Vad avser fackförbundet och dess lokala fackombud samt skyddsombud göra åt det faktum att under en sommarmånad kan arbetstagare vara en arbetsmiljörisk p.g.a. undermåligt närings- och vätskeintag samt sömnbist?

 

Bakgrund:

Den 6 juni 2016 är den första dagen på ramadan, en sed som varje år pågår en månad. Under ramadan är det förbjudet att under de ljusa tiderna på dygnet:

äta

dricka någon som helst form av vätska

röka eller

idka sexuellt umgänge.

Då mörkret infaller ska törst, hunger, rökbegär och andra behov som åsidosatts under nära ett dygn stillas.

 

Konsekvens:

Eftersom vi har ljust länge i Sverige under sommartid (i delar av Norrland är det ju t.o.m. ljust dygnet runt) har det istället bestämts klockslag mellan vilka förbudet att inmundiga något gäller, i år är klockslagen bestämda till omkring 2.30 på natten till 21.50 på kvällen (se bifogad länk nr. 1 för mer exakta klockslag). Det innebär att under ramadan får de som underkastar sig regeln om avhållsamhet vare sig inta föda, vätska eller nikotin under drygt nitton av dygnets timmar, mellan c.a kl. 02.30 – 21.50.

Konsekvensen är att mellan 21.50 på kvällen fram till 02.30 på natten ska dygnets hela behov av vätska, föda och stimuli tillgodoses., från kl. 21.50 kan det frossas i vatten, coca-cola, kaffe, te, mat och sötsaker.

 

Följdverkning:

Vi vet att ett stort intag av vätska, mat och socker strax innan sänggåendet påverkar sömnen negativt, att sedan gå upp på morgonen och arbeta utan att äta frukost, dricka kaffe eller röka (vilket för rökare är humörnedsättande) är rimligtvis med tiden en nedsättande faktor vad gäller uppmärksamhet och reaktionsförmåga.

De med tiden alltmer utmattade och lättirriterade personerna ska sedan utföra sitt jobb som buss- och taxichaufförer, inom vården, industri eller på andra platser där uppmärksamhet och reaktionsförmåga är viktig ur arbetssäkerhetssynpunkt.

Det är inget nytt att en rubbning av kroppens sömn-eller matintag genererar problem som i sin tur genererar ökat antal olycksfall, enligt en av många artiklar visar studier t.ex. att trafikolyckorna ökar med drygt tio procent efter övergången till sommartid Se länk nr. 2). I samma artikel står att internationella studier visar att arbetsplatsolyckorna blir fler efter övergången till sommartid.

 

Frågor:

1/ Jag ställer frågan till fackförbundet vad ni som förbund samt vad era huvudskyddsombud, lokala fackordföranden och skyddsombud avser göra för att påvisa faran med effekterna av ramadan.

2/ Jag ställer frågan om fackförbundet har för avsikt att med regelverk och vetenskap som grund arbeta för att eventuella olycksfall som kan orsakas av bristande uppmärksamhet och reaktionsförmåga på grund av ramadans regelverk undviks.

3/ Jag ställer frågan om fackförbundet har för avsikt att verka för att de som påtagligt har nedsatt arbetsfunktion på grund av ramadan avhåller sig från ramadan.

4/ Jag ställer frågan om fackförbundet har för avsikt att verka för att om så erfordras läkare ska göra bedömningen huruvida en medarbetare ska fortsätta underkasta sig ramadan eller av arbetssäkerhetsskäl och hälsoskäl avbryta ramadan.

Med vänlig hälsning

Mikael Carlsson

 

 

1/

http://hamariweb.com/islam/malm%C3%B6_ramadan-timing156650.aspx

2/

http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/somn/7-anledningar-att-hata-sommartid/

 

 

Unionen, Byggnadsarbetarförbundet, Elektrikerförbundet, IF Metall, Hotell- & Restaurangfacket, Kommunal, LO, Målareförbundet, Pappersindustriarbetarförbundet, Polisförbundet, Transportarbetarförbundet och Vårdförbundet.

 

kontakt@unionen.se

forbundet@byggnads.se

postbox.fk@sef.se

postbox.fk@ifmetall.se

therese.guovelin@hrf.net

forbundet@kommunal.se

mailbox@lo.se

post@malareforbundet.se

info@pappers.se

emma.cronberg[at]polisforbundet.se

transport@transport.se

Medan islams terrorism maler sönder demokratin maler Löfven sina grodor.

terr

23 mars, 2016.

 

Den 22 mars slog islams terrorister till i Europa igen, denna gång i Belgien. Statsminister Stefan Löfven äntrade riksdagens talarstol och uttalade allvarligt de vanliga men menlösa flosklerna ”vidrigt, fegt, ynkligt”. Sedan kom han in på Sveriges arbete med att förebygga terrordåd i landet: ”Vi stärker det offentliga Sveriges förebyggande arbete mot radikalisering”.

 

Kan det vara Mona Sahlin, den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism han menar? Sahlin är tjänstemannen som verkar tro att äldre kvinnor är våldsbejakande högerextremister. Att vi ligger illa till i Sverige råder det ingen tvekan om, Mona Sahlins inkompetens överträffas bara av självmordsbombaren i Stockholm julhelgen 2010.

Jag förutspådde (liksom många andra) att vi skulle få se svenska medier slå knut på sig själva i försöken att tala om vilka som utfört terrordåden utan att säga att det var islams anhängare som låg bakom. Det verkar som att svenska medier inte får använda orden “islam” eller “muslimer” när muslimer begår terrordåd i islams namn.

 

I vanlig ordning försöker medierna lura i oss att det är en liten fanatisk grupp som egentligen inte alls är muslimer och som i islams namn mördar ett stort antal människor. En sorts ickenorsk Breivik, men flera. Breivik är ett av Sahlins favoritobjekt, för han är norsk ickemuslim. En annan av Sahlins favoriter är diffusa högerextrema som har begått fler mord. I går mördade islams terrorister över 30 människor i Bryssel, ochMona Sahlin väljer att tala om högerextremism!

Den just nu vanligaste bortförklaringen till muslimska terrordåd är att de utförs av muslimer som inte är muslimer på riktigt, dessa oriktiga muslimer kallas Islamiska staten.

Fakta är att oavsett vad de kallar sig, gör de gör exakt samma sak som islams anhängare gjort allt sedan islam skapades för 1 400 år sedan. Islams mål är att alla på jorden ska underkasta sig islam, alla ska leva i kalifatet.

Trots att islam funnits i 1 400 år och kan studeras av alla läskunniga och tänkande människor (då menar jag verkligen studera islam, inte läsa en halvtaskig översättning av Koranen), finns det många som envist hävdar att det inte är islam som ligger bakom islams handlingar.

 

Det är populärt att skylla islams terrordåd på en hård gren inom sunni-islam, salafismen. Salafismen är en relativt ny muslimsk gren, men islam har långt före salafismens tid gjort vad islams profet Muhammed startade: Erövrat landområden.

De som skyller islams terrordåd på salafismen har inte vetskap om (eller låtsas inte om) att även shia-islam har:

★  samma gud (Allah),

★  samma profet (Muhammed),

★  samma skrifter (bland annat Koranen) och

★  samma rättssystem (sharia) som sunni.

Det är som moderaternas Abdirisak Waberi sa i en intervju: islam har bara en tolkning.

 

 

Det är lätt att skylla på “en liten grupp fanatiker” (Islamiska staten) för att folk ska tro att samma sorts handlingar som utförts under århundraden av islams anhängare numera är en temporär tillfällighet.

★ I Iran är shiaislam i majoritet. Iran var ett bildat och mer fritt land innan islam tog makten genom islamiska “revolutionen” 1979. De som tror att Islamiska republiken Iran inte har med islam att göra, är förmodligen samma människor som tror att “någon annan betalar” vår nota för den skattebekostade invandringen från Mena-länderna.

Islamiska staten fanns inte 1979.

★ 1993 exploderade en lastbil fylld med sprängmedel i det underjordiska garaget under World Trade Centers (WTC) norra torn, utplacerad av muslimska terrorister.  Sex människor dödades och tusentals skadades i detta attentat.

Islamiska staten fanns inte 1993.

★ 2001 flögs två trafikplan in i WTC, omkring 3 000 människor dödades. Det var muslimska terrorister som utförde dåden.

Islamiska staten fanns inte 2001.

“Tillfälligheterna” blir dessutom allt fler.

 

2005 skrev Aftonbladet att världens mest brutala nätverk styrdes från Stockholm:

“De är ansvariga för massmord, bombattacker och kidnappningar. Aftonbladet kan nu avslöja hur två internationella terroristnätverk styrs från Sverige. De opererar från en lägenhet i en Stockholmsförort.”

Islamiska staten fanns inte 2005.

★ 2010 sprängde sig en muslimsk självmordsbombare i Stockholm.

Islamiska staten fanns inte 2010.

Men islam fanns. Islam har funnits i 1 400 år, och islam har inte ändrats under den tiden. Det verkar inte vara temporära tillfälligheter som styr då det begås illdåd i islams namn.

 

Det är förmodligen ingen tillfällighet att muslimska terrorister nu slagit till i Bryssel: EUs parlament ligger där. Muslimska terrorister har slagit slagit till i Belgien tidigare, för ett år sedan kunde vi läsa:

“De misstänkta terroristerna öppnade eld med automatvapen mot polisens insatsstyrka. Skottlossningen ska ha pågått i flera minuter. Två av de misstänkta dödades och en tredje greps i samband med tillslaget.”

★ I tisdags gjordes ytterligare ett tillslag mot muslimska terrorister i Belgien:

“Fyra poliser skadades efter skottlossning i samband med ett tillslag mot misstänkta terrorister i Bryssel. En gärningsman dödades.”

★ I fredags greps ytterligare en terrorist i Belgien:

“Abdeslam greps i fredags i Belgien under en massiv polisinsats i Brysselstadsdelen Molenbeek misstänkt för att ligga bakom de dödliga terrorattackerna i Paris i november i fjol.”

Men vi ska minnas att det har inte med islam att göra, det handlar om bara om några stollar i Islamiska staten …

 

I Frankrike (som drabbades hårt av islams terrorism förra året) är de oroliga för att islam infekterar den franska polisen och militären:

“En del poliser har öppet vägrat att beskydda synagogor eller hålla en tyst minut i åminnelse av offer för terrorattacker. I juli 2015 togs fyra män, varav en veteran i marinen, in till  förhör. De hade planerat att ta sig in på en flottbas i Sydfrankrike,  kidnappa en hög officer, hugga huvudet av honom och sedan sprida bilder  av halshuggningen på sociala medier.”

I Sverige har vi knappt polis och militär kvar som kan skydda oss om det värsta inträffar. Det är redan huvudlöst i de organisationerna.

 

Det är oroväckande att gårdagens terroristdåd hyllas öppet i sociala medier:

“På Twitter har flera konton valt att hylla attackerna som skett på Bryssels flygplats och på tunnelbanestationer under morgonen.”

Den polarisering som bland andra Löfven talat om verkar öka: Islam mot demokratin. Demokratins företrädare verkar vara de dummare:

★ Efter de muslimska terroristdåden i Paris sades det att de inte hade med islam att göra.

★ Efter de muslimska morden i Köpenhamn sades det vara radikalisering i  fängelser som var orsaken, men det hade inte med islam att göra.

Nu är det muslimska terrorister som mördat människor i Bryssel. Är det fortfarande inte islam om så är fallet?

 

Ordspråket säger: Om det går som en anka, låter som en anka och ser ut som en anka, är det sannolikt en anka.

Märkligt att folk blivit så indoktrinerade att de inte kan se en anka som går framför dem och kvackar. Om vi inte ser upp kan det vara en sprängd anka vi snart har här.

Lucia symboliserar ljuset.

Lucia-1440x564_c.jpg

10 december, 2015.

 

Svenska folkets val står mellan demokrati och diktatur, ljus eller mörker. Lucia symboliserar ljuset.

I skrivande stund läggs sista handen inför Nobelfestligheterna i Stockholms stadshus. Samtidigt förbereder en del av Sveriges poliser sin manifestation som ska hållas utanför festligheterna, de vill ha ordning på sin många gånger livsfarliga arbetsvardag.

Det är inte lika festligt att vara underbetald polis och vakta Nobelfestare som att vara Nobelfestare som vaktas av underbetald polis.

 

Om jag hade fått en inbjudan till Nobelfesten hade jag bojkottat den eftersom Nobelstiftelsen bjuder in företrädare för diktaturer som:

★ inte följer FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna,

★ inte anser att principen om allas lika värdighet (jo, det ska vara VÄRDIGHET, inte värde som stollarna i Sverige felaktigt tror) råder och

★ avrättar folk för att de inte följer den diktatoriska ideologin.

Men vad är väl en bal på slottet mot demokrati, allas lika värdighet och frihet?

 

En del av deltagarna på balen företräder den diktatoriska ideologin islam, en ideologi vars rättssystem och lag sharia vår utrikesminister Margot Wallström fördömde i början av detta år. Arabförbundet var inte glada alls, de fördömde Wallströms fördömande.

Wallström ägnade en hel del tid åt att bortförklara sin internationella fadäs och statsminister Löfven skrev ett hemligt brev till Saudiarabien, sedan lugnade det ner sig.

Undrar om Löfven lovade bort biljetter till Nobelfesten och Wallström till en saudisk prins? De kan ju använda henne som hemligt vapen mot de mänskliga rättigheter de inte erkänner.

 

Nu har Wallström än en gång trampat i det gigantiska klaver alla regeringens företrädare verkar så förtjusta att trampa runt i, denna gång har hon sagt att den palestinska terrormordvågen på israeliska medborgare inte är terrorismen.

Vi vet ju redan att då terror begås i islams namn handlar det inte om islam, det är Breiviks, korsriddarnas eller trettiotalets fel enligt stollar som Henrik Arnstad och Mona Sahlin (som liksom Wallström är en av de så kallade “Palmes flickor”).

Undrar om Sahlin har tid att mingla på Nobelfester, hon har väl jouren på terroristernas egen helpdesklinje. Kanske har Mona spelat in en glad Luciatrudelutt som möter terroristerna i stället.

 

Wallström har på grund av sina uttalanden än en gång fått lägga tid på att förklara vad hon nyligen sa, fast hon enligt vad hon sagt inte menade det hon sa när hon sa det hon sa (Romsonsjukan måste ha drabbat henne). I en artikel beskrivs Wallströms och regeringens ageranden väl:

“Nog är dagens regering häpnadsväckande amatörmässig och klumpig i sin hantering av diplomatin. De framstår som diplomatiskt dysfunktionella”.

Wallström är expert på ett göra så kallade “pudlar” (en bortförklaring på dumheter de sagt eller gjort, ungefär som när Romson försökte bortförklara att hon sa att Medelhavet är det nya Auschwitz).

Wallström måste ha en hel pudelkennel vid det här laget. Undrar om hon tar med sig en gammal pudel på Nobelfester eller om hon ska ordna till en ny pudel under festligheterna.

 

De enorma motsättningar våra rödgröna politiker bygger upp i Sverige visar sig även i operans värd, två mezzosopraner behandlas olika beroende på en enda sak: Vad de kritiserar.

★ På ena sidan:

160px-Malena_Ernman-150x150

Malena Ernman, som ivrigt hejar på en politik som river ned Sveriges trygghet och välfärd och som inhöstar ryggdunkningar för sitt hat mot Sverigedemokrater. För det har Ernman fått Martin Luther King-priset (som för övrigt instiftats och delas ut av svenska kyrkliga organisationer).

 

★ På andra sidan:

Susanne_Resmark-150x150

Susanne Resmark som öppet kritiserar islam (vars representanter finns med på Nobelfesten). Därför vill Svenska kyrkan inte längre samarbeta med henne.

Svenska kyrkan borde naturligtvis stå för den värdegrund med tillhörande traditioner vårt land är byggt på. I stället ser det allt oftare ut som om de medverkar till motsatsen, en av djävulens män i kyrkan som tagit beslut att stigmatisera Resmark uttrycker i en artikel:

”De åsikter hon framför är helt förkastliga och står så långt från våra kristna värderingar som man kan komma”.

Vi har alltså en utrikesminister som inte vet vad islam står för, och en svensk kristen kyrka som inte vet vad kristendomen står för. Motsättningen i Sverige står allt tydligare mellan demokrati och islam, mellan ljus och mörker.

 

En ljusets tradition är Lucia, en tradition med förkristen grund som av någon orsak förminskats och till och med tagits bort i delar av Sverige. Bland annat har Liseberg i Göteborg beslutat att lägga ner Lucia från och med i år.

Kanske har de ett annat jippo på gång till nästa år? Ramadan-tunneln eller halal-hjulet ska kanske lysas upp? Eller är det ett vintertåg med fladdrande röda socialistiska fanor barnen ska få åka?

Naturligtvis ska det bortförklaras att Lucia tas bort, en etnolog har grävts fram som förklarar saken:

“Det är följdriktigt. Jag tycker inte man ska hålla kvar vid traditioner om de inte känns bra. Det är nya saker om gäller nu, mer vegmat till exempel.”

Det är verkligen nya saker som gäller nu, bland annat oskuldskontroller på våra skattebekostade vårdcentraler och kyrkor som tar bort sina egna symboler för att inte förnärma islams anhängare.

Och vi ska alltså ersätta Lucia med vegetarisk mat? Inte bara de rödgröna politikerna är vilsna i pannkakan.

 

 

I Sverige hade hela 30% (TRETTIO PROCENT) av de svenska kommunerna lagt ner Luciatraditionen enligt en artikel som publicerades förra året.

I Staffanstorp finns en flicka som såg hur illa man upprätthåller svenska traditioner. 15-åriga Nellie Hyme Brelin i Staffanstorp uppmärksammade att ortens äldre höll på att bli utan Luciatåg, i Expressen stod om henne:

“Lions i Staffanstorp har arrangerat Luciatåg sedan 1982, men i år höll det på att inte bli något. ‘Vi hade inte tillräckligt med kandidater, helt enkelt. Flera hade hoppat av.’ Nellie Hyme Brelin, som var Lions Lucia förra året, valdes till ljusdrottning även i år. Nu handlade det om Lucia i skolans Luciatåg på Hagalidskolan. Ett hedersuppdrag, tycker hon själv: ”Jag tycker det är jättekul. Det tycker nog alla tjejer. Men det är lika roligt att vara tärna, för det viktiga är att sprida julens budskap och föra traditionen vidare. Det kändes självklart att vi skulle göra det.”

 

På ena sidan: En flicka som utan att framhäva sig själv ställer upp och ordnar så att de gamla får en stunds glädje.

★ På andra sidan: en egotrippande Zara Larsson som i medierna utropat att vi ska låta bli att köpa “en trött jävla tröja” i julklapp.

Polariseringen i Sverige står allt tydligare mellan att:

★ respektera andra, våra traditioner och ge varandra glädje, och

★ att ge fattiga människor som knappt har råd att fira jul dåligt samvete för att de ger en “trött jävla tröja” i julklapp till sina barn.

Polariseringen i Sverige står mellan ljuset och mörkret.

 

Vad svenska folket har att välja mellan är den tid som gav oss kunskap, arbete, trygghet och välfärd (ljuset) eller den tid vi nu lever i och som givit oss kunskapsbrist, arbetslöshet, otrygghet och som raserar vår välfärd (mörkret).

Den danske författaren Leif Panduro skrev 1958 boken Skit i traditionerna. Nu är det dags att göra tvärtom, vi måste värna om de svenska traditionerna, den svenska värdegrunden och den svenska demokratin.

Om vi inte gör det går vi in i ett långvarigt mörker. Därför ska vi fira Lucia på söndag!

När ska vi öppet erkänna vad islam är?

Att-tolererar-intolerans-är-fegt.-1440x564_c

30 november, 2015.

Det som sker i den självutropade Islamiska staten och i Paris är samma saker som hände i Medina för 1 400 år sedan.

I går, första advent 2015, skrev Lars Adaktusson i Sydsvenska Dagbladet: ”Sveriges och Europas politiska beslutsfattare måste nu ta till sig fakta och omgående erkänna att Islamiska staten utsätter kristna minoriteter i Irak och Syrien för folkmord.”

Vad som sker i det självutropade Islamiska staten och i Paris, är samma saker som hände i Medina för 1 400 år sedan. Enda skillnaden är att:

★ det numera finns kulsprutor och bomber i stället för enbart svärd,

★ bilar i stället för kameler och

★ modern kommunikationsutrustning i stället för att ropa till varandra.

Ideologin islam har inte ändrats alls.

 

 

För bara 100 år sedan begicks ett folkmord nära Sverige, den turkiske diktaren Serkan Engin (som konverterat från islam) skrev (översättning till svenska):

“Den första vågen av folkmord i det tjugonde århundradet – folkmordet på armenierna, på assyrierna och grekerna – begicks av turkar och kurder i Osmanska riket och den nya turkiska republiken, som hämtade sitt rättfärdigande i islam: ”Rätten” att döda och våldta icke-muslimer och ta deras kvinnor och flickor som sex- eller husslavar.

CUP (Kommittén för enighet och framsteg) kunde enkelt mobilisera turkar och kurder att begå folkmord grundat på islams inställning till icke-muslimer. Alla de turkiska och kurdiska muslimerna trodde att de skulle komma till himlen om de dödade fler icke-muslimer – precis som våra dagars islamiska terrorister”.

I år är det hundra år sedan ideologin islam begick folkmordet i det Osmanska riket, en intressant detalj är att regeringen Löfven valde att inte uppmärksamma den dagen.

 

Serkan Engin har jämfört det islam han känner till med nazismen:

“Som bekant stod nazisterna bakom det tjugonde århundradets nästa våg av folkmord. De tog turkarnas folkmord som förebild. Som Hitler förklarade för sina militära kommendanter då de talade om världens reaktion på det folkmord de tänkte utföra: ”Vem i dag talar om armeniernas förintelse?”

Nazismen betraktades som en laglig och respektabel ideologi i början av 1930-talet, men sedan såg världen hur farlig nazismen var. Islam står i motsättning till våra dagars mänskliga rättigheter och är farligare än nazismen. Islam är inte en alternativ religion, utan ett brott mot människorätten och ett sådant brott borde inte få lov att finnas i vår moderna värld. Islam borde förbjudas över hela världen. Om det inte sker kommer världen att utsättas för en större tragedi än nazismen.”

Att världen inte ser det ideologiska islam som den fara det är, beror på samma tröghetsmekanism som rådde innan Andra världskriget bröt ut: Så länge det inte brinner kan det inte börja brinna.

 

Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer Sveriges ledare och medier förmodligen att erkänna att det som Serkan Engin säger: ISIS är islam – islam är ISIS. Men de kommer inte att erkänna det förrän det brinner.

I Danmark uppmärksammades redan för ett år sedan att danska medborgare med a-kassa for ner till Syrien för att delta i det folkmord islams anhängare begår nu.

De som far till Syrien för att mörda “otrogna” eller bli martyrer är anhängare av islam. Islam har som sagt inte ändrats alls sedan dess tillkomst för 1 400 år sedan, islams anhängare har bara fått tillgång till effektivare utrustning och dödligare vapen. En del av dem uppbar till och med ersättning av danska staten!

Men det brinner inte?

 

De som redan har varnat för den utveckling vi ser nu har kallats islamofober, en del av dem lever till och med under dödshot!

★ I Sverige är Mona Walter en av dem.

★ Hanna Gadban i Sverige är en av dem.

Irshad Manji som flyttat från Kanada till USA är en av dem.

★ Politikern Gert Wilders i Nederländerna är en av dem.

★ Ayan Hirsi Ali som flyttade från Nederländerna till USA är en annan.

 

Ayan Hirsi Ali gjorde, tillsammans med filmaren Theo van Gogh, kortfilmen Underkastelse som handlar om kvinnoförtrycket inom islam. Många muslimer i Nederländerna såg filmen som hädelse, van Gogh mördades kort efter av en muslimsk fanatiker. På hans döda kropp fanns ett brev med dödshot mot Hirsi Ali.

Det verkar som att den “religion” vi inte får kritisera är ovänligt inställd till demokrati.

 

En av dem som tidigt varnade för islams diktatoriska ideologi och lag är Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson, när han gjort det har han kallats för islamofob.

Inom kort kommer förmodligen ett antal av de som nu skriker om islamofobi att försöka framställa sig själva som de som varnade för faran, KDs EU-parlamentariker Lars Adaktusson är kanske en av dem. Vi har ju sett ett stort antal kappvändare inom svensk politik den senaste tiden (bland annat KD, M och S), vi kommer få se fler kappor vändas och fler krokodiltårar spillas.

Det är ironisk komik att de som tidigare gastat “rasist” om dem som insett att vi inte kan ha den oansvariga invandringspolitiken, nu förordar den politik de tidigare rasiststämplat.

Snart kommer vi få se dem som gastat om islamofobi säga samma sak som människor de tidigare kallade islamofober länge har sagt.

 

En av de sista att inse verkligheten är kanske de islamska terroristernas egen växeltelefonist Mona Sahlin.

Hon sitter med sin höga lön i sitt uppdrag som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, men vet inte vad hon ska göra. Att inrätta jourtelefoner för terrorister i Sverige och bygga fyra “kunskapshus” (vad hände med den svenska samhällskulturen och den svenska skolan?) är hennes svar på hotet från en 1 400 år gammal ideologi som omfattar ungefär 1,7 miljarder underkastade muslimer i världen.

Mona Sahlin är en av alla dem som borde lära sig vad islam är, men en del vill inte se verkligheten. De fungerar så här: Så länge det inte brinner så brinner det ju inte, inte ens då det brinner. Så länge det inte brinner i deras egen bak.

 

Att det brinner i knutarna blir allt fler i hela världen medvetna om, vi kan se i medier och på internet hur det ideologiska islam verkar på samma sätt som det ideologiska islam alltid gjort: Management by fear and terror. I denna video berättar några tillfångatagna ISIS-mördare hur de ser på saken:

 

Vad har de för försvar? De lydde bara order! Det var väl vad nazisternas mördare sade under Nurnbergrättegångarna?

Vi måste debattera de intoleranta ideologierna innan de intoleranta ideologierna förbjuder debatten.

När ska vi börja debattera islam öppet i vårt land?

 

Vad du behöver veta om islam för att förstå vad islam verkligen är.

Islam-har-inget-att-göra-med-islam-1440x564_c.jpg

19 november, 2015.

 

Efter islams terrorattack i Paris fredagen den trettonde har vi kunnat läsa och höra mängder med felaktig information om islam. Makten och medierna borde naturligtvis ha informerat om vad islam faktiskt är och hur det faktiskt förhåller sig med de olika muslimska inriktningarna, men makten och medierna är i det här fallet mer okunniga än folket.

Makten och medierna sprider i sin okunskap en falsk positiv bild av islam, vilket är bra för islam men dåligt för demokratin. I värsta fall kan det medföra att Sverige kommer att likna Syrien, Irak eller Iran om bara ett antal månader eller några år.

För att undvika ett sådant öde måste vi snabbt lära oss vad islam är. Här följer en enkel förklaring av en 1400 år gammal doktrin, tillika en av världens bästa marknadsförings- och säljorganisationer. Läs gärna texten i omgångar. Den är lång, men kan vara det viktigaste du läst i dag.

Ladies and gentlemen, låt mig presentera några fakta om islam.

1. All islam i världen vilar på samma fundament: Koranen. De rörelser som vilar på Koranens fundament är islam.

★ Om rörelsen kallas sunni- eller shiaislam. salafitisk eller wahhabitisk islam, fundamentalistisk eller liberal islam är egalt.

★ Om islam praktiseras i Saudiarabien (sunni) eller Iran (shia), i Rinkeby eller Paris, i Islamiska staten eller Luton, England är egalt – islam är islam.

Den första sanningen: All islam vilar på samma fundament – Koranen.

2. All islam har samma profet (islams profet Muhammed).

Islams profet Muhammed anses vara den perfekta människan och ett föredöme för alla. Vad Muhammed gjorde och sa är rätt, muslimer får göra allt som Muhammed gjorde. Ett exempel på hur detta påverkat islams samhällskultur är att män får ta småflickor till fruar, eftersom Muhammed gifte sig med en sexårig flicka och fullbordade äktenskapet (hade samlag med henne) då hon var nio år.

Muhammeds ord och gärningar finns i haditherna (eller sunna som de även kallas).

Den andra sanningen: All islam anser att islams grundare, Muhammed, var den perfekta människan vars exempel ska följas.

3. All islam tror på guden Allah och Allahs ord får vare sig förnekas, förändras eller tas bort.

Muhammed sägs ha fått uppenbarelser från Allah, uppenbarelser som skrevs ned av olika människor (Muhammed själv var inte skrivkunnig) på vad som just då fanns att skriva på. Märkligt nog var uppenbarelserna oftast väldigt bra för Muhammed själv, och om en tidigare uppenbarelse hindrade honom från att göra vad han ville fick han en ny uppenbarelse som lägligt nog ändrade de tidigare.

Detta märks inte minst på skillnaderna mellan de snälla och milda uppenbarelser som Muhammed fick under sin tidiga karriär som sektledare (i Mecka), och de senare hatiska och våldsbejakande som Muhammed fick under sin tid i Medina.

Eftersom de uppenbarelser Muhammed sa sig få anses vara Guds ord som inte får ändras, tas bort eller ens ifrågasättas, finns alla uppenbarelserna med i Koranen – även de vars budskap har ersatts eller ändrats av senare uppenbarelser. Som ett resultat av det kan man läsa två budskap i Koranen – som går totalt mot varandra.

Den tredje sanningen: Fundamentet som all islam vilar på, Koranen, är motsägelsefull.

4. Efter Muhammeds död år 632 fördes uppenbarelserna vidare muntligt.

Efter en tid beslöt man att samla in all vetskap (de nedskrivna och vad människor trodde sig minnas) om Muhammeds uppenbarelser och samla allt i en bok, resultatet blev Koranen. Det finns ett litet problem: Materialet skrevs inte in i tidsmässig ordning, det skrevs in efter längden på Muhammeds uppenbarelser.

Det är som att du tar en bok skriven av din favoritförfattare, river ut alla sidor och sätter in dem efter textlängder i stället för efter kapitelnumrering. Läs sedan boken och se hur mycket du förstår av handlingen.

Som lök på laxen anses allt som står i Koranen vara gällande så länge det passar dem som tror på dess budskap. Men om det inte passar försöker man kvickt hitta en uppenbarelse som passar bättre.

Den fjärde sanningen: Om man inte vet när Muhammed fick vilken uppenbarelse är Koranen omöjlig att förstå, eftersom man inte vet när i Muhammeds liv det som står sades eller om det är ersatt eller vad som gäller.

5. En av missuppfattningarna är att det är skillnad på sunni- och shiaislam.

En del säger till och med att shia är “fredlig” islam och sunni är krigshetsande (se längre ned hur en artikel visar på det). Fel. All islam är islam, vilande på samma fundament som ju är Koranen. Det var bara en åsiktsfråga om vem som skulle bli islams nya ledare efter Muhammeds död som orsakade islams splittring.

★ En del menade att den mest kompetente av profetens anhängare skulle vara deras överhuvud (det som blev sunni)

★ En del (sannolikt kompisar till Muhammeds kusin och svärson Ali) ville att den positionen skulle gå i arv till Ali.

Det är inte konstigare än att ungsocialister bröt sig ur socialdemokratin i Sverige under början på 1900-talet och bildade det kommunistparti som numera kallas Vänsterpartiet.

Sanning 5: En simpel maktkamp ledde till att shiaislam uppstod, men såväl sunni som shia har samma gud (Allah), samma profet (Muhammed) och samma mål (kalifatet ska råda över världen). Sunni och shia vilar på samma grund: Koranen.

6. Wahhabism eller salafismen är den just nu mest använda bortförklaringen till att islams terrordåd i Paris inte har att göra med islam och att Islamiska staten inte är islamisk.

Gissa vilket fundament wahhabismen och salafismen vilar på? Just det: Koranen.

★ Wahhabismen är en mycket strikt fundamentalistisk riktning inom sunniislam som grundades på 1700-talet (namnet kommer från grundaren Muhammad ibn Abd al Wahhab). Anhängarna av wahhabismen strävar efter att följa Koranen och sunna så som de menar att profeten Muhammed och de tre första generationerna muslimer efter honom gjorde.

★ Salafismen har mycket gemensamt med wahhabismen, och betraktas av vissa som en gren av den.

Att wahhabismen eller salafismen utvecklats ur islams ideologi är inte konstigare än att den vänsterextrema våldsorganisationen AFA bildades ungefär hundra år efter socialismens tillkomst, men egentligen är wahhabismen mer lik islams grund än någon annan inriktning.

Wahhabismen råder i bland andra Saudiarabien, Qatar och den självutropade Islamiska staten. De har samma gud (Allah), samma profet (Muhammed), samma hadither (Muhammeds ord och leverne som anses vara föredömen) och samma koran som all annan islam.

Vi kommer alltid tillbaka till den första sanningen: All islam vilar på samma fundament, Koranen.

Nu sprids alltså rena lögner, halvsanningar, felaktigheter eller omskrivningar om islam i svenska medier, ett exempel är Expressen som skrev:

”En politiskt ignorerad fråga, eftersom den är så känslig, är emellertid stödet för jihadism och salafism i det svenska lokalsamhället. Det måste börja nagelfaras och konfronteras utan beröringsskräck. Salafismen är den fraktion inom sunnitisk islam som gett näring till al-Qaida och Islamiska staten. Hanna Gadbans aktuella bok Min jihad skildrar hur salafismen sprider sig i Sverige och borde vara obligatorisk läsning för alla svenska politiker”.

Salafismen är islam så som islams texter under 1400 år sagt att islam ska agera. Islams texter finns i Koranen och haditherna. All islam är islam. Det borde alla svenska politiker lära sig!

Ett problem då islam debatteras är att vi inte förstår att islam är:

★ religion (gudstro),

★ ideologi (idéerna hur människor ska fungera tillsammans, hur ett samhälle ska fungera, vilka institutioner som behövs i samhället och vilken människosyn den har),

★ samhällskulturen (som i generationer vuxit fram ur ideologin),

★ rättssystem/lag (sharia),

★ islams politik (bland annat parlamentariska aktiviteter för att föra in islams ideologi, samhällskultur och sharia i demokratier)

Alla dessa delar är så intimt sammanhängande att ingen del kan tas bort utan att islam faller.

Tar man till exempel bort sharia (vilken är Allahs lag som inte får ändras, ifrågasättas eller tas bort) bort, är islam inte längre islam.

I Expressens text om salafismen nämns Hanna Gadbans bok Min jihad. I boken får man intrycket att det finns ett liberalt islam, jag vill påstå att liberala muslimer är i begrepp att (eller redan har) frångått det ideologiska /politiska islam. Därmed bör de även ha tagit avstånd från islams rättssystem sharia, och underkastar sig i stället demokrati och av människan skapade och instiftade lagar.

★ Om de öppet förkastar islams ideologi, samhällskultur och rättsystem är de liberala eller sekulära muslimer (men enligt islam inte muslimer).

★ Om de inte gör det är de bokstavstroende muslimer, och därmed antingen potentiella eller redan radikala muslimer.

Problemet är att vi inte kan se skillnad på liberala och radikala muslimer. Vi vet inte ens vad islam egentligen är eller om de talar sanning (inom islam finns ju begreppet taqqiya, tillåtelse att ljuga om det gagnar islams sak). Vi vet inte hur liberala de liberala är.

Efter terrordåden i Paris börjar islams anhängare (oavsett inriktning) med den sedvanliga antimanövern, den som följer på varje av islams anhängare begångna våldsdåd, här från svt.se:

“Efter terrordåden i Paris oroas nu muslimer i Göteborg av risken för ökad misstänksamhet mot islam. Flera företrädare för muslimska organisationer i Göteborg säger till SVT Nyheter Väst att man ser en risk för att människor förknippar islam med IS. ”De har kidnappat vår religion. IS är en terrorgrupp som dödar, halshugger våldtar kvinnor, säger Zahra Salman Alhossaini från shiamuslimska förbundet. Vi muslimer är också attackerade av IS. Vi är deras fiender eftersom vi inte delar deras tankesätt och inte utövar deras ideologi.”

Shia och sunni har alltså varit i luven på varandra i över 1300 år, de har mer eller mindre krigat och mördat varandra i alla tider. Det är en maktkamp, inget annat.

Kom ihåg att ALL islam vilar på samma fundament, att ALL islam har samma lag (sharia) och att ALL islam har samma gud och profet.

Det Muslimska Brödraskapet (som i Sverige representeras av IFIS, Islamiska förbundet Sverige, vars ordförande Omar Mustafa höll på att väljas in i sossarnas innersta maktcentrum) har influerats av samma tradition som wahhabisterna i sin syn på förhållandet mellan stat och religion.

IFIS har en relation till Sveriges unga muslimer (SUM) där bland andra Miljöpartiets Mehmet Kaplan har varit sekreterare och ordförande. Kaplan har även varit med och grundat den islamiska organisationen Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa och var presstalesman för Sveriges muslimska råd 2005–2006.

Kaplan sitter i Sveriges regering.

I kommunernas branschtidning Dagens samhälle stod om Kaplan:

“Med Mehmet Kaplan som bostadsminister med Miljöpartiet i ryggen ökar risken för att klyftan mellan muslimer och andra i Sverige kommer att växa snarare än krympa. Det är allvarligt i ett läge med stor invandring till Sverige av muslimer från Mellanöstern.”

ALL islam i världen vilar på samma fundament: Koranen. Där predikas det att alla i världen ska lyda under islams lag sharia. Enligt islam ska islams världsomspännande kalifat råda, det är vad Islamiska staten håller på att slåss för.

Kom ihåg att ALL islam vilar på samma fundament, att ALL islam har samma lag (sharia) och att ALL islam har samma gud, profet och mål.

Att islam slåss om makten inbördes är inte konstigare än att Sovjetunionen och Kina under 1960-talet trätte om vems kommunism som var den riktiga, men kommunismen blev inte mer demokratisk eller human för det. Det kommer inte islam heller att bli.

Vi måste inse att debatten om islam inte handlar om religion, den handlar om ett val mellan demokrati eller diktatur.

Än har vi möjlighet att välja själva, men lär vi oss inte vad islam är kommer islam snart att göra valet åt oss.

Hur många terrordåd måste vi bevittna innan vi förstår vad islam är?

14 november, 2015.

För tio månader sedan utförde islams anhängare massmord i Paris, då var det ett antal judar samt redaktionsmedlemmar på satirmagasinet Charlie Hebdo som mördades. Från svenska politiker och svenska medier kom inga kraftfulla fördömanden. Bara de vanliga flosklerna, den bakomliggande orsaken till morden talades det inte om. I Sverige talades det hellre om att kärleksbomba moskén i Eskilstuna som sattes i brand av moskéns egna besökare.

Budskapet var snarare att islam var själva offret. En av dem som påstod moskén hade utsatts för en terrorattack var Omar Mustafa, ordförande för Islamiska förbundet i Sverige (IFIS).

Från ”det muslimska civilsamhället” (Omar Mustafas ordval) i Sverige var det tyst efter islams terrorattentat för tio månader sedan, jag skrev vid det tillfället:

Omar Mustafa. Tyst.

Mehmet Kaplan. Tyst.

Abderizak Waberi.Tyst.

Rashid Musa. Tyst.

Bilan Osman. Tyst.

Fatima Doubakil. Tyst.

Foujan Rouzbeh. Tyst.

Nabila Abdul Fattah. Tyst.

Nachla Libre. Tyst.

Den här gången skrevs det på IFIS Facebook-sida: “Otroligt hemska nyheter från #Paris just nu. Vi följer oroligt utvecklingen och ber Gud att attackerarna snabbt stoppas och ställs inför rätta.”.

 

Fredens religion” har uttalat sig efter att “fredens religion” återigen mördat människor (det är inte 100 procent bekräftat att det även denna gång är islam som ligger bakom morden, dock mest troligt att det är så).

Makten och medierna vill av någon orsak inte visa att islams anhängare på sociala medier hyllar morden. I januari 2014 fick Sveriges Television tillgång till en sluten Facebookgrupp med flera hundra medlemmar, där man jublade över de då utförda terrordåden i Paris.

 

I Facebookgruppen framfördes hyllningar till terroristerna, nu ser vi samma fenomen igen: Islams anhängare hyllar de terrordåd och mord som i går begicks av (enligt uppgifter) islams anhängare.

Vi kommer snart se alla möjliga förklaringar till att det inte är islam som ligger bakom massmorden, precis som tidigare gånger då islams anhängare begått mord i islams namn.

 

 

Förra gången islams anhängare mördade judar och redaktionsmedlemmar (som vågat teckna och ge ut bilder av islams mordiska framfart) gick Halmstads moské till och med ut med budskapet att Parisdåden var en ren lögn!

När de begrep att modern teknik blixtsnabbt sprider sanningen och att naturvetenskapligt upplysta människor inte går på deras irrläror, ändrade de sig: Det var ett “socialt experiment”. Halmstadsmoskéns försök till damage control (att minimera skador) efter att de muslimska mördarna åstadkommit stor skada för islams anseende, misslyckades.

Vi fick ändå se alla möjliga förklaringar till att det inte är islam som ligger bakom massmorden som begicks i islams namn.

 

Då, i januari 2015, tyckte Sveriges Radios Alice Petrén att de mördade fick skylla sig själva. Hon var tvungen att göra avbön senare.

När 17 människor mördats av islams anhängare i januari rasade vänstern, men de rasade inte mot terroristdåden, de rasade inte mot doktrinen islam, de rasade mot det de kallar “islamofobi”.

De rasade mot dem som ser islam för vad islam är: En diktatorisk ideologi som med diktaturers enda verktyg hot, våld och propaganda tar och behåller makten.

Då uttalade sig ett antal socialister i den svenska medievärlden om terroristdåden i Frankrike. Enligt dem (Åsa Lindeborg, Göran Greider med flera) var orsaken till dåden klassklyftor och fattigdom. Enligt socialismen beror allt elände på det.

Hur reagerar vänstern, miljöpartister och socialdemokrater på verkligheten? ”Jag hör det jag hör och ser det jag ser, men nekar till att det jag ser och hör sker.”

 

I Paris har alltså över hundra människor mördats i natt, sannolikt av islams anhängare. Om så är fallet:

★ Ska Halmstads moské kalla det ett socialt experiment?

★ Ska vänstern i Sverige demonstrera mot “islamofobi”?

★ Ska mediesocialisterna skylla på klassklyftor igen?

Islams anhängare har utfört ett antal terroristattacker sedan Parismorden januari 2015, men världen lyfter knappt på ögonbrynen. I stället försöker ett antal personer få det att framstå som om det är doktrinen islam är offret!

 

Efter januarimorden i Paris for en av Sveriges hatpredikanter (socialistprästen Helle Klein) till Svenska kyrkan i Paris. Då väntade vi oss en predikan och ett tal som fördömde både terrordåden och kraften bakom dem: islam. Men i stället för att tala om islams ideologiska, samhällskulturella och politiska förtryck och terror, predikade hon om “fascistiska och nazistiska rörelser”. Helle Klein sa:

”I vår tid växer hatet och människovärdet står på spel. Aldrig tidigare sen Andra världskriget har så många nazistiska och fascistiska rörelser mobiliserat så starkt som nu runtom i Europa. Vi ser hur religiös och politisk extremism växer i styrka. Hatets lakejer vill skapa splittring och oro. Hatarna vill att vi ska bli rädda. I rädslans kultur växer inskränktheten och hatet mot den Andre och den onda cirkeln blir ett faktum”.

Gudstjänsten hölls för att islams anhängare mördat bland andra judar, men Klein predikade inte om islams mord.

Jag skrev då att Klein hade passat som präst under den tid häxor brändes på bål, och efter gårdagens terrordåd vidhåller jag detta. Klein är i gott sällskap med ett antal andra präster, samt nuvarande ärkebiskopen, som alla verkar vara islams anhängare.

 

 

Özz Nûjen var av någon märklig orsak med Helle Klein i Paris i januari, han skuldbelade i vanlig ordning oss i Europa för det som islams anhängare gör. Özz inledde sitt tal med ordet ”Bismillahirahmanurehim”. Hur många känner till att ordet Bismillah betyder: ”I Allahs namn”?

”Ordet Bismillah använder man innan man ska börja med något. Man säger alltid Bismillah till exempel innan man börjar äta eller innan man börjar läsa Koranen. När du säger Bismillah, agerar du i Allahs namn. Du är som en soldat som agerar i statens namn, fruktar ingen, gör allt i namn av lagen och staten, och det som kvarstår mot alla odds.”

De båda terrordåden i Frankrike genomfördes enligt uppgifter i Allahs namn!

Islams “soldater” mördar allt fler i Europa.

 

Vi kommer snart se alla möjliga förklaringar till att det inte är islam som ligger bakom massmorden (den nu populäraste bortförklaringen är att islam i den form som islams mördande anhängare tolkar islam är inte islam), precis som tidigare gånger då islams anhängare begått mord i islams namn.

Vi kommer sannolikt se att antal “goda” aktioner som regelmässigt följer på terrordåd av islams anhängare. Vi ska inte glömma attackerna i Köpenhamn 14 februari i år som kostade människoliv – precis som i Paris var judar ett av målen. Resultaten av de attackerna blev att nio av islams anhängare knatade runt en synagoga i Sverige, och i Norge arrangerades ett liknande event för att visa hur fredlig islam är.

I Oslo blev det lite upprört eftersom det visade sig att knatandet runt synagogan var organiserat av judehatande socialister, och att de flesta som knatade inte var islams anhängare.

 

Svensk polis beväpnade med automatvapen slog en skyddande ring runt svenska dagis där judiska barn lekte, Feministiskt initiativs Sissela Nordling Blanco twittrade då: ”Vi måste prata om nazismen”. Hon tog bort tweeten efter en massiv folkstorm, sedan skyllde hon på att mobilen ”autokorrektat”.

Vi måste prata om islam! För att se islam som islam är, måste man lyfta näsan från Koranen (där näsan och debatten ofta fastnar). För att ta en liknelse: Står du med näsan tryckt mot en tavla, ser du inte tavlan. Det är först då du backat tillräckligt långt från tavlan du ser den. Ju större tavla, desto längre ifrån måste du stå. Islam är en stor tavla. Backa tills du ser islam.

Vi måste inse att den 1400 år gamla doktrinen islam verkställer det som islams profet Muhammed sade. Islam är i krig med den demokratiska Västvärlden, men Västvärlden vet inte ens om det. Västvärlden vill inte veta det. Framför allt vill inte socialisterna i den demokratiska Västvärlden att vi ska veta det.

Vi måste debattera islam öppet och sakligt, för det som skedde i Paris i går är inte en ensam galnings verk, det är islam. Det som skedde i Paris i går har hänt förut, och det kommer hända igen.

Sverige är inte förskonat.

Regeringens krismöten skapar fler kriser!

les-rois-de-la-suede1-670x300-1440x564_c.jpg

22 oktober, 2015.

 

Sverige har drabbats av ytterligare ett våldsdåd med dödlig utgång, denna gång i Trollhättan. Löfven släppte allt han hade för händerna och for till orten i syfte att spela landsfader. Men orsakerna till våldsdåden är dessvärre Löfven, Miljöpartiet och Alliansen skyldiga till – utan den politik de fört och för hade till exempel inte IKEA-mordet inträffat (vid det tillfället släppte Löfven ingenting, inte ens ett fördömande av våldsdådet kom från honom den gången).

Mellan sina “landsfadersresor” på skattebetalarnas bekostnad gör Löfven bort sig eller sitter i möten. 16 oktober 2015 höll de sju partier som fört Sverige till katastrof ytterligare ett krismöte om den kris de själva orsakat. I Expressen kunde vi läsa om ännu ett av Löfvens bakslag:

“Stefan Löfvens krav på ett permanent system för att omfördela flyktingar inom Europa vann inget stöd på toppmötet i Bryssel – den här gången heller. I dag tar regeringen emot oppositionen i Rosenbad för att diskutera flyktingkrisen och det faktum att ett tältläger sätts upp i Sverige nästa vecka.”

Löfven måste vara en av de största vandrande katastrofer vi har haft i svensk riksdag, inte ens Merkel vill ha med honom att göra längre. Det är inte så konstigt, Löfven har ju ett praktfiasko att visa upp (Sveriges snabba förfall) och vill att resten av Europa ska göra likadant, vilket inte resten av Europa vill. Den regering vi nu har är den största krisorganisation vi haft i Sverige under modern tid, Alliansen under Reinfeldt (tillsammans med Miljöpartiet) orsakade stor skada under fyra år, men den sittande regeringen har orsakat katastrof under bara ett år! För att travestera ett Churchill-citat:

”Aldrig har så få givit så många så mycket elände så snabbt som de rödgröna nu gjort.”

KRIS = Korkade regerar i Sverige. Vår regering heter KRIS!

 

Vad har vår regering sysslat med sedan den bildades?

★ Löftesbrott

★ Skattehöjningar

★ Käbbel

★ Dumma uttalanden

★ Krismöten

Vad har krismötena handlat om? ”Flyktingsituationen.” De allra flesta i landet torde inse, förstå och begripa att vi inte kan ta in tusentals skattebekostade ”flyktingar” från muslimska MENA-länder per år utan att det negativt påverkar vår samhällskultur, utbildningsnivå och välfärd. Än mindre kan vi ta in över 10 000/vecka som vi faktiskt gör just nu. Sverigedemokraterna har förstått hur illa det är, vilket framgick under en partiledardebatt där Jimmie Åkesson uttryckte det många svenskar tänker:

 

 

“Jag känner hopplöshet inför situationen som de rödgröna och Alliansen försatt oss i och som de uppenbart inte kan kontrollera”.

 

Därför meddelade Sverigedemokraterna under en presskonferens sitt beslut att använda de pengar som var avsedda för valkampanjen 2018 till att:

  1. Skapa opinion genom att informera svenska folket om hur illa det är i landet
  2. Annonsera i utlandet om vad lycksökande invandrare har att förvänta sig i Sverige: Tältläger i vinterkylan.

Anhängare till KRIS-regeringen ifrågasätter om det är rätt av SD att arbeta utomparlamentariskt (alltså gå ut till folket), men som jag skrev i boken “Ror inte var demokrati”:

★ Vi avgör inte valet under valdagen.

★ Vi avgör det före valdagen, varenda dag.

★ Och när valet är gjort får vi varje dag leva med resultatet.

★ Därför är valrörelsen ständigt pågående, om än slumrande, mellan valåren.

Nu är det dags att väcka valrörelsen, 2018 är det sannolikt för sent att ens debattera den katastrof vi möter nu.

 

Vilka tecken har vi i oktober 2015 på en annalkande katastrof ?

★ Vi har inte bostäder ens åt det egna folket.

★ Resultatet av bostadsbristen är att myndigheter betalar fantasisummor för att “flyktingar” ska få bo på slott, herresäten och spa-anläggningar.

★ Folk som Bert Karlsson, politiker och före detta politiker (som socialdemokraten Jan Emanuel Johansson) blir rika på vår bekostnad.

★ Problemet är att det är våra skattepengar för välfärden som i stället används för att bekosta den skattefinansierade invandringen.

Det vore något för den hycklande kommunisten Jonas Sjöstedt och hans lika hycklande kommunistkolleger i Vänsterpartiet att debattera, men de vågar inte. De har fullt upp att skapa klasser så att de kan polarisera folket (ställa grupp mot grupp) och underblåsa klasskampen.

De “flyktingar” som kommer hit kan nu förvänta sig tältläger medan vi allt oftare får läsa om hur “flyktingar” vägrar gå ur bussar, kräver att få flytta från boenden, trakasserar personal och varandra på förläggningar och hur muslimer förföljer kristna på förläggningarna. Eftersom många av de är missnöjda med de förhållanden de hittills mött, krävs det ingen begåvning för att räkna ut hur de kommer reagera när de ställs inför tält i vinterrusket.

Och KRIS-regeringen tror att det ska fungera! KRIS kan redan nu skriva in KRIS-möten varje måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag i sina kalendrar, de lär behövas.

 

De så kallade ”ensamkommande barnen” verkar inte vara barn, de verkar vara unga män. I Göteborg hittades en livlös ”tonåring”, Göteborgs-Posten rapporterade:

28/8: Tonårspojke funnen livlös, ålder 15-18 år

2/10 Döde tonårspojken fortfarande oidentifierad, mamman kan ha hittats.

12/10 Den unge man som hittades medvetslös i ett trapphus i Biskopsgården och senare avled är identifierad. Mannen är en 25-årig somalisk medborgare.

SVT har inte koll på läget alls, de rapporterar under rubriken ”Avlidet flyktingbarn identifierat”.

Det är synd om de ensamkommande “barnen”, de åldras fort i Sverige. Har KRIS-regeringen och deras anhang missat det? De hävdar ju alltid att den skattebekostade invandringen behövs för att ta hand om de allt fler åldringarna, men de barn som kommer hit åldras tydligen med 10 år under bara några månader!

 

Kanske är de ensamkommande “barnen” rädda för den åldringsprocessen, de är i varje fall inte så pigga på att granskas i sömmarna eftersom de snabbt försvinner ut i den svenska samhällsnatten. Från Trelleborg har över 1 000 “barn” försvunnit de senaste tre veckorna. I Sydsvenskan kunde vi läsa:

“De senaste tre veckorna har cirka 1 900 ensamkommande barn kommit till Trelleborg. Över hälften av dem har avvikit innan Migrationsverket kunnat göra någon registrering. ‘Det kommer att öka ytterligare’, varnar Cecilia Lejon förvaltningschef i Trelleborg.”

Likt den snabbt åldrande somaliska “tonåringen” i Göteborg saknar de försvunna “barnen” identitetshandlingar. Hur ska de försörja sig? Det behövs ingen Einstein (och några sådana har vi ju inte i regeringen KRIS) för att räkna ut att de kommer begå brott för att skaffa det de vill ha. De försvunna “barnen” roar sig även på egen hand:

“Fyra tonårspojkar sitter sedan natten till onsdagen anhållna misstänkta för grov våldtäkt på en 23-årig kvinna.”

Pojkarna lever enligt polisen som gatubarn i centrala Stockholm. Med tanke på att SJ låter oidentifierade “flyktingar” åka tåg gratis, kan vi kanske gissa att de försvunna “barnen” i Trelleborg numera befinner sig i en större stad (som Stockholm) där det finns gott om villebråd.

 

De svenska politikerna, godhetsfanatikerna, medierna och myndigheterna är exakt likadana som de tyska nazisterna var, det är otäckt hur de styr och kontrollerar det svenska folket. Det är en masspsykos vi bevittnar, och sådana kan framkallas i vilket land eller på vilken skola som helst, vilket jag skrev om för över ett år sedan.

Våra stollar inom makten och medierna tror faktiskt de gör rätt – det trodde Hitlers anhang med och det slutade med ett världskrig. Ytterligare tecken på den annalkande katastrofen i Sverige är den allt snabbare tillväxten och acceptansen av den religiöst baserade ideologin islam, till exempel har Åhléns en reklamkampanj med slöjor och Svenska kyrkan bjuder in föreläsare som vill ha sharialag i Sverige. Numera hotar till och med islams anhängare i Göteborgnäringsidkare och kristna: Bli muslim eller dö!

 

I de mångkulturella delarna (vilket i praktiken innebär islams samhällskultur) av Göteborg skjuts det vilt, numera kastas det även handgranater där.

Det är så illa att en socialdemokrat vill utfärda lokalt undantagstillstånd i Biskopsgården.

Om inte Löfven med anhang omgående nyktrar till ur sin maktberusning, är risken för ett nationellt undantagstillstånd överhängande. Om inte Löfven & Co. tar sitt förnuft tillfånga kanske Sverige blir ett av de länder där folket reser sig och bär ut maktens dårar ur riksdagshuset, så som skedde under franska revolutionen 1789-1799. Likheterna mellan Frankrike 1789 och Sverige 2015 blir allt fler.

Vive la Suède!

 

Svenska kyrkan går islams ärenden.

Chrislam-1440x564_c.png

16 oktober, 2015.

Kyrkans högste ledare, ärkebiskopen Antje Jackelén, använder delar av muslimernas böneutrop i sitt valspråk. De kors som sattes upp i ”bönerummet” på länssjukhuset Ryhov togs ned av personal i Sjukhuskyrkan. Biskopen i Stockholm, Eva Brunne, vill att Sjömanskyrkan i Stockholm gömmer de kristna symbolerna vid behov och i stället sätter upp symboler som pekar mot Mecka. Går Svenska kyrkan i täten för ”chrislam”?

I mitten av oktober kom ytterligare en kyrka ut som islamanhängare: S:t Jacob kyrka i Stockholm. Jag har länge ansett att dummare folk än miljöpartister får man leta efter, men nu sällar sig prästerskapet till den fåraktiga skaran.

Hade svenska kyrkan även varit Adolf Hitlers supporterklubb?

Scenario:

★ En man skapar en ideologi.

★ Enligt ideologin ska alla underkasta sig den.

★ Ideologin använder hot, våld och propaganda för att växa.

★ Varhelst ideologin drar fram är det våld och förtryck.

★ Människor slår tillbaka.

★ Ideologin använder mindre våld och mer propaganda för att övertyga folk om hur fredlig ideologin är.

★ Allt fler och större grupper av människor tror på ideologins budskap.

★ Då ideologin tagit över är det för sent att värja sig, ideologin börjar använda mer våld för att betvinga folket.

Det var så Hitler vann makt och det var så Andra världskriget startade. Ingen vill leva under en diktatur och därför slogs demokratier tillbaka mot Hitler, men nu har vi en diktatorisk ideologi som använder propaganda för att vinna mark, och den lyckas bättre än vad Hitler gjorde.

I oktober öppnade svenska kyrkan ännu en dörr för islam.

 

I Stockholm hölls 15 oktober ett seminarium i S:t Jacobs kyrka, Stockholm. Föreläsare var Shiraf Sebaie som bland annat är lärare på Sveriges första muslimska folkhögskola (Kista folkhögskola), där hon enligt hemsidan undervisar som kvinna och feminist i shari’a.

På organisationens “Muslimer för fred och rättvisa” hemsida kan man läsa att Shiraf Sebaie är biträdande studierektor och grundare av ZIDNI (Institutet för islam och arabiska studier i Sverige). Hon har även haft en hel del ideella uppdrag inom det muslimska civilsamhället och är engagerad med att öka kunskapen om islam. Mina reflektioner:

★ Det är märkligt att hon arbetar i ett annat samhälle (det muslimska civilsamhället) än det svenska.

★ Det är märkligt att islams anhängare tycks arbeta för en annan fred och rättvisa än den vi i våra demokratiska länder arbetar för.

“Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa” grundades 2008 av Mehmet Kaplan och Yasri Khan. Föreningen bildades i ett projekt i studieförbundet Ibn Rushd, som i sin tur är lierat med Islamiska förbundet i Sverige (IFIS). IFIS anges vara en underorganisation till ”Det muslimska brödraskapet”, vars mål är klart uttalat: Alla ska underkasta sig islam, islam ska härska. IFIS ordförande Omar Mustafa avgick ur Socialdemokraterna när han var tvungen att välja mellan svensk demokrati och det muslimska civilsamhället. Han valde bort demokratin.

De islamiska lobbyorganisationerna invaderar Sverige mycket tyst och stilla, och ingen kämpar emot eftersom få ens känner till vad som sker. Vi måste öka kunskapen om islam är, men att låta islams anhängare ge oss ”kunskaper” är som att låta nazister öka vår kunskap om nazismen eller kommunister om kommunismen (med känt resultat).

 

Islams anhängare påstår att de måste möta det ökande behovet av islamisk undervisning i Sverige, i en tid då en helt ny generation av muslimer växer upp. Sanningen är att islam inte har ändrats alls under de 1400 år den existerat. Problemet är att islam vill att de nya generationerna muslimer ska följa islam så som man gjorde för 1400 år sedan. Det skapar enorma motsättningar, vilka leder till den sorts konflikter vi sett i Egypten, Nigeria, Centralafrikanska republiken, Syrien, Irak, Iran med flera. Det är de konflikterna vi får till Sverige när den islamiska undervisningen ökar. Fakta är att:

★ All islam (oavsett om den finns i Saudiarabien, Iran, Islamiska staten eller Rinkeby) vilar på samma fundament: Koranen.

★ All islam har samma rättssystem och lag: Sharia. Hur den ser ut och fungerar i de länder som underkastat sig islam vet vi – hot, våld och propaganda används för att förtrycka folket.

★ Islam har inte ändrats sedan 600-talet.

Vår utrikesminister Margot Wallström fördömde islams rättssystem sharia (hon anklagade Saudiarabien för att använda ett “medeltida rättssystem”), men Svenska kyrkan bjöd 15 oktober in en av islams anhängare som förespråkar sharia att tala om islam! Ur kyrkans programförklaring:

“Hon kommer att berätta om några av de texter i Koranen som används för att legitimera våld och terror, hur de kan tolkas och misstolkas. Hon lyfter också fram andra Korantexter som betonar förlåtelse och tolerans och förklarar hur man kan navigera mellan olika perspektiv som muslim i dagens Sverige”.

Shiraf Sebaie vet förmodligen mycket väl att koranen påbjuder våld och förtryck, men hon läser de fredliga och ogiltiga texterna ur Koranen, och de svenska prästerna tror på lögnerna. Det är mycket illa.

 

Lite kort om sharia:

★ Sharia anses stå över FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. (Muslimska länder följer i stället Kairodeklarationen.)

★ Sharia anses stå över alla lagar som människor skapat (även de svenska).

★ Sharia anses gälla för alla människor, även ickemuslimer.

Bloggaren Raif Badani dömdes i Saudiarabien till 1 000 piskrapp för att ha förlöjligat islam (det var då utrikesminister Wallström fördömde Saudiarabiens rättsystem sharia). I en del sharialänder (exempelvis Iran) stenas flickor som blivit förälskade i ”fel” pojke. De som vill ha islam i Sverige vill även ha sharia‚ islam och sharia hänger ihop som siamesiska tvillingar (de är ju Guds ord enligt islam och dem får man inte ifrågasätta eller ändra).

1994 skrevs Kairodeklarationen under av samtliga OIC-medlemmar (de 56 muslimska staterna samt Palestina), i Kairodeklarationen förtydligas sharia. Mellan 2004 och 2006 hölls ett antal muslimska konferenser som mynnade ut i Ammanbudskapet, där den första punkten innebär att man fryser lagar från 800-talet! Om vi gjorde likadant skulle vi gå tillbaka till lagar som gällde under vikingatiden.

Svenska kyrkan bjuder alltså in en föreläsare som vill ha lagar från den tid i människans historia då människors liv inte betydde något. Faktum är att islam inte ändrat sig någonting från den tiden.

 

Islam är som en gigantisk mosaiktavla. Står vi med näsan tryckt mot tavlan ser vi bara en liten bit, men inte vad tavlan föreställer. Vi måste backa för att se hela bilden, och så är det också med islam. Islams förespråkare vill att vi ska stå nära tavlan och bara se den bit de vill att vi ska se. Vad de vill visa oss är oftast enskilda stycken ur Koranen (vilket Shiraf Sebaie gjorde i S:t Jacobs kyrka). Orsaken till att muslimer gärna visar enskilda delar ur Koranen är att den är obegriplig för den oinsatte som kan luras att tro på islam som en ”fredens religion”. Så här är Koranen uppbyggd:

  1. Muhammed sa sig få uppenbarelser från Gud (Allah). Dessa uppenbarelser berättade Muhammed för någon som kunde skriva ner dem.
  2. Om Muhammed ville ändra något han tidigare sagt skulle gälla, fick han en ny ”uppenbarelse” som skrevs ned av någon. Denna uppenbarelse ersatte den eller de tidigare uppenbarelserna.
  3. I början av sin karriär var Muhammeds uppenbarelser snälla och fredliga. I slutet av hans livvar de hatiska och mordiska.
  4. Efter Muhammeds död samlades det skrivna in och ordnades i en bok: Koranen. Alla uppenbarelser, såväl den sista och giltiga som de tidigare och ersatta, kom med i Koranen, men inte i kronologisk ordning. De sorterades efter längd!

Resultatet är att de milda kapitlen och verserna är samlade huller om buller med de onda kapitlen och verserna. Koranen är därför motsägelsefull och obegriplig.

 

En av islams anhängare stod i en svensk kyrka och visade en liten del av islam – Koranen, den goda delen. Målet är att få oss mer islamfrälsta, men vi ska ha en sak fullständigt klar för oss: Islam är ur ideologisk synpunkt lika diktatorisk som nazismen var. Islam är ur samhällskulturell synpunkt förtryckande, och allt detta är reglerat i Koranen och islams gudomliga lag sharia.

De som inte känner till detta är chanslösa mot islams mycket skickliga “säljare”. Observera en liten pikant detalj i bilden:

★ På skylten står det ”kurs i kristen tro”.

★ De som lyssnar ska indoktrineras om islam.

★ Om Hitler gjort likadant hade Fridolin Romson, Löfven & Co. kanske varit nazister i dag.

★ Snart är de förmodligen islamister (de har ju Kaplan som kompis), vilket kan vara lika illa om vi ser hur det fungerar i de muslimska länderna.

Islam har 1 400 års försprång, det är dags att vi alla börjar lära oss vad islam är. Det är bråttom nu!