Kategoriarkiv: Samhälle

Är ramadan en hälso-, arbetsmiljö- och samhällsfara?

Ramadan

 

Följande text är mailad till ett antal fackförbund, de listas sist.

 

Arbetssäkerhets- och arbetsmiljöfrågor.

Övergripande fråga:

Vad avser fackförbundet och dess lokala fackombud samt skyddsombud göra åt det faktum att under en sommarmånad kan arbetstagare vara en arbetsmiljörisk p.g.a. undermåligt närings- och vätskeintag samt sömnbist?

 

Bakgrund:

Den 6 juni 2016 är den första dagen på ramadan, en sed som varje år pågår en månad. Under ramadan är det förbjudet att under de ljusa tiderna på dygnet:

äta

dricka någon som helst form av vätska

röka eller

idka sexuellt umgänge.

Då mörkret infaller ska törst, hunger, rökbegär och andra behov som åsidosatts under nära ett dygn stillas.

 

Konsekvens:

Eftersom vi har ljust länge i Sverige under sommartid (i delar av Norrland är det ju t.o.m. ljust dygnet runt) har det istället bestämts klockslag mellan vilka förbudet att inmundiga något gäller, i år är klockslagen bestämda till omkring 2.30 på natten till 21.50 på kvällen (se bifogad länk nr. 1 för mer exakta klockslag). Det innebär att under ramadan får de som underkastar sig regeln om avhållsamhet vare sig inta föda, vätska eller nikotin under drygt nitton av dygnets timmar, mellan c.a kl. 02.30 – 21.50.

Konsekvensen är att mellan 21.50 på kvällen fram till 02.30 på natten ska dygnets hela behov av vätska, föda och stimuli tillgodoses., från kl. 21.50 kan det frossas i vatten, coca-cola, kaffe, te, mat och sötsaker.

 

Följdverkning:

Vi vet att ett stort intag av vätska, mat och socker strax innan sänggåendet påverkar sömnen negativt, att sedan gå upp på morgonen och arbeta utan att äta frukost, dricka kaffe eller röka (vilket för rökare är humörnedsättande) är rimligtvis med tiden en nedsättande faktor vad gäller uppmärksamhet och reaktionsförmåga.

De med tiden alltmer utmattade och lättirriterade personerna ska sedan utföra sitt jobb som buss- och taxichaufförer, inom vården, industri eller på andra platser där uppmärksamhet och reaktionsförmåga är viktig ur arbetssäkerhetssynpunkt.

Det är inget nytt att en rubbning av kroppens sömn-eller matintag genererar problem som i sin tur genererar ökat antal olycksfall, enligt en av många artiklar visar studier t.ex. att trafikolyckorna ökar med drygt tio procent efter övergången till sommartid Se länk nr. 2). I samma artikel står att internationella studier visar att arbetsplatsolyckorna blir fler efter övergången till sommartid.

 

Frågor:

1/ Jag ställer frågan till fackförbundet vad ni som förbund samt vad era huvudskyddsombud, lokala fackordföranden och skyddsombud avser göra för att påvisa faran med effekterna av ramadan.

2/ Jag ställer frågan om fackförbundet har för avsikt att med regelverk och vetenskap som grund arbeta för att eventuella olycksfall som kan orsakas av bristande uppmärksamhet och reaktionsförmåga på grund av ramadans regelverk undviks.

3/ Jag ställer frågan om fackförbundet har för avsikt att verka för att de som påtagligt har nedsatt arbetsfunktion på grund av ramadan avhåller sig från ramadan.

4/ Jag ställer frågan om fackförbundet har för avsikt att verka för att om så erfordras läkare ska göra bedömningen huruvida en medarbetare ska fortsätta underkasta sig ramadan eller av arbetssäkerhetsskäl och hälsoskäl avbryta ramadan.

Med vänlig hälsning

Mikael Carlsson

 

 

1/

http://hamariweb.com/islam/malm%C3%B6_ramadan-timing156650.aspx

2/

http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/somn/7-anledningar-att-hata-sommartid/

 

 

Unionen, Byggnadsarbetarförbundet, Elektrikerförbundet, IF Metall, Hotell- & Restaurangfacket, Kommunal, LO, Målareförbundet, Pappersindustriarbetarförbundet, Polisförbundet, Transportarbetarförbundet och Vårdförbundet.

 

kontakt@unionen.se

forbundet@byggnads.se

postbox.fk@sef.se

postbox.fk@ifmetall.se

therese.guovelin@hrf.net

forbundet@kommunal.se

mailbox@lo.se

post@malareforbundet.se

info@pappers.se

emma.cronberg[at]polisforbundet.se

transport@transport.se

Slutet på Sahlinskandalen: Makten vill inte granskas.

Sahlin.jpg

26 april, 2016

 

Sista januari skrev Mona Sahlin en skandalös och lögnaktig artikel om Folkets demonstration. Efter drygt två månaders arbete med att undersöka vad som ligger till grund för och hur medier och makten varit delaktiga i skandalen kan två saker konstateras:

 1. Sahlin har överträtt de regeringsdirektiv hon som myndighetschef ska följa.
 2. Makten eller medierna är inte intresserade av att granska eller åtgärda Sahlins övertramp.

Mona Sahlin är myndighetschef, som sådan har hon ett ansvar gentemot sin uppdragsgivare vilken är regeringen och i slutänden svenska folket. Myndighetens uppdrag är enbart att samordna organisationer mot våldsbejakande extremismen, vilket beskrivs i regeringens direktiv 2014:103.

Enligt regeringens hemsida ska myndigheter se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs.

Myndigheterna lyder under regeringen och är sorterade under olika departement, i Sahlins fall under Kulturdepartementet med demokrati- och kulturminister Alice Bah Kuhnke som ansvarigt statsråd. I Sverige är myndigheterna självständiga och ministrarna får inte gå in och detaljstyra myndigheternas arbete, vilket departementen kan gömma sig bakom till exempel då en myndighetschef begått grova tjänstefel och/eller överträtt sina befogenheter.

Mona Sahlin gjorde det i januari.

 

I en debattartikel framförde Sahlin sina personliga åsikter som om de vore myndighetens faktabaserade informationer.

Den grovt retoriska artikeln innehöll felaktigheter och rena lögner, för att få klarhet i varifrån Sahlin fått sina informationer och vilka fakta hon hade kontaktade jag hennes myndighet. Det visade sig vara Sahlins egna åsikter och uppfattningar Expressen publicerat.

Expressen har samarbetat med den kriminella Researchgruppen vilken har band till Expo och Mona Sahlin, vilket jag berört i en artikel.

Det kan finnas fog för tanken att Sahlins forna kollegor i den vänsterextrema organisationen Expo har författat eller medverkat till den text Sahlin sägs stå bakom. Det kan även misstänkas att de täta banden är anledningen till Expressens underlåtenhet att källkontrollera och kritiskt granska texten.

Jag kontaktade Expressen för att få veta om de källkontrollerat artikeln och vem som beslutat att publicera den. De vägrar besvara frågorna.

 

Jag kontaktade även Kulturdepartementet. 17 februari ställde jag via mejl fyra frågor till Alice Bah Kuhnke:

 1. Ingår det i Sahlins uppdrag att skriva debattartiklar som utpekar oroliga medborgare som våldsbejakande extremister?

 2. Är det förenligt med Sahlins officiella uppgift att misstänkliggöra vanliga oroliga skattebetalare för att vara våldsamma nazister?

 3. Är det förenligt med Sahlins officiella uppgift att sprida rykten och/eller lögner?

 4. Om Sahlins uppdrag inte innefattar att uttala sig som hon gjort i debattartikeln är min fråga om departementet avser vidtaga någon form av åtgärd mot Mona Sahlin på grund av det officiella och sannolikt faktamässigt ogrundade och därmed felaktiga uttalande hon gjorde?

Kulturdepartementet svarade med ett ”goddag yxskaft”: ”Tack för att du kontaktar Kulturdepartementet. Eftersom Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Dir. 2014:103) är självständig från regeringen kan ministern eller Regeringskansliet inte kommentera deras debattartikel i Expressen den 31 januari”.

 

Det var ett svar som inte besvarade frågorna, varför jag mejlade igen och förtydligade att jag inte begärt att kulturministern eller regeringskansliet ska kommentera innehållet i debattartikeln, men att departementets politiska chef eller annan ansvarig på departementet ska kunna svara på frågor rörande Sahlins verksamhet och ageranden.

Jag upprepade mina frågor, sedan hamnade vi i en kommunikationens ”twilight zone”: Jag fick inga svar alls på mina frågor, något som varit genomgående i Sahlinaffären. I stället blev mina frågor fler, en av dem var frågan om Sahlin har som uppgift att skapa opinion (vilket hennes medarbetare påstod, men som är en lögn).

Under samtal 22/2 med myndigheten Nationell samordnare mot våldsbejakande extremismen sades att myndigheten enligt regeringsdirektiv har som uppgift att vara opinionsbildare.

Mina frågor till Kulturdepartementet blev:

 • Således ingår det inte officiellt i myndighetens uppdrag att vara opinionsbildare?

 • Är det förenligt med de regeringsdirektiv som officiellt förklarar myndighetens roll och uppdrag att Sahlin använder sin myndighetsställning för att bilda opinion?

 • Är det förenligt med Sahlins tjänsteställning att hon godtyckligt och offentligt utpekar dem hon utifrån sin åsikt anser vara dem hon ska bilda opinion mot?

 • Vilka grupper ska Sahlin enligt sin självpåtagna roll som opinionsbildare skapa opinion mot?

 • Har myndigheten på något annat sätt fått andra direktiv än de som är officiella enligt regeringsdirektiven?

 

Ett antal påminnelser samt uppringningar senare avslutade Kulturdepartementet konversationen 4 mars med följande svar:

”Jag vill hänvisa tillbaka till de svar som jag tidigare har skickat till dig, samt till Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Kontaktuppgifter finner du här

Svenska myndigheter är självständiga från regeringen, Regeringskansliet och riksdagen. Därför kan Kulturdepartementet inte kommentera eller besvara frågor som rör en självständig myndighets beslut eller kommunikation. Det gör myndigheten i fråga bäst själv.

Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism har heller inte fått andra direktiv eller uppdrag än de som du har tagit del av.

I övrigt har Kulturdepartementet ingenting mer att tillägga.

Härmed sänder jag slutgiltigt svar i detta ärende.”

Efter ett antal mail har jag ett konkret svar: Mona Sahlin har inte fått andra direktiv eller uppdrag än dem som står i regeringsdirektivet. Mona Sahlin har alltså inte som uppgift att vara opinionsbildare, vilket hon påstod. Jag tolkar svaret från Kulturdepartementet som att Sahlin överträtt sina befogenheter, agerat självsvåldigt och begått tjänstefel, att Kulturdepartementet vet det och att de inte vill bli inblandade i Sahlins agerande.

 

Ett antal anmälningar gällande Sahlins sannolikt begångna tjänstefel och maktöverträdelse har av mig och andra sänts till JO och KU, jag har även anmält Expressen till Pressombudsmannen. Alla anmälningar har givit samma resultat: Ingen åtgärd. Efter veckors mejlande och ringande har vare sig Sahlin, Expressen eller det ansvariga departementet lyckats prestera annat än floskler och tomt prat.

1974 reviderades tjäntemannaansvaret, vilket uppenbart urholkat kvaliteten på såväl tjänstemäns agerande som kontroll och åtgärd mot begångna fel. Det verkar vara uppenbart att elitisterna inom makten och medierna gör vad som krävs för att skydda varandra, men folket har de inget intresse av att tjäna.

 

För att låna Henrik Arnstads ord: Det var så det började på trettiotalet.

Sweden goes bananas.

lets-go-bananas-1440x564_c.gif

29 maj, 2015

 

Har ni hör uttrycket ”bananrepublik” någon gång? Det är ett nedsättande uttryck för en liten stat (speciellt i Centralamerika) vars ekonomi domineras av en produkt och är i händerna på utländska intressen. I schablonbilden har den lilla bananrepublikens president överdådigt pråliga uniformer, mängder med medaljer och ett flygvapen bestående av ett eller några gamla propellerplan.

1988 gjordes en filmkomedi som fick den svenska titeln Bananrepubliken, jag rekommenderar den.

Vi är visserligen inte en republik, men Sverige har gått bananas, galenskapen är numera normaliserad i vårt land. Vi har en statsminister som ljuger, en kulturminister som varit programledare i Disneyklubben, en finansminister som pratar om lador, en miljöminister som är miljöbov och en bostadsminister som vill bygga minareter.

I bananrepubliken Sverige har den nyhetsförmedlande svenska mediekåren inte i uppgift att förmedla nyheter, de ska ljuga (precis som statsministern gör). Statsministern verkar för övrigt ha någon rådgivare eller talskrivare som lider av en allvarlig mental åkomma, det talas ständigt om fascister numera. Galenskapen är normaliserad i vårt land.

Våra rikskända artister tävlar i att förnedra befolkningen och via Twitter vräka ur sig fula ord, ju grövre desto bättre verkar det som, då blir de upphöjda till skyarna av sina likatänkande artistkolleger.

Galenskapen är som sagt normaliserad i vårt land.

 

Vi leker att vi har demokrati, vi leker att vi har en försvarsmakt, vi leker att vi har en fungerande skola, vi leker att vi är en stormakt och ett rikt land. Inget av det har vi, inget av det är vi, det är bara käbbel numera. Vi har knappt åldringar kvar, de svälter ihjäl och blir hemlösa i bananrepubliken Sverige.

Många flyttar hit från Mellanöstern, från länder nära de stenrika gulfstaterna Bahrain, Kuwait, Qatar och Saudiarabien. De som flyttar hit sägs behöva komma hit för att:

★ De är på flykt.

★ Ta hand om de allt färre men allt fattigare svenska åldringarna.

★ Utan dem stannar Sverige

★ De behövs för vår framtid, det är alla de som utgör ”befolkningsökningen” i Sverige.

Tänk att flytta till ett land och få titeln ”befolkningsökare” och fri försörjning.

 

Jag undrar varför de stenrika gulfstaterna (Saudiarabien, Qatar och Bahrain med flera) inte hand om sina grannländers flyende befolkning? De ligger nära, de har samma värdegrund och samhällskultur, de talar samma språk och de har råd. Kanske Stefan Löfvens hemligstämplade brev till Sadiarabiens kung handlade om det? Att brevet är hemligstämplat får mig att undra hur mycket i främmande händer vi är.

Saudierna investerar i Sverige, de investerar förmodligen i islamisering av Sverige, de investerar i moskéer i och svenska företag. Delar av den svenska börsen och lite annat smått och gott är köpta av saudierna.

Bensinbolaget Preem ägs sedan 1994 av den saudiske affärsmannen Mohammed Al-Amoudi. Förutom Preem äger Mohammed Al-Amoudi byggföretaget Midroc, Svenska Petroleum Exploration samt ett stort antal fastigheter i Sverige. Totalt sysselsätts cirka 15 000 personer i Sverige genom Al-Amoudis bolag.

Jag undrar om Jonas Sjöstedt har koll på vart de vinstpengarna tar vägen? Mohammed Al-Amoudi är en av världens rikaste män, plats nr 116 på listan och god för 95 miljarder kronor.

 

Saudiarabien är ett av världens rikaste länder, Sverige är ett av världens mest skuldsatta länder. Slår man ihop vad företag, folket och landet är skyldiga ser det illa ut.

Som lök på laxen kommer ytterligare 1 000 personer att sägas upp i det redan av arbetslöshet hårt drabbade Sverige, nu är det energiproducenten Vattenfall som drabbas av regeringens politik. Reaktor 1 och 2 ska stängas i Ringhals, mörkret sänker sig över landet, och snart har vi varken politik, energi, arbetstillfällen eller åldringar kvar i landet. Men vi har en växande befolkning, det är ju bra.

 

En bananrepublik är alltså en liten stat (Sverige) vars ekonomi (BNP) domineras av en produkt (bidragsutbetalningar) och är i händerna på utländska (Mellanöstern) intressen.

Som någon sa i det gamla tv-programmet jag minns från min barndom: ”Gud bevare fäderneslandet, konungen samt Gotland.”

Vår regering gör det uppenbarligen inte. Galenskapen är som sagt normaliserad i vårt land.

För att inte go bananas får vi kyla oss med en smaskig ”Banana split” i solen.

Expressen och lögnerna

expressen o

7 april, 2016

I januari publicerade Expressen en debattartikel av Mona Sahlin. Artikeln som innehåller grova lögner hamnade i tidningen utan minsta lilla källkontroll eller kritiska granskning.

Det var med stigande förvåning och en allt kraftigare känsla av obehag jag läste Sahlins artikel i Expressen. Myndighetschefen Mona Sahlin hade alltså satt sitt namn under en artikel som enbart bestod av hätska angrepp på människor som demonstrerat mot regeringens politik.
Rubriken löd: ”Ideologiskt drivna extremister – inget annat”.

I texten pekades ett hundratal demonstrerande människor ut som högerextrema, våldsbejakande nazister. Den som inte var på plats men läste artikeln fick uppfattningen att här hade nazister samlats för att hetsa mot invandrare. Sanningen är att helt vanliga män och kvinnor var på plats för att demonstrera mot regeringen. Det är alltså grova lögner Mona Sahlin fått publicerade i Expressen och det är uppenbart att tidningen brustit i ansvar, etik och moral då de inte tog reda på fakta och kontrollerade Sahlins källor innan publicering.
Om Expressen hade följt de pressetiska reglerna hade artikeln sannolikt inte publicerats.

 

På Pressombudsmannens hemsida står:

”Ge korrekta nyheter. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.”

Jag gjorde vad Expressen underlät att göra, jag kontrollerade med Mona Sahlins kansli var hon fått sin information ifrån och vilka fakta hon baserade artikeln på. Det tog tre veckor och krävde ett antal mejl och telefonsamtal med Sahlins huvudsekreterare för att få fram sanningen, jag har beskrivit det förloppet i en annan krönika.

Sanningen är som hämtad ur ett diktatoriskt Sovjetunionen: Rena lögner och ideologisk retorik. Expressen lät privatpersonen Mona Sahlin torgföra sina personliga åsikter så att de framstod som myndighetschefen Sahlins fakta. Tidningen spred dessa grova lögner utan att kontrollera sanningshalten i dem.
Läsaren gavs ingen möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och Sahlins egna åsikter.

 

På pressombudsmannens hemsida står även:
”Var generös med bemötanden. Felaktig sakuppgift ska rättas när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelser och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna.”

En av de två demonstrationsarrangörerna sände omedelbart en debattartikel till Expressen för att bemöta Sahlins lögner – den publicerade inte. Tidningens vilja att låta dem som gör anspråk på att bemöta ett påstående är uppenbart liten.
Enligt uppgift från demonstrationsarrangörerna har Expressen inte ens kontaktat dem för källkontroll eller erbjudit en replik på Sahlins artikel.

 

På förslag från Sahlins närmaste medarbetare skrev jag en debattartikel med frågor till Sahlin.
Jag skickade den till Expressen men som väntat publicerades den inte, varför jag ringde debattredaktionen för att fråga om de avsåg att publicera den. Det samtalet liksom de två följande kan höras här:

Samma dag kom svaret från Expressen:
”Vi tackar nej till denna. Dels är den för sent inkommen (såg att vi inte haft slutreplik från Mona Sahlin, men det var alldeles för länge sedan vi publicerade den ordinarie debattartikeln). Dessutom har vi redan tagit in en replik. Så hon har inte fått stå oemotsagd. Inför nästa gång ni skickar in en replik bör ni tänka på att svara inom ett par dagar från det att debattartikeln publiceras, när debatten fortfarande är i gång.”
De var inte intresserade av att ta in arrangörernas debattartikel, däremot tog de in en svag replik som inte ifrågasatte Sahlins lögner eller varför Expressen publicerade dem.

 

16 februari ringde jag Expressen igen men fick besked att de inte ville tala med mig över telefon. De ville inte diskutera saken, de ville ha frågorna via mejl, vilket de fick samma kväll:

”Jag har i dag ringt Expressens debattredaktion för att få klarhet i några frågor gällande Mona Sahlins debattartikel, publicerad av er 31 januari. Redaktionsrepresentanten avböjde att tala i telefon och hänvisade mig att i stället sända frågorna via mejl.

I bifogade dokument finns de konkreta frågor som jag ber om likaledes konkreta svar:

1. Känner ni ens till vad nationella samordnarens uppdrag är?
2. Har ni överhuvudtaget källkontrollerat det Mona Sahlin påstår och som ni publicerat i nämnda debattartikel?
3. Om ni har källkontrollerat det, hos vem eller vilka har ni gjort det?
4. Om ni inte har gjort det undrar jag varför ni underlåtit att göra det?”

19 februari kom svaret:
”Vi svarar inte tredje part på frågor som rör våra skribenter och deras texter. Som vi påtalat i telefon är du däremot välkommen att skicka in repliker på våra debattartiklar. Vi gör alltid en redaktionell bedömning kring vad vi väljer att publicera och inte publicera och detta arbetssätt får du precis som alla andra respektera.”

 

Expressens debattredaktion verkar ha missat vad mina frågor sakligt handlade om, vilket jag påpekade i ett mejl:
”Mina frågor till er rör inte skribentens textinnehåll. Utifrån innehållet i det svar du sänt mig kan jag bara tolka det som att det måste föreligga ett missförstånd i kommunikationen. Jag har sänt er dessa fyra konkreta frågor som jag bett om svar på.
Den av er publicerade debattartikeln innehöll en kombination av lögner och grova felaktigheter (se bilaga där jag förklarar vad), därför är mina frågor riktade till er eftersom ni uppenbart gjort den redaktionella bedömning som medfört att artikeln publicerades. Det föranleder mig att lägga till ytterligare en fråga: Vem fattade beslutet att publicera artikeln? ”
Därefter blev de tyst från Expressens sida, trots mejl med begäran om svar på de fem frågorna.

24 februari ringde jag Expressens debattchef.
Hon gjorde fullkomligt klart att de inte är intresserade av att besvara mina fem frågor, något förefaller vara känsligt.

Det finns kopplingar mellan Sahlin, vänsterextrema Expo och den kriminellt belastade Researchgruppen. Expressen har samarbetat med Researchgruppen, vilket jag redogjort för i en krönika.

 

Det kan finnas anledning att fundera över om detta är orsaken till Expressens vilja att publicera Sahlins lögner och ovilja att besvara frågor om det.
Medierna ska granska makten. Det gör inte Expressen.
Frågan är vilken extremism Expressen samverkar med.
Frågan är vilka lögner Expressen sprider.
Frågan är hur många fler lögner Expressen kommer att publicera.

Mona Sahlins lögner och maktmissbruk.

Sahlinljuger 1

4 april, 2016.

Ytterligare en Sahlin-skandal riskerar att falla i glömska. Det är tämligen uppenbart att medierna och makten inte vill granskas eller granska det som borde granskas. Mona Sahlins debattartikel från 31 januari är ett praktexempel.

Mona Sahlin blev i mitten av 1990-talet ertappad med fingrarna i syltburken och skandalen var ett faktum. Märkligt nog har denna politiska överlevnadskonstnär tagit sig tillbaka in i maktens skattefinansierade finrum, sannolikt gäller ”once in, never out” för politikens höjdare.

Sedan knappt två år tillbaka är Mona Sahlin myndighetschef och ”Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism”, tjänsten är på 70 procent med en månadslön på 62 300 kronor. Mona Sahlin har synbarligen inte åstadkommit något av värde i sin funktion, vilket uppmärksammats efter hennes uttalanden då islamistiska terrordåd skördat mängder med människoliv i Europa.

Sahlins förordnande upphör i juni 2016 så vi kommer sannolikt inte få se vare sig medier eller myndigheter granska Sahlins göranden, låtanden och fadäser.

Det är beklagligt, inte minst med tanke på Sahlins offentligt publicerade grova lögner i slutet av januari.

 

Bakgrund: Sedan september i fjol har en demonstration hållits i Stockholm varje månad (undantaget december) mot sittande regering och dess politik. Intresset från medierna och myndigheterna har varit litet, i varje fall har det inte rapporterats om demonstrationerna eller dess mål: Att regeringen ska avgå och ett extraval utlysas. Demonstrationerna har fått namnet Folkets demonstration (FD) och man kan läsa om deras mål, värderingar och vilka de vänder sig till i deras Facebook-grupp och på hemsidan.

Inför demonstrationen 30 januari hade något förändrats.  Dels hade den våldsbejakande och skräniga extremvänstern aviserat att de avsåg att ”störa” demonstrationen (som alltså enbart är riktad mot regeringen), dels hade SVT rapporterat om hur illegalt invandrade marockanska unga män terroriserade resenärer, personal och vakter vid och omkring Stockholms central.

Dagen före demonstrationen befann sig en grupp män i Stockholm city för att, enligt egen utsago, skydda människor mot de marockanska, illegala invandrarna. Enligt svenska medier ägnade de sig åt en ”jakt på invandrarbarn”.

Det allmänna läget var därför uppskruvat när demonstrationen (som alltså enbart är riktad mot den sittande regeringen) hölls 30 januari.

 

Dagen efter demonstrationen publicerade Expressen en debattartikel undertecknad Mona Sahlin i hennes roll som myndighetschef för Nationell samordnare mot våldsbejakande extremismen (hädanefter kallad myndigheten).

Artikeln var osaklig, utan stringens och mer av en hätsk politisk pamflett än debattartikel. I texten kan man bland annat läsa: ”Det vi ser just nu är ingen invandringskritisk opinion. Det är inga regeringskritiska grupper. Det är inte män som vill försvara kvinnor. Det är ideologiskt drivna extremister. Det är nazister. Det är män som hatar kvinnor och invandrare. Det är de som gillar våld och hatar demokrati. De är fega uslingar.”

Demonstrationen hölls alltså mot den sittande regeringen, men Sahlin påstod att demonstrationen inte är kritisk mot regeringen. Mona Sahlin bör ha mycket bra fakta för att skriva en sådan artikel. Varför Sahlin ens skrev att det vi såg inte var en invandringskritisk opinion står skrivet i stjärnorna.

 

Efterföljd och reaktioner på Sahlins märkliga artikel.

Frågor till myndigheten:

★ En av demonstrationens två arrangörer sände en debattartikel till Expressen för att bemöta Sahlins märkliga text, den infördes inte. Däremot infördes en svarsartikel från Jan Sjunnesson (en av demonstrationens talare), en artikel som i sak är korrekt men svag som svar på Sahlins grova lögner.

★ Måndagen 1 februari ringde Nina Drakfors till myndigheten och fick tala tala med huvudsekreterare Daniel Norlander. Norlander ville inte besvara frågor per telefon, men sa att han ville ha ett mejl med frågorna som de sedan kunde besvara. Drakfors sände mejl med frågor, hon har ännu inte fått svar på dem.

★ Jag sände ett mejl med ett antal konkreta frågor till Daniel Norlander 1 februari. Samma kväll informerade jag om det i FDs Facebookgrupp, med resultat att ett antal personer mejlade myndigheten i samma syfte: Få svar på var Sahlin hämtat sina uppgifter från och om hon kunde styrka dem.

Många av dem som deltog i demonstrationen var upprörda över vad de ansåg vara lögner och förtal av Mona Sahlin.

 

Alla som mejlat myndigheten fick samma standardsvar:

”Hej!

Tack för ditt brev och dina reflektioner.

Den Nationella samordnaren arbetar mot olika former av våldsbejakande extremism: våldsbejakande högerextremism, våldsbejakande vänsterextremism och våldsbejakande islamistisk extremism. Bakgrunden till det är att oavsett ideologi så anser dessa grupper sig ha rätt att främja och utöva våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Händelserna i Stockholm under föregående helg är ett tecken på detta. Demonstrationen den 30 januari tillät flera främlingsfientliga talare som uttryckte rasistiska, främlingsfientliga och hatiska budskap.

Gå gärna in på vår hemsida, där finner du mer djupgående svar på dina frågor.

I stället för att besvara konkreta frågor skapade detta fler frågor. Jag läste myndighetens hemsida och konstaterade att den inte besvarade mina frågor djupgående, inte ens grundläggande.

 

Förmodligen trodde myndigheten att vi skulle nöja oss med svaret, men 4 februari mejlade jag och andra till myndigheten:

”Tack för ert svar gällande min skrivelse till den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Jag måste emellertid fråga er om ni överhuvudtaget läst mitt mejl och de frågor jag ställer den nationella samordnaren. Är så fallet, eller har ni författat ett standardsvar som sänds till alla? Orsaken till min fråga är att mina frågor är obesvarade, jag kommer dock återkomma till dem senare i detta brev.”

Jag bifogade samma frågor till dem igen, men fick inte heller den gången svar i det mejl som kom tillbaka:

”Hej!

Vid ytterligare frågor får du gärna kontakta samordnarens huvudsekreterare, Daniel Norlander med telefonnummer 08-405 18 70.”

Värt att notera är att jag hittills inte fått ett enda konkret svar på mina frågor men de talar om ytterligarefrågor!

 

Mitt svar blev därför:

”Tack för ert svar gällande min skrivelse nummer två till den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Ni har haft vänligheten att ge mig namn och telefonnummer till huvudsekreterare Daniel Norlander för att få svar på ytterligare frågor. Jag har emellertid inte fått svar på mina tidigare ställda frågor än (trots två sända mejl till er) och framställer därför om svar nu.”

Vid det här laget hade ett antal personer mejlat myndigheten med samma frågor och fått samma svar som jag fått. En person ringde Daniel Norlander som inte besvarade några frågor, men i stället föreslog att frågorna skulle sändas in som en debattartikel till Expressen. Där kunde Sahlin svara på dem i form av ytterligare en debattartikel.

Jag mejlade en debattartikel till Expressen 10 februari. Expressens agerande, bristfälliga källkontroll av Sahlins material samt bristande förmåga eller vilja att besvara mina få frågor beskriver jag i en kommande artikel.

 

Efter en tids mejlande fram och tillbaka, med i stort sett samma konkreta frågor från min sida och samma nonsenssvar från myndighetens sida, ringde jag fredagen 12 februari huvudsekreterare Daniel Norlander. Jag ville få svar på varifrån Sahlin fått sina informationer och vilka fakta hon baserat debattartikeln på.

Samtalet blev kort, men Norlander sa sig känna till att jag inte fått svar på mina mejlade frågor. Strax efteråt sa han att:

★ De svarar på frågor som har med myndighetens uppdrag att göra

★ De har besvarat de flesta av mina frågor (vilket är en ren lögn och motsägelse mot vad han först sagt)

★ Det finns många svar på deras hemsida. Deras hemsida innehåller information, men inga svar på mina frågor.

Norlander satt lite dumt till och ville ringa tillbaka ”kanske under kommande vecka”, vilket jag ansåg vara i senaste laget med tanke på att det redan gått nästan två veckor efter publiceringen av Sahlins debattartikel. Norlander erbjöd sig att ringa mig under helgen varvid jag genast ville boka en tid då jag kunde ringa honom. Det var Norlander inte intresserad av. Samtalet kan höras här:

Det blev inget samtal under helgen. Därför ringde jag Norlander på måndag morgon 15 februari. Inte heller under det samtalet besvarades mina frågor, i stället sköts det fram ytterligare en vecka till ett bokat telefonmöte. Samtalet kan höras här:

 

Myndighetschef Mona Sahlin har ljugit offentligt. Inför telefonmötet sände jag ett mejl med 26 konkreta frågor. Vid det bokade telefonmötet borde mina frågor naturligtvis ha besvarats. Samtalets längd är 36 minuter, det kan höras här:

Av mina 26 frågor fick jag konkreta svar på två: Kunde Sahlin presentera en namnlista på samtliga människor som stod på Norrmalmstorg under demonstrationen och kunde hon ange den politiska hemvisten för samtliga dessa människor? Svaret blev ett klart nej.

Eftersom Sahlin generellt utpekade de närvarande som ”ideologiskt drivna extremister, nazister, män som hatar kvinnor och invandrare, män som gillar våld och hatar demokrati” men inte kunde bevisa något detta kan hela artikeln utan tvekan sägas vara ett falsarium, ett påhitt utan grund och relevans i sak. Att Sahlin utpekar de närvarande kvinnorna som män förstärker bara det uppenbara: Mona Sahlins debattartikel är en ren lögn.

 

Under samtalets gång kom det fram att det handlade om Mona Sahlins egna personliga åsikter och ståndpunkter. Det visade sig vara en artikel utan faktaunderlag, utan belägg och utan bevis för något av det som Sahlin sa sig ha författat.

 

 1. Jag efterfrågade vilka fakta Sahlin hade som underlag för sin debattartikel och var hon fått sin information ifrån. Svaret är under all kritik: Sahlin har sinståndpunkt och hon upplever att hon har grund för sina påståenden. Norlander sa slutligen att de passade på frågorna, de hade inga svar.

 2. Då jag frågade vad myndigheten menade med att demonstrationens anordnare tillät flera ”främlingsfientliga talare uttrycka rasistiska, främlingsfientliga och hatiska budskap” och om de kunde belägga detta blev svaret: ”Sahlin står fast vid det hon uttrycker, hon har den åsikten och hon grundar sina uttalanden på de fakta hon har.” Det vill säga de fakta hon inte har, enligt tidigare svar.

 3. Mellan 500 och 1 000 personer närvarade under demonstrationen, en majoritet av dem ”icke våldsbejakande” vanliga människor som är mycket oroliga för den framtid vi går till mötes. Norlander omnämner dem som ”svansen” och att svansen inte var så liten. Sahlin ansåg alltså att de flesta på Norrmalmstorg var våldsbejakande högerextremistiska nazister. Det visade sig att hon inte hade några belägg alls för sin åsikt.

 4. Mona Sahlin anser inte att det är rasistiskt att kräva regeringens avgång, ändå skrev hon att de som gjorde just det är högerextremistiska våldsbejakande nazister som hatar invandrare.

 5. Utifrån den stora skillnad som finns mellan Mona Sahlins debattartikel och demonstrationens syfte och arrangörer, har Sahlin antingen varit felinformerad från något håll eller så ljög hon. På frågan vilket alternativ som gäller blev Norlander tyst. Norlander säger att Sahlin är korrekt informerad (men de vägrar tala om var de fått informationen från) och upprepar att det är Sahlins åsikt som framförts.

 6. Norlander påstod att myndigheten, enligt regeringens direktiv, har en roll att vara opinionsbildande. Jag har läst regeringens direktiv samt tilläggsdirektiv och konstaterar att Norlander hade fel.

 

Därför kontaktade jag kulturdepartementet (som myndigheten sorterar under) för att få svar på hur det missförståndet kunnat uppstå, om regeringen muntligt givit Sahlin den rollen samt ett antal andra frågor. Kulturdepartementet har ännu inte svarat på mina frågor, jag återkommer till den processen i en artikel.

 

Sammanfattning:

★ Mona Sahlin satte sitt namn under en artikel som bestod av påhitt, lögner och förtal. Mona Sahlins ”fakta” visade sig vara hennes egna åsikter.

★ Trots det skrev Sahlin artikeln i egenskap av myndighetschef.

★ Ett antal personer har ringt eller mejlat Sahlin och frågat vilka fakta och informationer hon som myndighetschef baserar artikeln på, en myndighet är skyldig att svara på medborgares frågor. Alla har fått svarsmejl, men ingen har fått konkreta svar från Sahlin eller myndigheten.

★ Enligt vad som sades under samtalet med Norlander är det enligt regeringsdirektivet myndighetens uppdrag att vara opinionsbildare.

★ Enligt direktiv 2014:103 ingår det inte alls i myndighetens uppdrag att vara opinionsbildare. Myndighetens uppgift är att samordna organisationers och kommuners arbete mot våldsbejakande extremism.

Det verkar som om Mona Sahlin inte vet vad hennes myndighet har för uppdrag och befogenheter.

 

Ur regeringens direktiv. På sidan 2 står att läsa: ”I en demokrati har alla rätt att uttrycka sina politiska åsikter, även sådana som kan uppfattas som obekväma. Politiska handlingar som står i strid med demokratins grundläggande spelregler kan dock aldrig accepteras. Det kan t.ex. röra sig om att hindra andras demonstrations- och åsiktsfrihet, hot och våld mot meningsmotståndare eller hets mot folkgrupp.”

Från sidan 9: ”Arbetet måste bedrivas med respekt för grundläggande demokratiska principer, såsom yttrande- och åsiktsfriheten samt förenings- och religionsfriheten. Enskilda personer som upplever att deras grundläggande rättigheter kränks och som känner sig utpekade på grund av sina politiska åsikter, sin religiösa övertygelse eller sin etniska tillhörighet kan förlora tilltron till demokratin.”

Frågan är om Mona Sahlin satt sig över de regeringsdirektiv hon har att rätta sig efter. Har Mona Sahlin utövat maktmissbruk? I Sveriges riksdags ordbok står:

”Maktmissbruk: Att använda sin makt på fel sätt. Särskilt av myndighet mot någon som är maktlös.”

 

Har Mona Sahlin utövat maktmissbruk? Skyddas Sahlin av medierna, JO, JK (som fått ett antal anmälningar mot Sahlin om det inträffade, jag återkommer även om det i en artikel) och Kulturdepartementet? Jag kan inte finna annat än att så är fallet. Att Sahlins artikel inte granskats källkritiskt av Expressen (om så skett hade den förmodligen inte publicerats) och att den politiska ledningen inte vill besvara frågor om Sahlins agerande tyder på att en demokratisk skandal har begravts.

Medierna och makten skyddar sig själva och de sina så länge medborgarna eller lagen inte dömt dem. När demokratins tjänare inte tjänar demokratin längre, är folket i fara.

Mona Sahlin borde, för Sveriges bästa, avsättas omedelbart. Allt annat är skandal.

Medan islams terrorism maler sönder demokratin maler Löfven sina grodor.

terr

23 mars, 2016.

 

Den 22 mars slog islams terrorister till i Europa igen, denna gång i Belgien. Statsminister Stefan Löfven äntrade riksdagens talarstol och uttalade allvarligt de vanliga men menlösa flosklerna ”vidrigt, fegt, ynkligt”. Sedan kom han in på Sveriges arbete med att förebygga terrordåd i landet: ”Vi stärker det offentliga Sveriges förebyggande arbete mot radikalisering”.

 

Kan det vara Mona Sahlin, den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism han menar? Sahlin är tjänstemannen som verkar tro att äldre kvinnor är våldsbejakande högerextremister. Att vi ligger illa till i Sverige råder det ingen tvekan om, Mona Sahlins inkompetens överträffas bara av självmordsbombaren i Stockholm julhelgen 2010.

Jag förutspådde (liksom många andra) att vi skulle få se svenska medier slå knut på sig själva i försöken att tala om vilka som utfört terrordåden utan att säga att det var islams anhängare som låg bakom. Det verkar som att svenska medier inte får använda orden “islam” eller “muslimer” när muslimer begår terrordåd i islams namn.

 

I vanlig ordning försöker medierna lura i oss att det är en liten fanatisk grupp som egentligen inte alls är muslimer och som i islams namn mördar ett stort antal människor. En sorts ickenorsk Breivik, men flera. Breivik är ett av Sahlins favoritobjekt, för han är norsk ickemuslim. En annan av Sahlins favoriter är diffusa högerextrema som har begått fler mord. I går mördade islams terrorister över 30 människor i Bryssel, ochMona Sahlin väljer att tala om högerextremism!

Den just nu vanligaste bortförklaringen till muslimska terrordåd är att de utförs av muslimer som inte är muslimer på riktigt, dessa oriktiga muslimer kallas Islamiska staten.

Fakta är att oavsett vad de kallar sig, gör de gör exakt samma sak som islams anhängare gjort allt sedan islam skapades för 1 400 år sedan. Islams mål är att alla på jorden ska underkasta sig islam, alla ska leva i kalifatet.

Trots att islam funnits i 1 400 år och kan studeras av alla läskunniga och tänkande människor (då menar jag verkligen studera islam, inte läsa en halvtaskig översättning av Koranen), finns det många som envist hävdar att det inte är islam som ligger bakom islams handlingar.

 

Det är populärt att skylla islams terrordåd på en hård gren inom sunni-islam, salafismen. Salafismen är en relativt ny muslimsk gren, men islam har långt före salafismens tid gjort vad islams profet Muhammed startade: Erövrat landområden.

De som skyller islams terrordåd på salafismen har inte vetskap om (eller låtsas inte om) att även shia-islam har:

★  samma gud (Allah),

★  samma profet (Muhammed),

★  samma skrifter (bland annat Koranen) och

★  samma rättssystem (sharia) som sunni.

Det är som moderaternas Abdirisak Waberi sa i en intervju: islam har bara en tolkning.

 

 

Det är lätt att skylla på “en liten grupp fanatiker” (Islamiska staten) för att folk ska tro att samma sorts handlingar som utförts under århundraden av islams anhängare numera är en temporär tillfällighet.

★ I Iran är shiaislam i majoritet. Iran var ett bildat och mer fritt land innan islam tog makten genom islamiska “revolutionen” 1979. De som tror att Islamiska republiken Iran inte har med islam att göra, är förmodligen samma människor som tror att “någon annan betalar” vår nota för den skattebekostade invandringen från Mena-länderna.

Islamiska staten fanns inte 1979.

★ 1993 exploderade en lastbil fylld med sprängmedel i det underjordiska garaget under World Trade Centers (WTC) norra torn, utplacerad av muslimska terrorister.  Sex människor dödades och tusentals skadades i detta attentat.

Islamiska staten fanns inte 1993.

★ 2001 flögs två trafikplan in i WTC, omkring 3 000 människor dödades. Det var muslimska terrorister som utförde dåden.

Islamiska staten fanns inte 2001.

“Tillfälligheterna” blir dessutom allt fler.

 

2005 skrev Aftonbladet att världens mest brutala nätverk styrdes från Stockholm:

“De är ansvariga för massmord, bombattacker och kidnappningar. Aftonbladet kan nu avslöja hur två internationella terroristnätverk styrs från Sverige. De opererar från en lägenhet i en Stockholmsförort.”

Islamiska staten fanns inte 2005.

★ 2010 sprängde sig en muslimsk självmordsbombare i Stockholm.

Islamiska staten fanns inte 2010.

Men islam fanns. Islam har funnits i 1 400 år, och islam har inte ändrats under den tiden. Det verkar inte vara temporära tillfälligheter som styr då det begås illdåd i islams namn.

 

Det är förmodligen ingen tillfällighet att muslimska terrorister nu slagit till i Bryssel: EUs parlament ligger där. Muslimska terrorister har slagit slagit till i Belgien tidigare, för ett år sedan kunde vi läsa:

“De misstänkta terroristerna öppnade eld med automatvapen mot polisens insatsstyrka. Skottlossningen ska ha pågått i flera minuter. Två av de misstänkta dödades och en tredje greps i samband med tillslaget.”

★ I tisdags gjordes ytterligare ett tillslag mot muslimska terrorister i Belgien:

“Fyra poliser skadades efter skottlossning i samband med ett tillslag mot misstänkta terrorister i Bryssel. En gärningsman dödades.”

★ I fredags greps ytterligare en terrorist i Belgien:

“Abdeslam greps i fredags i Belgien under en massiv polisinsats i Brysselstadsdelen Molenbeek misstänkt för att ligga bakom de dödliga terrorattackerna i Paris i november i fjol.”

Men vi ska minnas att det har inte med islam att göra, det handlar om bara om några stollar i Islamiska staten …

 

I Frankrike (som drabbades hårt av islams terrorism förra året) är de oroliga för att islam infekterar den franska polisen och militären:

“En del poliser har öppet vägrat att beskydda synagogor eller hålla en tyst minut i åminnelse av offer för terrorattacker. I juli 2015 togs fyra män, varav en veteran i marinen, in till  förhör. De hade planerat att ta sig in på en flottbas i Sydfrankrike,  kidnappa en hög officer, hugga huvudet av honom och sedan sprida bilder  av halshuggningen på sociala medier.”

I Sverige har vi knappt polis och militär kvar som kan skydda oss om det värsta inträffar. Det är redan huvudlöst i de organisationerna.

 

Det är oroväckande att gårdagens terroristdåd hyllas öppet i sociala medier:

“På Twitter har flera konton valt att hylla attackerna som skett på Bryssels flygplats och på tunnelbanestationer under morgonen.”

Den polarisering som bland andra Löfven talat om verkar öka: Islam mot demokratin. Demokratins företrädare verkar vara de dummare:

★ Efter de muslimska terroristdåden i Paris sades det att de inte hade med islam att göra.

★ Efter de muslimska morden i Köpenhamn sades det vara radikalisering i  fängelser som var orsaken, men det hade inte med islam att göra.

Nu är det muslimska terrorister som mördat människor i Bryssel. Är det fortfarande inte islam om så är fallet?

 

Ordspråket säger: Om det går som en anka, låter som en anka och ser ut som en anka, är det sannolikt en anka.

Märkligt att folk blivit så indoktrinerade att de inte kan se en anka som går framför dem och kvackar. Om vi inte ser upp kan det vara en sprängd anka vi snart har här.

Vems ärenden springer Mona Sahlin?

Mona-Sahlin-bild-1440x564_c.jpg

18 februari, 2016.

 

2014 tillsattes Mona Sahlin som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Frågan är vilken extremism hon samordnar mot och vilken extremism hon samverkar med.

Mona Sahlin med stab är en statlig utredning utan uppdrag att skriva ett betänkande, en så kallad genomförandekommitté. Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism är även enligt regeringsformen och sin egen hemsida en liten myndighet. Därför benämner jag dem som myndigheten i den fortsatta texten.

Myndighetens uppgift är enligt Justitiedepartementets direktiv 2014:103:

“En särskild utredare ska i rollen som nationell samordnare förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå när det gäller arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Samordnaren ska även verka för att kunskapen om våldsbejakande extremism ökar och att förebyggande metoder utvecklas.”

 

Mona Sahlin med stab har alltså tre uppgifter:

 1. Förbättra samverkan mellan kommuner, existerande myndigheter och organisationer i deras arbete att skydda vår demokrati mot våldsbejakande extremism.
 2. Verka för att kunskapen om våldsbejakande extremism ökar.
 3. Verka för att förebyggande metoder utvecklas.

Enligt myndighetens hemsida är våldsbejakande extremism ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. De definierade rörelserna är:

★ Den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön (det minsta hotet mot vår demokrati, enligt Säkerhetspolisen).

★ Den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön (de som samarbetar med Sahlin & Co, min anm).

★ Den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön som enligt Säkerhetspolisens årsrapport från 2014 utgördet största hotet mot Sveriges säkerhet.

 

Av dessa tre våldsbejakande extremrörelser väljer Sahlin att omdömeslöst sätta ljuset på den minsta och förmodligen minst hotfulla mot vår demokrati. I en debattartikel som publicerades okritiskt av Expressenuttalar Sahlin till och med lögnaktigt att de äldre kvinnor som kunde ses på bilder från demonstrationen i själva verket är:

★ ”Ideologiskt drivna extremister”

★ ”Nazister”

★ ”Män som hatar kvinnor och invandrare”

★ ”Folk som gillar våld och hatar demokrati” och är

★ ”Fega uslingar.”

Debattartikeln är alltså ett officiellt uttalande av en svensk statstjänsteman. Källkritik och källkontroll verkar inte finnas hos vare sig Sahlin eller Expressen.

 

Många har höjt ett ögonbryn och undrat om det ingår i Sahlins uppdrag att skriva debattartiklar som utpekar oroliga medborgare som våldsbejakande extremister. Det reses frågor om det är Sahlins officiella uppgift att misstänkliggöra vanliga oroliga skattebetalare för att vara våldsamma nazister. Jag och fler med mig har avkrävt Mona Sahlin ett svar på frågan: ”Varifrån har hon fått informationen, vilka fakta lutar hon sitt påstående på?” Efter snart två veckors tröskande med mejl och telefonsamtal har jag inte fått ett enda konkret svar.

Sahlins myndighet sorterar under Kulturdepartementet som borde reagerat på Sahlins artikel, men inget har hörts från Alice Bah Kuhnke eller departementet.

På myndighetens hemsida står att det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism är beroende av en ökad kunskapsnivå hos delaktiga myndigheter. Om kunskapsnivån om våldsbejakande extremism är så låg som den uppenbart är hos den nationella samordnaren och den politiska makt myndigheten sorterar under, kan man undra hur andra ska få kunskap.

 

 

Frågan är varifrån Sahlin får sin åsikt och sina informationer, men med tanke på att hon varit styrelsemedlem i vänsterextrema Expo, kan vi börja nysta där.

Expo

I Expos styrelse finns numera bland andra:

★ Daniel Poohl, VD, chefredaktör och ansvarig utgivare, styrelseledamot

★ Robert Aschberg, styrelseledamot

★ Kerstin Brunnberg, styrelseledamot

En intressant detalj är kritiken mot Brunnberg som, i egenskap av styrelseordförande för Statens Kulturråd, gav 400 000 kronor till tidningen Expo där hon själv är styrelseledamot. Det klias många ryggar i maktens korridorer, det finns mycket svågerpolitiskt klipulver i den politiska kulturen. Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet (det var alltså våra skattepengar Kerstin Brunnberg gav till sin egen organisation vars syfte är att få oss att hata kommunismens/vänsterns opposition: Sverigedemokraterna).

Mona Sahlin utnämndes före valet 2014 av tidigare demokratiminister Birgitta Ohlsson (L), förmodligen för att Sahlin skulle ha en “reträttpost” eftersom Socialdemokraterna sannolikt inte ville ha henne i regeringen vid en eventuell valseger.

Sahlin har som nämnts suttit i Expos styrelse och känner naturligtvis de övriga på Expo väl. Att de har samma ideologiska värdegrund torde vara uppenbart, det är samma socialistiska värdegrund som fackförbunden har. Det borde undersökas hur många miljoner kronor de fackförbunden demokratiskt “donerar” till Expo.

 

Piscatus

Den tidigare Expomedarbetaren Mikael Ekman och Robert Aschberg (som är styrelsemedlem i Expo) startade 2011 företaget Piscatus, ett research- och konsultbolag med affärsidén “Storebror ser dig”.

★ Mikael Ekman (som kommer från Expo) är VD och styrelsemedlem i Piscatus.

★ Robert Aschberg (som fortfarande är styrelsemedlem i Expo) är styrelseordförande

★ Martin Fredriksson är styrelseledamot.

 

Researchgruppen/AFA

Martin Fredriksson är, förutom att vara våldsam och styrelsemedlem i Piscatus, en av dem som grundade den kriminella vänsterextrema Researchgruppen.

Researchgruppen kommer ur AFA Dokumentation, som var AFAs underrättelsetjänst.

★ AFA står för Antifascistisk aktion – vänsterhuliganer vars verksamhet är störande av allmän ordning och våld.

★ AFA Dokumentation skrev AFAs handbok där det bland annat gavs instruktioner om hur AFA ska misshandla människor.

★ Inom AFA gillar äldre manliga medlemmar att våldta unga flickor. Våren 2006 gjorde Front i P3 ett radioinslag där det framkom att det inte är ovanligt med våldtäkter inom gruppen. Dessa händelser “utreds internt” i stället för att polisanmälas.

AFAs medgrundare Martin Fredriksson bjuds numera in som “expertföreläsare” till universitet, på Göteborgs universitet 2013 var Robert Aschberg seminarieledare för ett sådant föredrag.

Fredrikssons väg från våldtäktsorganist till researchperfektionist gick via Robert Aschberg, Expo och Piscatus. De “goda” verkar inte vara så goda.

 

Researchgruppen /Seppuku media

Researchgruppen har gjort intrång i databaser och letat fram anonyma personers verkliga namn och adresser, de sålde informationen till Expressen som publicerade den. Drevet orsakade personliga tragedier.

★ Bakom Researchgruppen står den ekonomiska föreningen Seppuku Media som grundats av Martin Fredriksson, Mathias Wåg och Ayman Osman.

★ Seppuku Media begärde och fick kreditupplysningar på 400 privatpersoner, kreditupplysningsföretaget Bisnode polisanmäldes av ett antal personer för att i strid mot lagen ha lämnat ut uppgifterna.

Bisnode arrangerade av en händelse senare samma vår kurser i “personresearch”, det var Expo (som har direkta kopplingar med Researchgruppen vilka genom Seppuku media via Bisnode i strid mot lagen tog kreditupplysningar) som höll kurserna.

Det klias rygg bland de “goda” så att ryggraden hade kommit fram om de haft någon ryggrad.

 

Den tidigare Seppukuledamoten Ayman Osman har samma förakt för människor som Researchgruppen visar, enligt uppgift har han uttryckt på Twitter:

★ Svenskar är ”inavlade bönder”

★ ”Hade jag kunnat hade jag sagt ‘ta ert jävla skitland och skitfolk och stoppa upp det där det är som mörkast’ och lämnat den här skiten.”

★”Sv är ett jävla rövhål fyllt m inavlade efterblivna rasistiska bönder. Italien är rena rama antifakonventet i jämförelse. Ta mig härifrån!”.

Även Ayman Osmans syn på poliser twittrades ut: ”Det finns ganska många bra poliser. Alla de är döda”.

Man kan undra om Osman, Fredriksson och Wåg letade speciellt efter polismäns namn och adresser då de grävde i databaserna och begärde kreditupplysningar. Man kan i sådana fall undra varför de “goda” gjort det.

 

Inom dessa “goda” vänsterextrema polishatande, flick- och kvinnofientliga miljöer agerar Mathias Våg. Han är en av grundarna av AFA, och var verksam inom Researchgruppen tillsammans med bland andra Martin Fredriksson (som ju även är styrelsemedlem i Piscatus, vars VD kommer från Expo där Piscatus styrelseordförande är styrelsemedlem).

Wåg var tillsammans med Tobias Hübinette aktiv inom Socialistiska Partiets frontorganisation “Stoppa Rasismen” på 1990-talet. Den bortgångne författaren Stieg Larsson var den som kläckte idéen till Expo, men Tobias Hübinette var den som i praktiken startade organet. Hübinette, som var misstänkt för det så kallade Fryshusmordet och är dömd för ett antal våldsbrott, anlitades av Erik Ullenhag som utredare vilket ifrågasattes av en del stridbara personer.

Det börjar lukta riktigt illa om de “goda”, våldsbenägna, ljugande och brölade vänsterextremisterna i Expo, Researchgruppen och Piscatus. I de kretsarna finns Mona Sahlin.

 

I tidningen för kommun- och landstingspolitiker, Dagens samhälle, skrevs en artikel om den våldsbejakande vänstersörjan:

“Granskare som inte tål en granskning. Vilka kretsar tillhör Researchgruppen själv? Här är reportaget som Fokus stoppade.”

Fredriksson anmälde Dagens samhälle till Pressombudmannen, de som vill förtrycka folket tycker inte om att granskas.

Mona Sahlin har suttit i Expos styrelse, varifrån det går en röd tråd genom ett klart sammansvetsat gäng direkt till den våldsbejakande vänsterextremistiska miljön.

Mona Sahlin är nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

Mona Sahlin borde se de två största hoten mot svensk demokrati (islam och vänstern), i stället kallar hon äldre oroliga kvinnor som demonstrerar mot regeringen för våldsamma högerextremistiska nazistiska män.

 

Frågan är om kulturdepartementet känner till Mona Sahlins täta band med den våldsbejakande vänsterextremismen.

Frågan är om Mona Sahlin är att betrakta som jävig i sitt uppdrag.

Frågan är om vi kan lita på Mona Sahlin.

Frågan är vilken extremism Mona Sahlin samordnar mot, och vilken extremismen hon samverkar med.

Vem granskar Mona Sahlin?

Dan Eliasson, en Judas Priest?

eliass

25 januari, 2016.

November 2014 skrev jag en krönika med anledning av utnämningen av ny rikspolischef. Den är högaktuell i dessa dagar, här är den något modifierad och uppdaterad.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) presenterade 20 november 2014 Sveriges nya rikspolischef Dan Eliasson, dåvarande generaldirektör för Försäkringskassan. Eliasson tillträdde posten 1 januari 2015 men har under sitt första år inte lyckats särdeles väl som högsta chef för polismyndigheten, nu har han dessutom en skandal att hantera: Enligt en polischef i Stockholm rapporterar polisen inte sexuella trakasserier där gärningsmännen har invandrarbakgrund ”för att inte ge ’främlingsfientliga’ krafter rätt”. Polismyndigheten har därmed tagit klivet från att vara folkets beskyddare och upprätthållare av lag och ordning till att bli ett politiskt redskap.

Det politiska redskapet använder till och med en kod numera för alla invandrarrelaterade brott, den snart riksbekanta KOD 291 som är tänkt att användas då invandrarrelaterade brott inte ska ska komma till mediernas eller allmänhetens kännedom.

Naturligtvis har polisens högste myndighetschef Dan Eliasson ett finger med i det smutsiga spelet.

 

Vem är då denne skandalernas man? Han är en utbildad jurist och politiskt tillsatt tjänsteman med en fin meritlista:

★ Mellan 1995 och 2006 jobbade han i regeringskansliet.

★ Efter regeringsskiftet 2006 fick Eliasson en tjänst som tillförordnad biträdande chef vid Säkerhetspolisen (där han ansvarade för analys– och underrättelseverksamhet, alltså ingen renodlad polisiär verksamhet).

★ Mellan 2007 och 2011 var Eliasson generaldirektör för Migrationsverket och var sedan 2011 generaldirektör för Försäkringskassan.

Dan Eliasson har varit chef för Migrationsverket och Försäkringskassan, och vi vet alla hur dessa myndigheter fungerar. Nu förstör han vår poliskår med! Han verkar vara skicklig på att manövrera sig fram i maktens korridorer, sannolikt är han en rövslickare av rang.

 

Högre chefer i stora organisationer brukar ha hårda nypor och kan vara på gränsen till oempatiska. Inom näringslivet talas det om ”affärsvärldens psykopater”, naturligtvis finns dessa även i offentlig sektor. Därför borde ett rigoröst lämplighetstest göras på alla de generaldirektörer och toppchefer inom offentlig verksamhet som vi skattebetalare ska betala lön för och lita på.

Vi kommer sannolikt aldrig få se ett sådant test göras på Dan Eliasson, så vi får i stället gissa: Vem är Dan Eliasson bakom den leende fasaden? Vi tillåter oss att vara amatörpsykologer en stund – vi har ju amatörer i regeringen, så varför inte? Rent hypotetiskt:

★ Eliasson spelade i sin ungdom i punkbandet Bad Boo Band, främst kända för låten Knulla i Bangkok. Kan texten i låten spegla en del av Eliasson? En osäkerhet som gör att han måste köpa sig fram? Jag undrar hur hans kvinnosyn är.

★ Och vad hände egentligen då han var tillförordnad biträdande chef på Säpo 2006? Var det tänkt att han skulle vara där bara ett år, eller var han obekväm? Eller rent av oduglig?

★ Han verkar ha ett behov att domdera och kontrollera andra. I juni 2007 berättade den tidigare justitiekanslern Göran Lambertz att Eliasson, under sin tid som statssekreterare vid justitiedepartementet, försökt få Lambertz att sluta kritisera brister inom det svenska rättsväsendet.

★ I februari 2014 twittrade Eliasson: ”J Åkesson i debatt gör att jag kräks!”. En svensk ämbetsman twittrar alltså så om en svensk riksdagspolitiker. Det tyder på dåligt omdöme eller kanske alkoholproblem.

★ I augusti 2014 uppmärksammade Dagens Nyheter att en person från Försäkringskassan ändrat i en artikel om Eliasson på svenskspråkiga Wikipedia genom att ta bort negativ information. Försäkringskassans presschef Helena Esscher bekräftade för tidningen att ändringen gjorts av en medarbetare till Eliasson i samråd med Eliasson själv. Det tyder på hybris och självhävdelsebehov, eller på att Eliasson vill dölja det mindre goda han gjort.

★ I en intervju var Eliasson arrogant ointresserad av att svara på frågan om han liksom Anna Hedborg (S), nuvarande och tidigare regeringars enmansutredare, anser att ”i princip kan var och en som inte är medvetslös arbeta”.

 

 

Vad har Dan Eliasson för människosyn?

En amatörpsykologisk och enbart hypotetisk spekulativ slutsats (utan verklighetsgrund?):

Vår rikspolischef kan vara en mycket osäker person som med kontroll, list, oetiska metoder och rövslickande når dit han vill. Kvinno-och människosynen kan tyckas vara mindre varm och empatisk. Men vi är ju bara amatörpsykologer, så detta är ingenting vi kan vare sig påstå eller belägga. Allt är hypotetiskt.

Men det otäckaste är hans hat-twitter om Åkesson. Jag tolkar det som att han hatar Sverigedemokrater. En rikspolischef som kanske har kontrollbehov, oetisk läggning och hat mot en stor del av folket inombords, är inte vad Sverige behöver i dessa mörka tider. Vi behöver en stark polischef med hög integritet, högt rättspatos och kunskap om såväl juridik som polisiärt arbete.

 

 

Jag var, då Eliasson utnämndes, övertygad om att vår rikspolischef skulle vara tvungen att lyssna på poliskåren för att få ordning på det ökande våldet i landet, men jag var rädd för att det skulle bli tvärtom. Och jag verkar ha fått rätt: Eliasson talar om för poliskåren det regeringen vill att Eliasson ska tala om för den.

Och vi vet alla vad regeringen vill, den vill ha oinskränkt makt. Den har redan signalerat att den inte bryr dig om Sveriges invånare, den har signalerat att mobbning och förföljelse av politiska motståndare är okej. Medierna trakasserar med förtjusning Sverigedemokrater. Ska polisen också delta i detta? Då är vi närmare ett Hitlertyskland eller Sovjetkommunism än någonsin.

 

Hur ser situationen i Sverige ut nu?

★ Antalet sextrakasserier och våldtäkter har ökat och ökar explosionsartat i Sverige.

★ Det är skottlossning i stort sett varje dag någonstans numera. Civila oskyldiga offer drabbas.

★ Våra poliser vågar inte åka in i de ”no-go-zoner” vi har i landet numera (de finns i de invandrartäta bostadsområdena). Vår poliskår får ständig kritik, ingriper de inte får de kritik för det, ingriper de får de kritik för det.

★ Sedan ett antal år tillbaka kan aspiranter gå polisutbildningen på distans. De kan alltså befinna sig i sitt kök medan de studerar till polisaspiranter …

★ Numera tas (enligt en artikel i Dagens Juridik) polisaspiranter inte ens in efter deras lämplighet och kvalifikationer, nu kvoteras elever som kan vara direkt olämpliga in:

”Av rapporten framgår att kvotering tillämpats vid antagningen så att exakt 50 procent kvinnor och 50 procent män antogs under vårterminen 2010. Detta trots att närmare två tredjedelar av de sökande var män och att männen hade bättre resultat på såväl språkprov som fysiska prov, enligt Centrum för rättvisa.”

★ Den kommunistdominerade Södertörns Folkhögskola är numera ett lärosäte för blivande poliser!

 

Det enda politiska parti som vill ta juridiska och polisiära krafttag mot våld och brottslighet är Sverigedemokraterna. Och vår nya rikspolischef verkar hata just dem …

Jag skrev 3 augusti 2014 en krönika om polisernas ohållbara arbetssituation, och hur deras fackförbund och ledning sviker dem. Den krönikan visar sig vara högaktuell nu då 80 procent av polismännen överväger att sluta. Ur  krönikan:

”Polisledningen och polisfacket verkar ha en helt annan värdegrund än polismännen och majoriteten av svenska folket, polisledningen och polisfacket bryr sig inte om de enskilda polismännen. Vem vill gå till jobbet med vetskapen att de får kritik när de utför sina arbetsuppgifter?”

Och vad får vi? En rikspolischef som blev rikskänd för sitt twittrande: ”När jag ser J Åkesson i debatt kräks jag”.

Kommer 20–30 procent av väljarkåren att förföljas och trakasseras av en poliskår, vars medlemma i stort kan antas sympatisera med just SD? Kommer den skärpta lagen (även den trädde i kraft 1 januari 2015) som begränsar vår yttrandefrihet på internet att användas selektivt – mot Sverigedemokrater? Nya signaler tyder på att det kan bli så.

 

 

Jag utropar Sverige till världens tystaste nation. Det går åt h-e, men ingen vid makten säger det.

Och oss, folket, struntar makten i. De försöker till och med tysta oss. Vänta nu, så gör ju alla diktaturer …

Och i diktaturer brukar man använda polisen för att kväsa folket.

Eliasson är kanske Sveriges Himmler? Gestapo går igen …

Rädda, osäkra, makthungriga och okunniga människor har bara hot, våld och propaganda att ta till. Efteråt säger de: ”Jag lydde bara order.”

Kommer Dan Eliasson likt en Judas Priest Breaking the law (bryta mot lagen) och de mänskliga rättigheterna?

 

Jag gör som Dan Eliasson. Jag kräks.

Mickes nyårskrönika 2015.

fyrverkeri5-1440x564_c.jpg

31 december, 2015.

 

Ytterligare ett år har passerat och med det lägger vi ett facit till de andra vi redan glömt. Och några förhoppningar inför 2016.

I januari 2014 skrev jag i en artikel: “Godmorgon, Sverige, till ett nytt år och en ny möjlighet! 2014 är Hästens år enligt kinesisk astrologi. Det är sannolikt även vår egen ”stridshingst” Fredrik Reinfeldts sista år vid makten, innan folket kastar honom och hans anhang ur sadeln.”

I september förra året kastades Reinfeldt ur sadeln, men en vilsen socialist klev upp på hästen i hans ställe och allt blev värre.

 

För två år sedan skrev jag att vi behövde en ny samhällskurs, inte en nygammal regering (S, V och Mp) som ångar på mot samma katastrof som vi gjorde då. Med facit i hand ser vi att vi fick just en nygammal regering men mer verklighetsfrämmande och svagare än någon annan vi haft under modern tid.

Jag skrev att vår riksdag numera är mer en diskussionsklubb än riksdag, retoriken flödar men frågor får inga svar. Ingen tar ansvar, kanske just för att de forna kombattanterna höger/vänster nu ängsligt håller varandra kvar vid makten. De kom i december 2014 överens (i den så kallade Decemberöverenskommelsen) att komma överens bara för att hålla SD utanför realpolitiken.

Jag skrev att ansvar, kunskap och debatt inte värderas i Sverige längre, det är retorik som prisas. Vi har inte ens kunniga riksdagsledamöter längre, vi har googlande och twittrande retoriker. Under tiden som gått har retoriken blivit grövre, de vita lögnerna allt solkigare och de många politiska klavertrampen allt fler.

 

 

Redan då påpekade jag att i vårt numera skruvade och ängsliga land fungerade allt bra tills för ett par tiotal år sedan, då allt plötsligt skulle vara så korrekt att ingenting blev korrekt. När saker bara var utan att diskuteras fungerade det som bäst, nu diskuteras allting retoriskt men ingenting fungerar bra. Det påminner om marxismen/kommunismen: En fin teori men en dödlig praktik, till slut fungerar ingenting, men ingen vågar säga något av rädsla för att bli fängslad eller skjuten. Sedan januari 2014 har människor blivit av med fackliga förtroendeuppdrag eller volontärarbete på Röda Korset på grund av sina åsikter. Sådana företeelser borde dött ut med Sovjetunionens fall.

I Januari 2014 var min förhoppning att vi det året skulle resa oss ur retorikens dumhet och okunskapens flosker, ty kunskap är diktaturens fiende. Jag skrev då att vi skulle öppna våra ögon och ta in kunskapen, att vi skulle läsa Avpixlat och Dispatch International, att vi skulle prata med varandra och inte vara inte rädda, vi är inte ensamma om att tycka det vi tycker.

Jag avslutade artikeln med:  ”Rid i natt, svenska folk, rid i dag! Rid för demokrati, frihet och jämställdhet! Rid tillsammans. Detta är hästens år. Detta är ert år.”

 

 

Det svenska folket red fel. Vi gick till valurnorna i september 2014 men alltför många valde fel, även om valresultatet var en lysande framgång för SD som blev Sveriges tredje största parti.  Det var en klar signal från folket att de önskar en annan politisk riktning än den som förts under dryga 20 år.

★ I det läget väljer Sveriges nye statsminister Stefan Löfven att bilda regering med Miljöpartiet som sannolikt mest av alla medverkat till vårt förfall.

★ Under sina första åtta veckor bryter han ett vallöfte i veckan.

★ Löfven lade medvetet en budget han visste inte hade majoritetens stöd, Löfven sa han skulle avgå om hans budgetförslag röstades ner. Budgeten röstades ner men Löfven blev kvar.

★ När budgeten inte fick majoritetsstöd annonserade Löfven att han skulle utlysa extraval, men gå till val med MP (som knappt någon vill ha i riksdagen) och med den budget som majoriteten röstade ner. Det blev inget extraval.

2014 var de många löftenas och de många svekens år. Den svekens politik har förts sedan dess.

 

Efter att Löfven aviserat extraval började det hatande folkets rädsla för demokratin och folkviljan att koka över, hatet vrålades ut i sociala och övriga medier. Det vrålades, ljögs och vinklades friskt om Sverigedemokraternas folkvalda och sympatisörer, statsministern gick till och med officiellt ut och kallade SD för fascister (vilket innebär att han faktiskt kallade omkring en miljon svenskar för något som Mussolini hittade på i Italien före Andra världskriget).

2015 blev hatets och polariseringens år. Det hatet och den polariseringen har genom de rödgrönas retorik och politik ökat under 2015.

 

2015 blev även året då Miljöpartiets och Socialdemokraternas politik synades och folket såg vad de fick. Ett axplock:

★ Den dyra skattebekostade invandringen har slagit alla rekord.

★ Antalet grova våldsdåd mot civilpersoner och poliser har ökat.

★ De av oss bekostade slotts-, spa- och herrgårdsboendena för ”flyktingar” är slut, nu ska det slås upp tält i vinterkylan.

★ Bestialiska knivmord begånga av asylanter har förbigåtts med relativ tystnad av makten och medierna.

★ 8 av 10 poliser överväger att sluta.

Den drygt ett år gamla regeringen har gjort ett så dåligt jobb att till och med ”flyktingarna” väljer att resa tillbaka till sina hemländer för att vi inte ger dem vad de förväntat sig.

2015 kan läggas till historien som det stora misslyckandets år.

 

 

Jimmie Åkesson sa i en riksdagsdebatt i oktober: ”Det finns inga som helst tecken på att tillströmningen kommer att avta. Det är kris och katastrof. Gränsen för vad vi klarade av passerades för länge, länge sedan.”

Sedan dess har antalet människor som valt att resa hit ökat lavinartat. Allt fler medborgare i Sverige inser att den oansvariga och verklighetsfrånvarande politiken kommer att förstöra vår trygghet, kunskapsnivå och välfärd helt om den får fortsätta. Det är bland annat därför det enda oppositionspartiet, SD, växer allt mer. Under årets sista månader har den rödgröna regeringen av verkligheten tvingats föra sverigedemokratisk politik, likaså har alliansens partier av verkligheten tvingats säga det Sverigedemokraterna sagt under lång tid.

 

 

Makten och mediernas enda svar då de inser att de redan förlorat folkets öra och respekt är att vråla ut sitt hat och sina lögner ännu mer. Deras enda argument för att denna hysteriska skattefinansierade nonsensinvandring ska få fortgå är att ljuga och kalla alla som är emot dem för rasister och fascister.

De har lärt sig av det forna Sovjetunionen, vilket belyses i en krönika i GP: “Att anklaga sina meningsmotståndare för ”fascism”, och det numera populära ”rasism”, väger tungt. Det är allvarliga anklagelser. Men ju oftare det gamla kommunistknepet används, desto mindre betyder orden”.

Miljöpartisterna och de svenska socialisterna har anammat det gamla knepet från Sovjetunionen: kalla alla andra för onda så framstår du själv som god.

 

Vi har ett nytt år framför oss.

★ Med det facit vi har i hand hoppas jag att de osociala antidemokrater som kallar sig socialdemokrater tvingas till ett extraval år 2016.

★ Jag hoppas att Miljöpartiet, ett enfrågeparti som blivit av med sin enda fråga och i stället propagerar för välfärdens förfall, får mindre än 4 procent i det extravalet och gör sorti ur riksdagen.

★ Jag hoppas att kommunisternas retorik och lögner genomskådas av allt fler efter Miljöpartiets sorti.

Men jag vet att det är det svenska folket som måste säga ifrån.

Än en gång travesterar jag Vilhelm Mobergs roman Rid i natt, detta år mixat med Tennyssons Nyårsklockan(vilken numera en av det hatande folket läser på Skansen vid midnatt):

 

Rid i natt svenska folk, rid idag, rid i bistra nyårsnatten.

Rid ut det gamla, rid in det nya.

Rid för ett ädlare liv med bättre syften.

Rid ifrån bekymren, sorgerna och nöden

rid till en tid åter varm.

 

2016 måste bli året då folket gör allvar av det som står i den grundlag vilken utgör fundamentet för vår demokrati, Regeringsformen:

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare”.

Folket är inte till för makten, folket är makten. Glöm inte det.

Jag önskar alla ett gott nytt år.

Vakna ur den socialistiska Törnrosadvalan!

wake-up-call-1440x564_c.png

14 november, 2015.

 

Verkligheten har hunnit ikapp det lurade svenska folket, vi har nu ett havererat välfärdssamhälle. De flesta vet det förmodligen innerst inne, men ändå är det i stort sett bara Sverigedemokraterna som arbetar för att återställa Sverige till den nation vi en gång var.

Övriga partier liksom myndigheter och medier är väl medvetna om (eller korkat oförstående inför) att vi kommer bli ett land utan välfärd och med en selektiv trygghet, om den rödgröna politiken (som även moderaterna förde de sista fyra åren vid makten) får fortgå. Vi ser redan hur de med “fel värdegrund” utesluts ur fackförbund och hur anställda inom offentlig sektor håller tyst om sina åsikter (med “fel värdegrund”) av rädsla att bli av med jobbet.

Sverige är på väg att bli ett tvingande kollektivistiskt land i stil med den fallna Sovjetkommunistiska regimens lydstater eller det nuvarande islamiska Iran.

 

Kommer den selektiva kollektiva tryggheten endast att omfatta de ja-sägare som makten och medierna vill ha som fullvärdiga medborgare? Kan det bli så illa att de som vill ha kunskap, frihet, demokrati och jämställdhet kommer förföljas, hånas, bespottas och behandlas som paria (vilket Olof Palme 1975 sa om de som antogs protestera mot socialismens mångkulturella planer)?

★ Kommer Karl-Petter Thorwaldsson och hans fackförbundskamrater utesluta alla med “fel värdegrund”?

★ Kommer det bli allt svårare att få jobb för att man har “fel värdegrund”?

★ Kommer barn i skolor att trakasseras, mobbas och få låga betyg för att de eller deras föräldrar har “fel värdegrund” (det förekommer redan nu, inte minst de sexuella trakasserierna mot svenska flickor)?

Vi är på väg mot en samhällsmodell som liknar den i de gamla kommunistländerna som för bara 25 år sedan fanns i vår närhet. Vi ville inte ha den samhällsmodellen då och vi vill inte ha den nu.

 

 

Under de årtionden som den samhällsmodellen vuxit i Sverige har svenska folket konkret fått:

★ färre åldringsvårdsplatser,

★ en poliskår som givit upp på grund av de ständiga och osakliga värdegrundsattackerna från vänsteraktivister och medier samt politikers och polislednings tafatthet och inkompetens,

★ ett försvar som inte längre kan försvara oss,

★ en skola som generellt sett inte kan överföra saklig kunskap till eleverna,

★ brist på vårdpersonal på sjukhus,

★ vaktpersonal på sjukhus på grund av de många stökiga situationerna där invandrare från länder med annan samhällskultur och värdegrund orsakar konflikter,

★ ökande arbetslöshet,

★ ökat våld (grupp- och överfallsvåldtäkter har ökat explosionsartat sedan 1993, det brinner bilar eller skolor varje dag i något så kallat mångkulturellt område och vi har skottlossningar eller sprängdåd nära nog varje dag),

★ en samhällskultur och traditioner som bespottas av svenska politiker inom vänsterblocket (vilket i praktiken är sjuklövern), medier, myndigheter, kändisar och en del invandrare från MENA-länder,

★ minskat framtidshopp bland det svenska folket.

 

För två år sedan skrev jag om en del av det som orsakat vårt samhälles förfall.

Att i det läge vårt land befinner sig i nu vifta med socialist-, palestina- eller regnbågsflaggor i stället för vår blågula flagga, att vilja byta ut vår nationalsång, införa muslimska helgdagar som ramadan eller avskaffa våra luciatåg i skolorna, är bara bevis på hur illa skadat kittet som håller ihop vårt land är. Om vi protesterar mot att vår samhällsmodell och samhällskultur tas ifrån oss anklagas vi för att ha “fel värdegrund”.

Människor har kämpat och dött för demokrati, frihet och jämställdhet, sedan när blev den värdegrunden fel?

 

En av de organisationer som aktivt arbetar för att riva ned den svenska samhällsmodellen och samhällskulturen är EXPO, en vänsterextrem stiftelse grundad av kriminella kommunister. En av grundarna sägs vara Tobias Hübinette, en “rasideolog” med tvivelaktigt förflutet, med våld och propaganda som sina verkyg och dömd för brott (dock blev han aldrig dömd för “Fryshusmordet”).

I slutet av 2013 fick Hübinette uppdraget att leda Erik Ullenhags kartläggning om det som på politiskt fikonspråk kallas “afrofobi” i Sverige.

Det är som att be en pedofil sitta barnvakt en lördagkväll.

 

Denne Hübinette håller föredrag i vårt samhälle, bland annat på Mångkulturellt centrum (MKC), en kommunal stiftelse som enligt sin egen beskrivning verkar för:

“Ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska kulturarvet.”

En nationell självbild med mångfald – av vadå?

★ Våldtäkter, skottlossningar och sprängdåd har vi i sanning en mångfald av.

★ Och det svenska kulturarvet har tidigare klarat sig utmärkt utan den skattefinansierade invandringen från muslimska MENA-länder.

Vad MKC, Expo och andra stiftelser eller statliga myndigheter (bland andra Forum för levande historia) och svenska kyrkan gör är att de långsamt indoktrinerar svenska folket. Vi ska förmås att acceptera nedmonteringen av den framgångsrika svenska samhällsmodellen och samhällskulturen.

 

Expos Daniel Poohl skrev 2011 en artikel om hur en framtida SD-styrd kommun skulle se ut, Expos tanke var naturligtvis att attackera det som vänstern kallar “fel värdegrund”. Texten är lång men intressant att läsa, jag har tagit några utdrag ur texten och kommenterat dem:

★ “Det är en kommun där alla är välkomna. Om man är svensk.”

(Expo anser alltså inte invandrare vara svenska? Men det räcker liksom inte med bara PUT eller medborgarskap, det är ju bra om de som valt att flytta hit också lär sig svenska språket, svenska oskrivna regler, svenska lagar, svensk historia, svenskt beteendemönster på arbetsplatser, i det offentliga rummet etc).

★ “För invandrare är gästfriheten ytterst begränsad.”

(Helt fel, men naturligtvis är de som ständigt kräver särrättigheter, som inte accepterar svenska oskrivna regler och skrivna lagar och som vill anpassa den svenska samhällskulturen enligt sin egen ideologi/samhällskultur, inte lika uppskattade som de som respekterar och lever enligt vårt lands lagar, regler, seder och bruk).

★ “Avtalet med Migrationsverket har rivits upp. De som mot all förmodan har bosatt sig i kommunen är assimilerade.”

(Jag är övertygad om att en majoritet av de invånare i kommuner som nu fått ett stort antal skattebekostade invandrare eller “ensamkommande flyktingbarn” önskade att avtalet med Migrationsverket var uppsagt, nu blir det tvärtom: staten ska tvingakommuner att ta emot invandrare trots brist på bostäder, arbetstillfällen och skattepengar. Att vara assimilerad betyder att de som valt att flytta hit anpassat sig till vår samhällskultur, svenska oskrivna regler och svenska lagar).

★ Efter att ha genomgått kommunens språktest har de lagt sin gamla identitet bakom sig och ingått i den svenska gemenskapen. Möjligheterna att värna sitt ursprung är borta.”

(Naturligtvis ska de som valt att flytta hit lära sig svenska språket, de svenska oskrivna reglerna, de svenska lagarna och det svenska beteendemönstret. Expo har helt fel i fallet med att värna sitt ursprung, de får alla göra. Men vad betyder det att “värna om sitt ursprung? De som valt att komma hit sägs ju komma för att de inte gillar sitt ursprung, vilket allt som oftast verkar vara islams ideologi och samhällskultur).

 

Lite märkligt är det allt att svenskar inte får värna om sitt ursprung, att vår gamla identitet ska läggas bakom oss och att andra språk finns på allehanda skyltar på sjukhus och vårdcentraler, eller hur? Det verkar ju vara det svenska som försvinner i det samhälle som Expo vill ha. Vi ska inte glömma var vänstern kommer ifrån och vad de står för: Kommunism à la Sovjetunionen.

Lite mer ur Expos framtidsscenario för en SD-styrd kommun:

★ “Modersmålsundervisningen är slopad och bidragen till invandrarföreningar har dragits in. I Sverigedemokraternas mönsterkommun har mångfaldsplanerna slängts i papperskorgen, det finns ingen med extrema religiösa åsikter, burka och niqab är förbjudna att bära offentligt, kosher- och halalslaktat kött är borttaget från affärernas diskar som i stället dignar av lokalt producerad svensk husmanskost.”

(Modersmålet i Sverige är svenska, vill människor lära sig andra språk finns kvällskurser de kan betala för att deltaga i. Det har alltid funnits extrema religiösa åsikter i Sverige, de kommer finnas kvar liksom extrema ideologiska åsikter som islam eller kommunismen. Och med tanke på att svenska bönder lägger ner sina jordbruk för att vi inte köper deras mat, vore det bra om vi köpte svenskproducerat).

★ “I Sverigedemokraternas mönsterkommun kastar man inte ut invandrare, man ser till att så få som möjligt kommer.”

(Helt rätt, i SDs samhälle kastas inga invandrare ut. Numera säger sossar och moderater att vi måste införa gränskontroller för att minska den okontrollerade invandringen, som just nu är cirka 2000 skattebekostade invandrare från muslimska MENA-länder per dag).

★ “De som trots allt kommer ska anpassa sig och vara tacksamma för gästfriheten och ta seden dit de kommer. Trivs de inte kan de åka hem. Och kommunen lämnar gärna ett generöst bidrag till hemresan.”

(Det gjorde till exempel Malmös rödgröna kommun nyligen när de betalade illegalt invandrade romers hemresa till Rumänien).

★ “I Sverigedemokraternas mönsterkommun präglas samhället nämligen av det lokala och svenska kulturarvet. Den nationella identiteten manifesteras så ofta som möjligt på så många platser som möjligt. Svenska flaggor och vimplar vajar i vinden, kommunfullmäktiges möten, där den svenska fanan hänger bakom presidiet inleds och avslutas med nationalsången.”

(Det är inget fel med att vare sig inneha eller hissa den svenska flaggan, det är ju faktiskt vår flagga. Nationalsången är vår nationalsång, hellre att den sjungs än att det skanderas slagord för Palestina på våra torg).

★ “På Nationaldagen är det fest. Kommunen ser som sitt ansvar att göra dagen till folkfest”.

Det vore ta mig fanken på tiden! Och hylla gärna de åldringar som byggt vår välfärd!

 

Slutklämmen är underbar: “Tack vare den kraftigt begränsade invandringen till kommunen har man råd att satsa på svenskarna och det svenska. Kommunen behöver ändå ta ut skatt, men den är helt enkelt anpassad efter de behov som kommunen har. De delar av kommunens verksamheter där man har hittat billigare privata alternativ har privatiserats och kommunen drivs framåt av en småföretagaranda som understöds av kommunens småföretagarcenter.

Det är sedan länge slut på kommunens studieresor till de mångkulturella förorterna i Frankrike. I stället vallfärdar landets kommuner till Sverigedemokraternas mönsterkommun för att ta del av det unika framgångskonceptet.”

År 2011 raljerade det vänsterextrema Expo om SD, genom att beskriva ett Sverige som jag är övertygad om att majoriteten av svenska folket vill ha!

 

Svenska barn och ungdomar behöver lära sig vår svenska historia, men dessvärre lär skolan inte ut den längre. De lär ut det som Expo kallar “rätt värdegrund”. För att få ett perspektiv på Sveriges avveckling (vilket är vad vi genomlider) rekommenderar jag två böcker:

★ En bok av en vanlig svensk man som var med och byggde den välfärd som Expo och andra i vänsterblocket vill riva ned, “Den okände 40-talisten” av Clas Persson.

★ En bok av en ovanlig svensk man som arbetade för att skydda Sverige under den tid kommunismen sakta tog mer makt, “De ska ju ändå dö” av Gunnar Ekberg.

Det sägs att kunskap är makt. Hur i hela fridens dagar har då de som nu har makten kunnat få den, med tanke på att de framstår som helt inkompetenta och kunskapslösa. Orsaken till att de sitter vid makten finns i de organisationer (Expo, myndigheter, medier och numera skolor) som under årtionden har indoktrinerat folket att sova vidare, och folket som lockats av de sövande locktonerna.

Vi behöver ett wake up-call. Det är dags att vakna nu, svenska folk, innan ni går in i ett komaliknande tillstånd som ni kanske aldrig vakna ur!